Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSULINIO STATUTO 2, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 36 IR 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ir STATUTO PAPILDYMO 71 IR 72 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS

 

2019 m.          d.  Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Konsulinis pareigūnasLietuvos Respublikos diplomatas, kuriam pavesta atlikti konsulines funkcijas, taip pat garbės konsulinis pareigūnas.“

 

2 straipsnis. Statuto papildymas 71 straipsniu

Papildyti Statutą 71 straipsniu:

71 straipsnis. Konsulinės įstaigos bendradarbiavimas su išorės paslaugų teikėjais

1. Konsulinė įstaiga, siekdama įgyvendinti jai pavestas užduotis ir atlikdama šio statuto III skyriaus antrajame skirsnyje nustatytas konsulines funkcijas, gali bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėjais.

2. Jeigu bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėju nereglamentuoja kiti įstatymai ir Europos Sąjungos teisės aktai, su išorės paslaugų teikėju bendradarbiaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir sąlygomis. Šiais atvejais išorės paslaugų teikėjas pasirenkamas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka.“ 

 

3 straipsnis. Statuto papildymas 72 straipsniu

Papildyti Statutą 72 straipsniu:

72 straipsnis. Išvažiuojamosios konsulinės misijos

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija organizuoja išvažiuojamąsias konsulines misijas į užsienio valstybes ar jų dalis, kuriose nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos, išskyrus Lietuvos Respublikos konsulines įstaigas, kurioms vadovauja garbės konsulinis pareigūnas. Išvažiuojamosios konsulinės misijos rengiamos konsulinėms funkcijoms atlikti ne konsulinių įstaigų patalpose, kai yra didelis konsulinių paslaugų poreikis. Išvažiuojamųjų konsulinių misijų planavimo, koordinavimo, organizavimo, vykdymo ir išlaidų apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.“

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos turi teisę tvarkyti asmens duomenis, įskaitant asmens kodą, tiek, kiek reikia konsulinėms funkcijoms atlikti. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.“  

 

5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) diplomatai, kuriems pavesta atlikti konsulines funkcijas;“

 

6 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 15 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Konsulinis pareigūnas arba diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos įgaliotas darbuotojas (toliau – įgaliotas darbuotojas), gavęs informaciją apie Lietuvos Respublikos piliečio mirtį buvimo valstybėje, perduoda šią informaciją Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kad pastarasis praneštų mirusio Lietuvos Respublikos piliečio sutuoktiniui (sugyventiniui) ar artimiesiems giminaičiams. Jų nesant, – informacija apie piliečio mirties faktą gali būti teikiama kitiems asmenims.“

2.   Pakeisti 15 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas, jei sutuoktinis (sugyventinis) ar artimasis giminaitis arba asmuo, kuris piliečiui gyvam esant buvo nurodytas kaip jo atstovas, prašo, padeda gauti informaciją apie mirusio Lietuvos Respublikos piliečio mirties priežastį, jei nėra kitų būdų gauti tokią informaciją pagal buvimo valstybėje galiojančius įstatymus.“

 

7 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Pagalba nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju

1. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos piliečiams nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju padeda susisiekti su sutuoktiniu (sugyventiniu) ar artimuoju giminaičiu arba su piliečio nurodytu kitu asmeniu Lietuvoje, gauti medicinos pagalbą arba grįžti į Lietuvą.

2. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas teikia reikiamą informaciją arba padeda ją gauti sužeistam ar sergančiam Lietuvos Respublikos piliečiui, jo sutuoktiniui (sugyventiniui) ar artimajam giminaičiui arba piliečio nurodytam kitam asmeniui, organizuojantiems jo parvežimą į Lietuvą.“

 

8 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Pagalba nusikaltimų aukoms

Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas padeda nusikaltimų aukomis tapusiems Lietuvos Respublikos piliečiams gauti medicinos, teisinę pagalbą ir vertėjo paslaugas, taip pat susisiekti su sutuoktiniu (sugyventiniu) ar artimuoju giminaičiu arba su piliečio nurodytu kitu asmeniu Lietuvoje.“

 

9 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas, Lietuvos Respublikos piliečiui praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui Lietuvos Respublikos piliečiui esant užsienio valstybėje, priima Lietuvos Respublikos piliečio prašymą dėl asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo. Konsulinio pareigūno sprendimu, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka, piliečiui išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas.“

 

10 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas priima prašymus išduoti vizas ar joms prilyginamus dokumentus. Konsulinis pareigūnas teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka prašymus nagrinėja ir priima sprendimus dėl jų.“

 

11 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Pasų ir asmens tapatybės kortelių išdavimas, keitimas ir pilietybės klausimai

1Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima asmenų prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo ir perduoda juos bei susijusius dokumentus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui ar jo įgaliotai institucijai, ar kitai Lietuvos Respublikos institucijai, kuri pagal įstatymą turi kompetenciją nagrinėti ir spręsti Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus.

2Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka priima Lietuvos Respublikos piliečių prašymus ir kitus reikalingus dokumentus dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ar keitimo. Jeigu prašyme išduoti (pakeisti) pasą ar asmens tapatybės kortelę nurodyti piliečio duomenys, kurie įrašomi į pasą ar asmens tapatybės kortelę, sutampa su duomenimis, esančiais Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazėje, ir abejonių dėl piliečio duomenų ir tapatybės nekyla, – konsulinis pareigūnas išduoda arba keičia pasą ar asmens tapatybės kortelę. Kitu atveju pasą ar asmens tapatybės kortelę konsulinis pareigūnas išduoda arba keičia tik po konsultacijų su teritorine policijos įstaiga.

3Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas, gavęs asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ar lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įteikia juos jų prašiusiam asmeniui ar jo įgaliotam atstovui.

4Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima iš Lietuvos Respublikos piliečių pranešimus apie prarastus asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus, šiuos dokumentus paskelbia negaliojančiais arba Lietuvos Respublikos piliečių pranešimus perduoda kompetentingoms Lietuvos Respublikos institucijoms.

5Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais paima iš Lietuvos Respublikos piliečių negaliojančius asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka perduoda juos teritorinei policijos įstaigai.“

 

12 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Prašymo išduoti leidimą gyventi perdavimas

Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas priima asmens prašymą išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir jį perduoda Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.“

 

13 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas užsienio valstybėje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio, kuris kreipiasi dėl konsulinių funkcijų atlikimo, duomenis įrašo į Konsulinių procedūrų valdymo informacinę sistemą. Į Konsulinių procedūrų valdymo informacinę sistemą duomenys įrašomi ir užsienio valstybėje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio prašymu. Šie duomenys naudojami tik konsulinei pagalbai šio statuto 14 straipsnyje nurodytais atvejais teikti, o įrašant duomenis Lietuvos Respublikos piliečio prašymu, – jo nurodytais su konsulinių funkcijų vykdymu susijusiais tikslais.“

 

14 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

28 straipsnis. Gyvenamosios vietos deklaracijų priėmimas ir gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymas

Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas priima gyvenamosios vietos deklaracijas iš užsienio valstybėje gyvenančių asmenų ir tvarko šių asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

15 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas priima nuolat užsienio valstybėje gyvenančių Lietuvos Respublikos piliečių prašymus pakeisti vardą ir pavardę, ištaisyti, pakeisti, papildyti ar anuliuoti civilinės būklės aktų įrašus, atkurti neišlikusius civilinės būklės aktų įrašus ir perduoda juos Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigoms.“

 

16 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas priima asmenų prašymus dėl konsulinių pažymų išdavimo. Konsulinis pareigūnas išduoda konsulines pažymas apie jam pateiktais faktais pagrįstas aplinkybes.“

 

17 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos piliečio prašymu gali kreiptis į kompetentingas Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijas dėl dokumentų gavimo, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba kiti teisės aktai nenustato kitaip.“

 

18 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijų nustatyta tvarka priima asmenų prašymus ir kitus dokumentus, būtinus pensijai skirti ir (ar) mokėti, ir perduoda juos kompetentingoms Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms.“

 

 

19 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

37 straipsnis. Dokumentų dėl leidimo ginklui įvežti (išvežti) gavimo priėmimas ir perdavimas

Konsulinis pareigūnas arba įgaliotas darbuotojas gali priimti asmens prašymus ir kitus dokumentus, kurie patvirtina ginklo įvežimo tikslą ir kurių pagal galiojančius teisės aktus reikia leidimui B, C ar D kategorijos ginklui įvežti į Lietuvos Respubliką (išvežti iš Lietuvos Respublikos) gauti, ir juos perduoda Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.“

 

20 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.   Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d.

2.   Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir užsienio reikalų ministras iki 2019 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas