Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2020 M. KOVO 5 D. ĮSAKYMO NR. 3D-154 „DĖL PAREIŠKĖJŲ SĄSAJŲ IR GALIMO ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ SKAIDYMO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                                    d. Nr. 3D-

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 3D-154 „Dėl Pareiškėjų sąsajų ir galimo žemės ūkio valdų skaidymo nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAREIŠKĖJŲ SĄSAJŲ IR GALIMO ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ SKAIDYMO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su visais pakeitimais, 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/648, 2021 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. birželio 16 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/1408,

tvirtinu Pareiškėjų sąsajų ir galimo žemės ūkio valdų skaidymo nustatymo metodiką (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministras

 

 


 

 

part_815a8e0d1ae245eab37e114c492afdf4_end

part_80f013ff09a14dfbbed8d249443fb611_end

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 3D-154

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m.                    d. įsakymo Nr. 3D-  

redakcija)

 

 

PAREIŠKĖJŲ SĄSAJŲ IR GALIMO ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ SKAIDYMO NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pareiškėjų sąsajų ir galimo žemės ūkio valdų skaidymo nustatymo metodika (toliau – Metodika) nustato kriterijus, kuriais remiantis būtų nustatomi pareiškėjai, kurie yra tarpusavyje susiję, bei kriterijus dėl galimo žemės ūkio valdų skaidymo.

2. Metodika parengta vadovaujantis 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, su visais pakeitimais, 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/648, 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. birželio 16 d Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/1408, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu (toliau – SVVĮ), atsižvelgiant į Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginį planą, patvirtintą Europos Komisijos 2022 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. C(2022) 8272, Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D-194 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-103 „Dėl 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Metodika turi vadovautis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), administruojantys paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas (toliau – paraiška).

4. Metodikoje vartojamos sąvokos:

4.1. Pareiškėjų sąsajų rizikos kriterijus – požymis, rodantis, kad pareiškėjai yra susiję asmenys ir galimai neteisėtai siekia gauti didesnę paramos sumą.

4.2. Susiję asmenys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra pareiškėjai ir atitinka bent vieną iš šių kriterijų – jie yra:

4.2.1. du ar daugiau juridinių asmenų, kurių direktorius ir (arba) akcininkas, ir (arba) pajininkas yra tas pats fizinis arba juridinis asmuo;

4.2.2. fizinis asmuo ir juridinis asmuo, kurio direktorius ir (arba) akcininkas, ir (arba) pajininkas yra tas fizinis asmuo;

4.2.3. du juridiniai asmenys, iš kurių vienas turi daugumą dalyvių balsų kitame.

4.3. Tyčinis žemės ūkio valdos skaidymas – dirbtinis žemės ūkio valdos ploto suskirstymas į dalis, sumažinant ankstesniais metais deklaruotą plotą. Tyčiniu žemės ūkio valdos skaidymu taip pat laikomi nustatyti tokie šios valdos skirstymo į dalis atvejai, kai Agentūrai paprašius pareiškėjas Agentūros nustatyta tvarka per pranešime nurodytą terminą nepateikia prašomų žemės valdymo teisėtumo įrodymo dokumentų.

4.4. Tyčinio žemės ūkio valdų skaidymo kriterijus – požymis, rodantis, kad pareiškėjas suskaidė žemės ūkio valdą, siekdamas gauti didesnę paramos sumą ar išvengti žalinimo reikalavimų (ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių deklaravimo, pasėlių įvairinimo) vykdymo.

 

II SKYRIUS

SĄSAJŲ BEI GALIMO VALDŲ SKAIDYMO RIZIKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

 

5. Administruojant paraiškas, vadovaujamasi Metodikos priede ir Agentūros direktoriaus nustatytais sąsajų bei galimo valdų skaidymo rizikos kriterijais, kuriuos reikia įvertinti atrenkant paraiškas. Pagal sąsajų bei galimo valdų skaidymo rizikos kriterijus paraiškos atrenkamos ir analizuojamos remiantis duomenimis, esančiais Agentūros informacinėse sistemose, kitais registrais ir (arba) kitų institucijų bei pareiškėjų pateiktais papildomais dokumentais.

6. Vertinant paraiškas pagal Metodikos priede nurodytus sąsajų rizikos kriterijus vertinami pareiškėjai, prašantys paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“.

7. Tikrinant pareiškėjų sąsają pirmiausia tikrinamas sąsajos kriterijus „Susiję asmenys, susijusios ir partnerinės įmonės (teisinis ryšys)“. Atrinkus galimai susijusius pareiškėjus vadovaujantis minėtu kriterijumi pagal Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje / Juridinių asmenų registro informacinėje sistemoje bei Agentūros informacinėse sistemose esančius duomenis, šie atrinkti pareiškėjai papildomai patikrinami pagal kitus pagalbinius kriterijus: „Sutampa kontaktiniai duomenys“, „Nustatomas galimas valdos dalijimas, siekiant gauti didesnę paramos sumą“, „Pareiškėjų pavardės turi tą pačią šaknį (fiziniai asmenys) arba pavadinime yra besikartojantis duomuo (juridiniai asmenys)“, „Pareiškėjų ūkininkų ūkiai įregistruoti tuo pačiu metu“, „Pareiškėjų (fizinių ir (ar) juridinių asmenų) valdos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre įregistruotos tais pačiais metais, tą patį mėnesį ir tą pačią dieną“. Jeigu bent vienas pagalbinis kriterijus pasitvirtina, tuomet pripažįstama pareiškėjų sąsaja.

