Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ ĮSTATYMO NR. IX-2135 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 7 straipsnio 9 dalies 4 punktą.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas