Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-2721

15, 17, 58, 66, 77, 79, 85, 87, 89 IR 93 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                               d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu rinkimų apygardos teritorija sudaryta iš kelių savivaldybių teritorijų, komisijoje turi būti visų šių savivaldybių administracijose dirbančių karjeros valstybės tarnautojų, pasiūlytų į komisiją šių savivaldybių administracijų direktorių.“

 

2 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 2 dalies preambulę ir ją išdėstyti taip:

2. Po vienodą skaičių (kai apylinkės rinkėjų skaičius yra didesnis negu 1000 – ne mažiau kaip po du) kandidatūrų į apylinkės rinkimų komisiją turi teisę siūlyti:“

 

3 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 58 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Antrojoje daugiamandatės rinkimų apygardos biuletenio dalyje yra stačiakampio formos laukas, padalintas į laukelius, kuriuose surašyti skaičiai nuo vieno iki maksimaliai galimo kandidatų skaičiaus sąraše  kuriuos žymėdamas (ne daugiau kaip penkis) rinkėjas balsuoja už pasirinktų kandidatų rinkimų numerius.“

 

4 straipsnis. 66 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 66 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Daugiamandatės rinkimų apygardos biuletenyje rinkėjas pažymi tą kandidatų sąrašą, už kurį jis balsuoja „už“, ir, pareikšdamas nuomonę dėl sąrašo kandidatų, specialiai tam skirtuose biuletenio laukeliuose pažymi ne daugiau kaip penkių pasirinktų šio sąrašo kandidatų rinkimų numerius. Tuo būdu paduodami už šiuos kandidatus pirmumo balsai. Jeigu pagal padarytas žymas negalima nustatyti rinkėjo valios dėl vieno ar daugiau kandidatų rinkimų numerių, laikoma, kad rinkėjas nepareiškė jokio vertinimo dėl tų kandidatų.“

 

5 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 77 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Biuleteniai, pagal kurių žymas galima nustatyti, už kurį kandidatų sąrašą balsavo rinkėjas, bet negalima nustatyti, kokią jis pareiškė nuomonę dėl balsuoto sąrašo kandidatų, vien dėl to negali būti pripažinti negaliojančiais. Jeigu rinkėjas biuletenyje nepažymėjo kandidato rinkimų numerio ar pažymėjo daugiau kaip penkis kandidatų rinkimų numerius, taip pat jeigu pagal įrašą ar įrašus neįmanoma nustatyti rinkėjo valios, pirmumo balsas ar balsai pagal šio biuletenio antrosios dalies specialųjį laukelį (laukelius) neskaičiuojami.“

 

6 straipsnis. 79 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 79 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Kai į rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolo antrąją dalį įrašyti visi duomenys ir visi suskaičiuoti rinkimų biuleteniai sudėti į antspauduotus paketus, šią rinkimų apylinkės balsų skaičiavimo protokolo dalį pasirašo rinkimų komisijos pirmininkas ir nariai, po jų – ir rinkimų stebėtojai. Rinkimų stebėtojų pastabos, apylinkės rinkimų komisijos narių atskirosios nuomonės pridedamos prie protokolo antrosios dalies ir tampa neatskiriama jo dalimi. Protokolo antrosios dalies duomenys iki pakartotinio balsavimo pabaigos yra neviešinami. Jeigu apygardos ar apylinkės rinkimų komisija nustato, kad nurodant duomenis balsų skaičiavimo protokolo pirmojoje dalyje yra padaryta klaida, surašomas protokolas dėl klaidos ištaisymo. Protokolo antroji dalis ir rinkimų biuleteniai grąžinami apygardos rinkimų komisijai. Sprendimą dėl klaidos priima apygardos rinkimų komisija.“

 

7    straipsnis. 85 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 85 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Išankstinius rinkimų rezultatus gali pranešti tik Vyriausioji rinkimų komisija. Išankstiniai rezultatai apie gautus kandidatų daugiamandatėje rinkimų apygardoje pirmumo balsus skelbiami tik po pakartotinio balsavimo pabaigos. Jeigu apygardos rinkimų komisija perdavė rinkimų rezultatų visose rinkimų apylinkėse išankstinius duomenis, Vyriausioji rinkimų komisija turi nedelsdama parengti pranešimą visuomenės informavimo priemonėms. Šis pranešimas pirmiausiai skelbiamas internete.

