Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO / NESUTIKIMO PIRKTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TOKSIKA“ AKCIJAS

 

2023 m.                     d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“  2023 m. lapkričio 6 d. pranešimą Nr. S-279 „Dėl UAB „Toksika“ akcininko ketinimo parduoti akcijas“ (registracija 2023-11-06 Nr. G-8354), Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sutikti / Nesutikti pirkti uždarosios akcinės bendrovės „Toksika“ akcininkui nuosavybės teise priklausančias šios bendrovės paprastąsias vardines akcijas (toliau – nematerialusis turtas). 

2. Nusprendus sutikti pirkti šio sprendimo 1 punkte nurodytą nematerialųjį turtą, įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti nematerialiojo turto pirkimo–pardavimo sutartį ir atlikti kitus su nematerialiojo turto pirkimu susijusius veiksmus.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras