ProjektasLIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ ATSAKOMYBĖS APSAUGOS

DĖL COVID-19 (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBUS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ IR (AR) KARANTINĄ

LAIKINASIS ĮSTATYMAS

 

2021 m.                 Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šio įstatymo paskirtis – šio įstatymo galiojimo laikotarpiu numatyti didesnę asmens sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemijos ekstremaliomis sąlygomis, atsakomybės apsaugą ir skatinti asmens sveikatos priežiūros specialistų savanorystę valdant COVID-19 (koronaviruso infekcijos) pandemiją.

 

2 straipsnis. Atleidimo nuo atsakomybės sąlygos

1. Šio įstatymo 3 straipsnyje nustatytas atleidimas nuo atsakomybės taikomas asmens sveikatos priežiūros specialistams (toliau – asmuo), kai tenkinamos visos šios sąlygos:

1) asmuo teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu;

2) asmuo teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstatymo, Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo, Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo nuostatas;

3) asmuo teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (nepaisant įstaigos nuosavybės formos ir pavaldumo);

4) dėl asmens neatsargios veikos, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atsirado šie padariniai: atimta žmogaus gyvybė, nesunkiai sutrikdyta sveikata, sunkiai sutrikdyta sveikata, žmogus paliktas be pagalbos, kai gresia pavojus jo gyvybei;

5) asmuo teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal darbo sutartį arba veikė savanoriškos veiklos pagrindais.

2. Laikoma, kad asmuo, teikdamas su COVID-19 (koronaviruso infekcija) susijusias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veikė ypatingomis aplinkybėmis, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais tiesiogiai dalyvavo likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius ir jeigu yra bent viena iš šių aplinkybių:

1)  paslaugos teikiamos be tinkamų ar optimalių medicinos priemonių (prietaisų), vaistų ir kitų paslaugoms teikti reikalingų priemonių;

2)  medicinos personalo skaičiaus, poreikio ir darbo krūvio santykis neatitinka teisės aktuose nustatytų minimalių ir maksimalių dydžių;

3) asmeniui teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas pasikeitė visa apimtis darbo funkcijų ir (ar) darbo pobūdžio ar jų dalis;

4)  asmuo dėl nuolat kintančios COVID-19 (koronaviruso infekcija) diagnostikos ir gydymo tvarkos pagal Lietuvos Respublikos, kitų valstybių duomenis apie diagnostikos metodus, skirtingų gydymo metodų efektyvumą ir gerąją patirtį neturėjo galimybės susipažinti (nebuvo supažindintas) su teisiniais ir praktiniais pasikeitimais ir protingai veikė savo pasirengimo lygiu;

5) pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)  nuostatas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje asmuo teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas, buvo apribotas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas nustatytu laiku ir jų prieinamumas ir tai turėjo tiesioginės įtakos asmens teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų savalaikiškumui, prieinamumui ir (ar) kokybei.

3. Laikoma, kad asmuo, teikdamas su COVID-19 (koronaviruso infekcija) nesusijusias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veikė ypatingomis šio straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytomis aplinkybėmis.

 

3 straipsnis. Atleidimas nuo atsakomybės

1.  Asmuo, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje metu teikęs asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir veikęs ypatingomis aplinkybėmis, nelaikomas kaltu padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 132 straipsnio 1 ar 3 dalyje, 137 straipsnio 1 ar 3 dalyje, 139 straipsnio 1 ar 2 dalyje, 144 straipsnyje (jeigu šiame straipsnyje numatytą veiką asmuo padarė dėl neatsargumo), 229 straipsnyje dėl baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių.

2.  Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės apima asmens veikimą ir neveikimą:

1) vykdant profesines pareigas, neviršijant įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytų įgaliojimų;

2) būtinojo reikalingumo sąlygomis, neturint realių galimybių veikti ar peržengiant profesinio pasirengimo ribas;

3) veikiant pateisinama profesine rizika visuomenei naudingam tikslui.

3. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės, asmeniui teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje metu ir ypatingomis aplinkybėmis, preziumuojamos.

4. Baudžiamasis procesas pagal šio straipsnio 1 dalį negali būti pradedamas, o pradėtas turi būti nutrauktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalies 7 punktu.

5. Asmens, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje metu teikusio asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir veikusio ypatingomis aplinkybėmis, veika nelaikoma medicinos praktikos klaida, grubia medicinos praktikos klaida pagal Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo ir slaugos ar akušerijos praktikos klaida, šiurkščia slaugos ar akušerijos praktikos klaida pagal Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatas ir tokiam asmeniui drausminė ar teisinė atsakomybė – licencijos sustabdymas ar panaikinimas – netaikoma.

 

4 straipsnis. Atleidimo nuo atsakomybės ribojimai

Asmeniui šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytas atleidimas nuo atsakomybės netaikomas, jeigu nustatyta bent viena iš šių aplinkybių:

1) asmens veika pasireiškė tyčiniu netinkamu elgesiu ar dėl didelio aplaidumo;

2) asmuo veiką padarė apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

 

5 straipsnis. Įstatymo galiojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas galioja iki 2023 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 3 straipsnio 1–4 dalių nuostatos taikomos ir iki šio įstatymo įsigaliojimo.

3. Šio įstatymo 3 straipsnio 5 dalies nuostatos taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtoms, bet nebaigtoms administracinių ar darbo drausmės pažeidimų tyrimo procedūroms.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

                                                                                                                                               

Teikia

Seimo narė                                                                   Jurgita Sejonienė