2.   Pakeisti 85 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Iki balsavimo pabaigos, o dėl kandidatų daugiamandatėje apygardoje – iki pakartotinio balsavimo pabaigos visuomenės informavimo priemonių atstovams draudžiama vaizdo ar garso įrašymo technika, žodžiu, raštu ar kitaip skleisti informaciją apie balsų skaičiavimo ar rinkimų rezultatus.“

 

8. straipsnis. 87 straipsnio pakeitimas

1.                   Pakeisti 87 straipsnio 1 dalį  ir ją išdėstyti taip:

1.Pagal rinkimų apylinkių balsų skaičiavimo protokolus, o prireikus – ir pagal rinkimų biuletenius bei kitus rinkimų dokumentus apygardos rinkimų komisija nustato ir į rinkimų apygardos balsų skaičiavimo protokolus įrašo:

Pirmajame protokole:

1) rinkėjų skaičių rinkimų apygardoje;

2) rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičių, atskirai nurodydama dalyvavusius vienmandatėje rinkimų apygardoje ir daugiamandatės rinkimų apygardos dalyje, kurią sudaro ši vienmandatė rinkimų apygarda;

3) negaliojančių rinkimų biuletenių skaičių, taip pat Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatytus duomenis, reikalingus tikrinant, ar tiksliai buvo suskaičiuoti rinkėjų paduoti balsai, galutinius rinkimų biuletenių, išorinių ir vidinių balsavimo vokų, rinkimuose naudojamų blankų, plombų apskaitos rezultatus;

4) apygardoje galiojančių rinkimų biuletenių ir negaliojančių rinkimų biuletenių skaičius;

5) už kiekvieną kandidatą į Seimo narius vienmandatėje rinkimų apygardoje paduotų balsų skaičių;

6) už kiekvieną kandidatų sąrašą daugiamandatės rinkimų apygardos dalyje, kurią sudaro ši vienmandatė rinkimų apygarda, paduotų balsų skaičių;

Antrajame protokole:

7) už kiekvieną kandidatą daugiamandatės rinkimų apygardos dalyje, kurią sudaro ši vienmandatė rinkimų apygarda, paduotų pirmumo balsų skaičių. Šie duomenys negali būti viešinami iki pakartotinio balsavimo pabaigos.“

 

2.Pakeisti 87 straipsnio 2 dalį  ir ją išdėstyti taip:

2. Apygardos rinkimų komisijos pirmininkas ir nariai rinkimų apygardos balsų skaičiavimo protokolus pasirašo po to, kai apsvarsto apylinkių rinkimų komisijų narių atskirąsias nuomones, rinkimų stebėtojų pastabas ir rinkėjų skundus. Rinkimų apygardos balsų skaičiavimo pirmojo protokolo išrašas arba kopija pateikiami rinkimų stebėtojams ir komisijos nariams jų prašymu. Apygardos rinkimų komisija gali pasiūlyti Vyriausiajai rinkimų komisijai pripažinti rinkimus apygardoje negaliojančiais.“

 

9    straipsnis. 89 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 89 straipsnio 8 dalį.

 

10 straipsnis. 93 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 93 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip per keturis mėnesius perduoda valstybės archyvui neterminuotai saugoti rinkimų apylinkių ir rinkimų apygardų balsų skaičiavimo protokolus, pareiškinius dokumentus (išskyrus parašų rinkimo lapus), Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių protokolus bei sprendimus ir rinkimų dokumentų pavyzdžių komplektą. Po to Vyriausioji rinkimų komisija gali nuspręsti nesaugotinus rinkimų dokumentus sunaikinti.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia: Jurgis Razma