8. Vertinant paraiškas pagal Agentūros direktoriaus nustatytus galimo valdų skaidymo rizikos kriterijus, vertinami pareiškėjai:

8.1. prašantys paramos pagal šias tiesiogines išmokas: „Papildoma perskirstomoji pajamų paramos tvarumui didinti išmoka“, „Papildoma pajamų paramos jaunajam ūkininkui išmoka“, „Bazinė pajamų paramos tvarumui didinti išmoka“, klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (toliau – ekologinė sistema): „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai)“, susietosios pajamų paramos už pienines karves ir „Išmoka jaunajam ūkininkui“ (tęsiama 2014–2020 m.);

8.2. prašantys paramos pagal šias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones: „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Ekologinis ūkininkavimas“;

8.3. prašantys paramos pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinę priemonę „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“;

8.4. kurie galimai sumažino deklaruotą plotą, siekdami išvengti Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau – GAAB) reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-107 „Dėl žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo“.

9. Kai nustatoma pareiškėjų tarpusavio sąsaja, pagal Metodikos 7 punkte nurodytus sąsajos rizikos kriterijus parama apskaičiuojama taip:

9.1. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ – jei nustatoma, kad pareiškėjai yra susijusios įmonės / kartu veikiančių fizinių asmenų grupė, parama teikiama šiuos pareiškėjus skaičiuojant kaip vieną. Jei toks pareiškėjas prašo paramos už didesnį nei 200 ha plotą, parama mažinama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 49 punktą ir išmokama vadovaujantis Agentūros nustatyta tvarka;

9.2. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ – parama atsižvelgiant į gamtinių kliūčių ir (arba) trūkumų intensyvumą vietovėse diferencijuojama pareiškėjams, kurie yra susiję asmenys (fiziniai ar juridiniai asmenys).

10. Kai paraiška atitinka Agentūros direktoriaus nustatytus galimo valdų skaidymo rizikos kriterijus, pareiškėjui, nepateikusiam nurodytų dokumentų per Agentūros pranešime nurodytą terminą ar pateikusiam ne visus dokumentus, arba iš pateiktų dokumentų nustačius, kad valda buvo padalyta siekiant gauti didesnę paramos sumą, parama pagal priemonę neteikiama, jei atitinkamose taisyklėse nenustatyta kitaip. Pareiškėjams, nepateikusiems nurodytų dokumentų per Agentūros pranešime nurodytą terminą ar pateikusiems ne visus dokumentus, arba iš pateiktų dokumentų nustatytiems padalijus valdą, siekiant išvengti GAAB reikalavimų vykdymo, paraiškos vertinamos kaip viena vertinant GAAB reikalavimų įgyvendinimą.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Metodikos nuostatos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja Europos Sąjungos reglamentams ir kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

12. Jei atitinkamos paramos teikimo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatomas kitoks nei Metodikoje teisinis reguliavimas, vadovaujamasi šių teisės aktų nuostatomis.

______________

 


 

 

part_bd2001d03e5f460a88acbd176b5fcceb_end

part_282ce8cfee214db1be7b5694180b5ad9_end

part_ea40778d76714baa98bad3f8a69f8b28_end

Pareiškėjų sąsajų ir galimo žemės ūkio

valdų skaidymo nustatymo metodikos

priedas

 

SĄSAJŲ RIZIKOS KRITERIJAI

 

SĄSAJŲ RIZIKOS KRITERIJAI

PAGRINDINIS KRITERIJUS

1. Kriterijus „SUSIJĘ ASMENYS, SUSIJUSIOS IR PARTNERINĖS ĮMONĖS (TEISINIS RYŠYS)“

- pareiškėjų atitiktis reikalavimui, susijusios įmonės / kartu veikiančių fizinių asmenų grupė, vertinama vadovaujantis Metodikoje apibrėžta sąvoka „Susiję asmenys“.

- pareiškėjų susietumo vertinimas atliekamas naudojantis Juridinių asmenų dalyvių informacine sistema / Juridinių asmenų registro informacine sistema, taip pat pagal Agentūros informacinėse sistemose esančius duomenis ir (arba) pagal pareiškėjų pateiktus papildomus dokumentus.

PAGALBINIAI KRITERIJAI

2. Kriterijus „SUTAMPA KONTAKTINIAI DUOMENYS“

Tikrinama, ar sutampa galimai susijusių pareiškėjų adresas, telefonas, el. paštas (bent vienas iš jų).

3. Kriterijus „NUSTATOMAS GALIMAS VALDOS DALIJIMAS, SIEKIANT GAUTI DIDESNĘ PARAMOS SUMĄ“

4. Kriterijus „PAREIŠKĖJŲ PAVARDĖS TURI TĄ PAČIĄ ŠAKNĮ (FIZINIAI ASMENYS) ARBA PAVADINIME YRA BESIKARTOJANTIS DUOMUO (JURIDINIAI ASMENYS)“

5. Kriterijus „PAREIŠKĖJŲ ŪKININKŲ ŪKIAI ĮREGISTRUOTI TUO PAČIU METU“ (tais pačiais metais, tą patį mėnesį ir tą pačią dieną)

6. Kriterijus „PAREIŠKĖJŲ (FIZINIŲ IR (AR) JURIDINIŲ ASMENŲ) VALDOS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VERSLO REGISTRE ĮREGISTRUOTOS TAIS PAČIAIS METAIS, TĄ PATĮ MĖNESĮ IR TĄ PAČIĄ DIENĄ“

______________