Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO „ATŽALYNAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m.             d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti  Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoti Šiaulių sporto centro „Atžalynas“ direktorių pasirašyti nuostatus ir įregistruoti juos teisės aktų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-432 „Dėl Šiaulių sporto centrų „Atžalynas“, „Dubysa“, Šiaulių plaukimo centro „Delfinas“, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro ir Šiaulių teniso akademijos nuostatų patvirtinimo“ 1.1  papunktį.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras