Projektas                    

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES ĮSTATYMO Nr. IX-2206 45 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2023 m. birželio 9 d. Nr.
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 45 straipsnio  pakeitimas.

Pakeisti 45 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

1) yra dalyvis įmonės, kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo pagal verslo planą vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, kurioje visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos, kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys,  laikinus leidimus turintys užsieniečiai, kuriems mokamas mėnesinis darbo užmokestis bendrai sudaro ne mažiau kaip 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžius ir kurios nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 000 eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 000 eurų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, ir jis yra šios įmonės vadovas arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo;“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. gruodžio 31 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                             

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                                    Arminas Lydeka