Projektas

 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

 

DĖL vALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2016 M. gruodžio 22 D. NUTARIMo NR. o3-450 „DĖL PREKYBOS ELEKTROS ENERGIJA IR GAMTINĖMIS DUJOMIS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
“ PAKEITIMO

 

2017 m.           d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies
15 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punktu, atsižvelgdama į 2017 m. birželio 9 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB raštą Nr. SD-588 bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2017 m. liepos  d. pažymą Nr. O5E-    „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. O3-450 „Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisykles, patvirtintas Komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-450 „Dėl Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.   Pakeisti Taisyklių 8.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.2. Rinkos dalyvių skelbiama informacija, susijusi su neplaniniais gavybos šaltinių, perdavimo režimo, tiekimo šaltinių ribojimais, kurie 20 procentų pakeičia gavybos, biodujų gamybos, perdavimo, tiekimo paros dujų kiekį, taip pat vartojimo objektų įrenginių, kurių suminė instaliuota galia, jei ji nėra ribojama perdavimo ar skirstymo infrastruktūros pajėgumų, yra 100 MW
(876 000 MWh per metus) arba didesnė, sustojimais, įskaitant 100 MW (876 000 MWh per metus) ar didesnio vartojimo objektų įrenginių faktinio prieinamumo pokytį, taip pat įrenginių paleidimo/atjungimo atvejus, identifikuojant minimalų/maksimalų valandos vartojimą, vadovaujantis 8.6 papunktyje nurodyta tvarka, kai tikėtina, jog tai truks ne mažiau kaip vieną valandą ir ne ilgiau kaip trejus ateinančius metus;

2.   Pakeisti Taisyklių 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8.3. Rinkos dalyvių skelbiama informacija, susijusi su planiniais gavybos, biodujų gamybos, perdavimo, skirstymo režimo bei tiekimo šaltinių ribojimais, dėl kurių gali būti 20 procentų sumažintas, apribotas arba nutrauktas tiekimo paros dujų kiekis, taip pat vartojimo objektų įrenginių, kurių suminė instaliuota galia, jei ji nėra ribojama perdavimo ar skirstymo infrastruktūros pajėgumų, yra 100 MW (876 000 MWh per metus) arba didesnė, atjungimais, įskaitant 100 MW (876 000 MWh per metus) ar didesnį planuojamą vartojimo objektų įrenginių prieinamumo pokytį, taip pat įrenginių paleidimo/atjungimo atvejus, identifikuojant minimalų/maksimalų valandos vartojimą, vadovaujantis 8.6 papunktyje nurodyta tvarka,  kai tikėtina, jog tai truks ne mažiau kaip vieną valandą ir ne ilgiau kaip trejus ateinančius metus;“.

 

 

Komisijos pirmininkas