Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                          d. Nr. 

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:

1.1. Pakeisti 2.2.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2.19. užsieniečiams, turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą, tarptautinį skiepijimų sertifikatą arba pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:

2.2.19.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

2.2.19.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

2.2.19.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;“

1.2. Papildyti 2.2.20 papunkčiu:

2.2.20. užsieniečiams iki 16 metų amžiaus.“

1.3. Pakeisti 2.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

2.4. Visi asmenys, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvos Respubliką iš šalių, įtrauktų į sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvos Respubliką ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atliktą antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti (toliau – COVID-19 tyrimas) ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą (serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). Visi vežėjai, kelionių organizatoriai ir turizmo paslaugų teikėjai, organizuojantys ir vykdantys keleivių ar turistų vežimą tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu), privalo užtikrinti, kad į transporto priemones nepatektų keleiviai ar turistai, neturintys COVID-19 tyrimo ir gauto neigiamo COVID-19 tyrimo atsakymo. Reikalavimai dėl COVID-19 tyrimo netaikomi:“.

1.4. Pakeisti 2.4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.4.3. asmenims (išskyrus asmenis, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės, pagal sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą), turintiems viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų parengtą:

2.4.3.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką;

2.4.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, kaip nurodyta šio nutarimo 2.2.19 papunktyje;

2.4.3.3. pagal Europos Komisijos reikalavimus Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą, kaip nurodyta šio nutarimo 2.4.3.1 ar 2.4.3.2 papunkčiuose;“.

1.5. Pakeisti 3.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.7. atlikėjams, pranešėjams, renginio vedėjams repeticijų, vaizdo, garso įrašų, transliacijų, viešų renginių metu, kai užtikrinamas saugus atstumas nuo žiūrovų ir (ar) dalyvių.“

1.6. Pakeisti 12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.1. viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma, kai užsakytas maistas ir gėrimai vartojami prie atvirose erdvėse esančių staliukų ir kai veikla vykdoma atvirose erdvėse;“.

1.7. Pakeisti 12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

12.2. viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla uždarose patalpose vykdoma, teikiant paslaugas tik asmenims, atitinkantiems šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus;“.

1.8. Pakeisti 13.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.6. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl kurtumo, vidutinio, žymaus, labai žymaus klausos sutrikimo ar kochlearinio implanto, visiško aklumo, aklumo su regėjimo likučiu, silpnaregystės, laisvės atėmimo vietose veikiančių mokyklų (skyrių) mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas ar jo dalis vykdoma užtikrinant 10 mpatalpos plotą vienam mokiniui, kai patalpose yra daugiau kaip 10 mokinių;“.

1.9. Pakeisti 13.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.7. brandos egzaminai ar jų dalys vykdomi užtikrinant 10 mpatalpos plotą vienam mokiniui, kai patalpose yra daugiau kaip 10 mokinių;“.

1.10. Pakeisti 13.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.8. egzaminai mokiniams, kurie baigia ugdymo programą pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, ir stojamieji egzaminai (ar kiti atrankos būdai) į bendrojo ugdymo programas vykdančias mokyklas vykdomi patalpose užtikrinant 10 mpatalpos plotą vienam mokiniui (kandidatui), kai patalpose yra daugiau kaip 10 mokinių (kandidatų), ir kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“.

1.11. Pakeisti 13.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.11. neformalusis vaikų švietimas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Užsiėmimuose uždarose erdvėse vienu metu ir vaikų stovyklose vienoje grupėje gali dalyvauti ne daugiau kaip 30 vaikų, išskyrus atvejį, kai vaikų stovykloje dalyvauja tik vaikai ir darbuotojai, atitinkantys vieną iš šio nutarimo 18.1–18.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų;“.

1.12. Pakeisti 13.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

13.12. neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Uždarose erdvėse turi būti užtikrintas 10 mpatalpos plotas vienam asmeniui arba vienu metu gali dalyvauti ne daugiau kaip vienas asmuo, išskyrus neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus, kai dalyvauja tik asmenys, atitinkantys šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus;

1.13. Pakeisti 13.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.13. profesinis mokymas ir aukštojo mokslo studijos vykdomi nuotoliniu būdu, išskyrus pirminį profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa, privalomąsias praktikas, praktinius mokymus ar kompetencijų vertinimą, kurių neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu, arba mišriu būdu periodiškai atliekant profesinio mokymo įstaigų mokinių ir šiose įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų profilaktinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti arba profesinio mokymo įstaigų ar aukštojo mokslo įstaigų mokinių, studentų ir šiose įstaigose kontaktiniu būdu dirbančių darbuotojų savikontrolę galimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Profesinis mokymas ar aukštojo mokslo studijos gali būti vykdomi patalpose, užtikrinant 10 mpatalpos plotą vienam asmeniui, kai patalpose yra daugiau kaip 10 asmenų;“.

1.14. Pakeisti 17.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.2. draudžiamas URC apgyvendintų užsieniečių lankymas, išskyrus susitikimus su jų advokatais, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro atstovybės darbuotojais, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus stebėtojais ir kai užsieniečius lanko asmenys, atitinkantys šio nutarimo 18 punkte nurodytus kriterijus.“

1.15. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Nustatyti, kad šiame nutarime nurodytais atvejais darbo, ūkinės veiklos ar kitos veiklos gali būti neribojamos arba ribojamos iš dalies (toliau – švelnesnės karantino režimo priemonės), jeigu asmenys atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

18.1. yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

18.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šio nutarimo 18.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

18.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

18.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 18.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;

18.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

18.1.5. praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 Vaccine Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo testo rezultatu;

18.2. persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

18.3. atlikus COVID-19 tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą – ne anksčiau nei prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą;

18.4. yra vaikai iki 16 metų.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. birželio 17 d.

 

 

Ministrė Pirmininkė

 

 

Sveikatos apsaugos ministras