Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2018 m. d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio 1 dalies pakeitimas.

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

7) buvusioms sodyboms privačioje miško žemėje atstatyti Vyriausybės nustatyta tvarka. Teisę atstatyti neišlikusią sodybą, kurios buvimo faktas nustatomas pagal archyvinius dokumentus, turi tik šios sodybos buvę savininkai ir (ar) jų pirmos, antros ir trečios eilės įpėdiniai, paveldintys pagal įstatymą;“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

1.  Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2018 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai:                                                                 Virginija Vingrienė

 

Juozas Varžgalys (pasirašė 2018-11-06)