Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMO NR. I-301 13 straipsniO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 13 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Valstybiniuose parkuose esančiuose miškuose draudžiami atvejinis ir plynasis miško kirtimai.“

2.   Buvusias 13 straipsnio 35 dalis laikyti atitinkamai 46 dalimis.

 

 

2    straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 dienos.

2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3.  Šio įstatymo 1 straipsnio nuostatos netaikomos fiziniams ir juridiniams asmenims ir užsienio valstybėse įsteigtoms organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso, tačiau turinčioms civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, įstatymų nustatyta tvarka įgijusiems nuosavybės teisę į miškus iki šio įstatymo įsigaliojimo.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                                              Andrius Palionis

 

Jonas Pinskus