Projektas

 

LiETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL RIZIKOS KAPITALO PRIEMONĖS „AKCELERAVIMO FONDAS, FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO“

schemos patvirtinimo

 

2018 m.                       Nr. 4-                     

Vilnius

 

T v i r t i n u Rizikos kapitalo priemonės „Akceleravimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemą (pridedama).

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos

koordinavimo departamento

Finansinių priemonių skyriaus

vyriausioji specialistė

 

Rasa Mačiulytė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2018 m.               d. įsakymu Nr. 4-

 

RIZIKOS KAPITALO PRIEMONĖS „AKCELERAVIMO FONDAS, FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO“ SCHEMA

 

Eil.

Nr.

Pagrindiniai elementai

Paaiškinimas

1.

Teisinis pagrindas

 

2014 m. birželio 17 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 651/2014), ir 2016 m. balandžio 15 d. Fondų fondo „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ steigimo ir finansavimo sutartis, sudaryta tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija), Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) (toliau – Sutartis).

2.

Priemonei skirta finansavimo suma

14 480 000 Eur (keturiolika milijonų keturi šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių eurų) Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų.

3.

Vartojamos sąvokos

Šioje schemoje vartojamos sąvokos atitinka Reglamente Nr. 651/2014 apibrėžtas sąvokas.

4.

Priemonės valdymas ir valdytojų atrinkimas

 

Fondų fondo „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ valdytoja „Invega“ (toliau – Fondų fondo valdytoja „Invega“), kuriai Ūkio ministerija ir Finansų ministerija Sutartimi pavedė įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ ir 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ jungtinės priemonės Nr. J07-FM-F „Verslo finansavimo fondas“ rizikos kapitalo priemonę „Akceleravimo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – priemonė „Akceleravimo fondas“), atviro ir skaidraus proceso metu, užtikrindama laisvą konkurenciją, vienodą ir sąžiningą traktavimą atrinks du finansų tarpininkus (toliau kiekvienas atskirai – Akceleravimo fondo valdytojas), kurie valdys po vieną akceleravimo fondą, sudarytą iš dviejų fondų: priešankstyvosios stadijos fondo – per kurį bus investuojama į labai mažas įmones arba mažas įmones ir kartu vykdomos akceleravimo veiklos (mentorystė, ekspertinės konsultacijos, teisinė pagalba, rinkodaros strategija ar kita) (toliau – Priešankstyvosios stadijos fondas) ir ankstyvosios stadijos fondo – per kurį bus vykdomas tik investavimas į labai mažas įmones arba mažas įmones (toliau – Anktyvosios stadijos fondas) (toliau Priešankstyvosios stadijos fondas ir Ankstyvosios stadijos fondas kartu – Akceleravimo fondas).

Akceleravimo fondo valdytojas Akceleravimo fondą valdys vadovaudamasis komerciniais pagrindais, nepažeidžiant Reglamento Nr. 651/2014 21 straipsnio 15 dalies reikalavimų, taip pat turės užtikrinti 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (OL 2014 L 138, p. 5) (toliau – Reglamentas Nr. 480/2014), 6 straipsnio nuostatų laikymąsi ir atitikti Reglamento Nr. 480/2014 7 straipsnio 1 dalyje ir Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės), nustatytus reikalavimus.

5.

Akceleravimo fondo dydis

Vienam Akceleravimo fondui skirtų 6 735 000 Eur (šešių milijonų septynių šimtų trisdešimt penkių tūkstančių eurų) ES fondų lėšų, Akceleravimo fondo valdytojo lėšų ir pritraukto privataus kapitalo bendra suma.

Atsižvelgiant į tai, kad priemonę „Akceleravimo fondas“ įgyvendins du finansų tarpininkai, tai bendrai dviem Akceleravimo fondams skirta
13 470 000 Eur (trylika milijonų keturi šimtai septyniasdešimt tūkstančių eurų) ES fondų lėšų.

6.

Privataus kapitalo pritraukimas

Kiekvienas Akceleravimo fondo valdytojas turės pritraukti ne mažiau kaip 673 500 Eur (šešis šimtus septyniasdešimt tris tūkstančius penkis šimtus eurų) privataus kapitalo lėšų, įskaitant ir Akceleravimo fondo valdytojo lėšas, neišskiriant į kurį fondą (Priešankstyvosios stadijos fondą ar Ankstyvosios stadijos fondą) lėšos turėtų būti pritraukiamos.

Iš viso per abu Akceleravimo fondus turės būti pritraukta ne mažiau kaip
1 347 000 Eur (vienas milijonas trys šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai eurų)
privataus kapitalo lėšų, įskaitant ir Akceleravimo fondo valdytojo lėšas.

7.

Remiami subjektai ir investicijų teikimo sąlygos

 

Akceleravimo veiklos ir investicijos, įskaitant paskesnes investicijas, bus atliekamos į labai mažas įmones arba mažas įmones, kurios atitinka labai mažos įmonės arba mažos įmonės statusą pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau – SVV įstatymas) nuostatas ir Reglamento Nr. 651/2014 22 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus (toliau – MĮ).

8.

Netinkamos investicijos

Netinkamomis investicijomis bus laikomos investicijos:

8.1. nurodytos Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2–5 dalyse;

8.2. nurodytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289), 3 straipsnio 3 dalyje;

8.3. kuriomis siekiama apmokėti išlaidas, jau anksčiau finansuotas (apmokėtas) iš ES fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, dėl kurių lėšos tam tikroms išlaidoms būtų skiriamos ne vieną kartą;

8.4. skirtos įmonės ar kito verslo subjekto esamų paskolų ar lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų refinansavimui ar restruktūrizavimui;

8.5. skirtos išankstiniam dotacijos finansavimui;

8.6. susijusios su pažeidimais ar sukčiavimu;

8.7. į įmones, vykdančias grynai finansinę veiklą arba nekilnojamojo turto plėtrą, kai tai vykdoma kaip finansinių investicijų veikla;

8.8. skirtos asmeninėms reikmėms;

8.9. apimančios neužstatytos arba užstatytos žemės pirkimą už sumą, viršijančią 10 proc. įmonei per priemonę „Akceleravimo fondas“ skiriamos ES fondų lėšų sumos;

8.10. į įmones, kurios tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos, perdirbimo bei prekybos sektoriuose;

8.11. į įmones, užsiimančias azartinių lošimų organizavimu.

9.

Remiama veikla

Investicijos bus atliekamos nuosavo kapitalo arba kvazinuosavo kapitalo forma, kaip tai apibrėžta Reglamento Nr. 651/2014 2 straipsnio 66 ir 74 dalyse.

10.

Finansavimo dydis vienai

 

 

Investicijų bendra suma, įskaitant paskesnes investicijas, į vieną MĮ negali viršyti 10 proc. Akceleravimo fondo dydžio ir neturi viršyti Reglamento Nr. 651/2014 22 straipsnio 3 dalies c punkte ir 5 dalyje nustatytos sumos.

11.

Valdymo mokesčiai

Valdymo mokestis ir jo skaičiavimo metodika, pateikta Akceleravimo fondo valdytojo verslo planuose (atskirai Priešankstyvosios stadijos fondui ir Ankstyvosios stadijos fondui), turės atitikti Reglamento Nr. 480/2014 12–14 straipsnių nuostatas.

12.

Pajamų iš investicijos paskirstymas

Pajamos iš investicijų Priešankstyvosios stadijos fonde bus paskirstomos kiekvienos investicijos atveju taip, kad kiekvienas Priešankstyvosios stadijos fondo investuotojas gautų 4 proc. metinę pelno dalį, skaičiuojamą nuo individualios investicijos, kuri bus maksimalus Fondų fondo valdytojai „Invegai“ skiriamas grąžos dydis (angl. cap).

 

Pajamos iš investicijų Ankstyvosios stadijos fonde bus paskirstomos taip:

12.1. pirmiausia Fondų fondo valdytoja „Invega“, Ankstyvosios stadijos fondo valdytojas ir nepriklausomi privatūs investuotojai atgaus savo investuotas sumas;

12.2. Fondų fondo valdytoja „Invega“, Ankstyvosios stadijos fondo valdytojas ir nepriklausomi privatūs investuotojai už kiekvienus investavimo metus gaus 4 proc. metinę pelno dalį nuo investuotos sumos, kuri bus maksimalus Fondų fondo valdytojai „Invegai“ skiriamas grąžos dydis (angl. cap);

12.3. pelno dalis, likusi paskirsčius Fondų fondo valdytojai „Invegai“, Ankstyvosios stadijos fondo valdytojui ir nepriklausomiems privatiems investuotojams metinę pelno dalį, atiteks Ankstyvosios stadijos fondo valdytojui ir privatiems investuotojams pagal Akceleravimo fondo valdytojo verslo plane pateiktą pasiūlymą.

13.

 

Investavimo teritorija

 

 

Investuoti galima į MĮ, kurios mokant pradines rizikos finansų investicijas yra įsikūrusios (t. y. įsisteigusios arba turi filialą) Lietuvos Respublikoje, vėliau – bet kurioje kitoje ES valstybėje narėje, jei investicijų lėšomis sukurta nauda atitenka Lietuvos Respublikai, tačiau iki 100 proc. į Akceleravimo fondą pritraukto privataus kapitalo bendros sumos gali būti investuota į ne Lietuvos Respublikoje, o kitoje ES valstybėje narėje įsikūrusias MĮ, su sąlyga, kad tokios investicijos neviršys 50 proc. Akceleravimo fondo visų atliktų investicijų.

14.

Investicijų derinimas

Finansinių priemonių derinimo su negrąžinamosiomis subsidijomis ir kitomis finansinėmis priemonėmis tvarka nustatyta Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių 50 punkte.

15.

 

Valstybės pagalbos sumavimas

Investicijoms į MĮ yra taikomos Reglamento Nr. 651/2014 8 straipsnio nuostatos.

16.

Stebėsena

Akceleravimo fondo valdytojas turės užtikrinti, kad investicijos į MĮ atitiktų Reglamento Nr. 651/2014 ir šios schemos nuostatas ir taip pat bus atsakingas už suteiktos valstybės pagalbos registravimą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“.

 

_______________________________