Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL MEDIENOS IR KITŲ ORGANINIŲ STATYBOS MEDŽIAGŲ IŠ ATSINAUJINANČIŲ GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATUOSE

 

 

2022 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 11 punktu, įgyvendindama Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 157.6 papunktį, Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 6.2.23 veiksmą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pavesti aplinkos ministrui iki 2024 m. sausio 1 d.:

1.1. pakeisti aplinkos ministro patvirtintus pirkimuose taikomus aplinkos apsaugos kriterijus, nustatant reikalavimus medienos ir kitoms organinėms statybos medžiagoms iš atsinaujinančių gamtos išteklių;

1.2. patvirtinti medienos ir kitų organinių statybos medžiagų  iš atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimo visuomeninės paskirties pastatų statybai nustatymo metodiką (toliau – metodika).

2. Nustatyti, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, apibrėžti Viešųjų pirkimų įstatyme ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, ir subjektai, kurie nėra perkančiosios organizacijos, tačiau įgyvendina arba planuoja įgyvendinti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų visuomeninės paskirties pastatų statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugų, statybos, rekonstravimo darbų pirkimus, kurie finansuojami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis, turi panaudoti ne mažiau kaip 50 procentų medienos ir kitų organinių statybos medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių, taikant aplinkos ministro patvirtintus kriterijus ir metodiką:

2.1. nuo 2024 m. sausio 1 d. negyvenamosios visuomeninės paskirties pastatams pagal jų naudojimo paskirtį:

2.1.1. administracinės paskirties pastatams (valstybės ir savivaldybių valdymo įstaigų, prokuratūrų, teismų, pašto, užimtumo tarnybų, draudimo įstaigų, biurų, informacijos centrų ir kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai);

2.1.2. maitinimo paskirties pastatams (valgyklos ir kiti žmonėms maitinti skirti pastatai);

2.1.3. transporto paskirties pastatams (uosto terminalai, oro uosto, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių ir kiti pastatai, susiję su transportavimu, gabendinimu, vežimu);

2.1.4. kultūros paskirties pastatams (teatrai, kultūros įstaigos, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų rūmai, planetariumai, radijo, televizijos ir kiti pastatai, skirti kultūros tikslams);

2.1.5. mokslo paskirties pastatams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos ir kiti pastatai, skirti švietimo ir mokslo tikslams);

2.1.6. sporto paskirties pastatams (sporto salės, teniso kortai, baseinai, čiuožyklos, jachtų klubai, stadionai, maniežai ir kiti su sportu susiję pastatai);

2.2. nuo 2028 m. sausio 1 d. visiems visuomeninės paskirties pastatams, neišskiriant jų pagal naudojimo paskirtį.

3. Šis nutarimas, išskyrus 1 punktą, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                    

 

Aplinkos ministras