Projektas

 

Lietuvos Respublikos

KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO NR. I-67 4 STRAIPSNIO 2 DALIES PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

     m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Konstitucinis Teismas kas treji metai atnaujinamas vienu trečdaliu. Konstitucinio Teismo   teisėjus, taip pat ir atnaujinant Teismo sudėtį, skiria Seimas po lygiai iš kandidatų, kuriuos pateikia Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Teisėjų kadencijos pabaiga yra atitinkamų metų kovo mėnesio trečiasis ketvirtadienis. Valstybės pareigūnai, pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją teikiantys Konstitucinio Teismo teisėjų kandidatūras, privalo ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki eilinės teisėjų kadencijos pabaigos pateikti Seimui naujų teisėjų kandidatūras. Seimas privalo ne vėliau kaip per tris mėnesius po teisėjų kandidatūrų pateikimo paskirti naujus Konstitucinio Teismo teisėjus. Naujai paskirti Konstitucinio Teismo teisėjai Seime prisiekia paskutinę iki jų kadencijos pradžios darbo dieną. Nustatytu laiku nepaskyrus naujo teisėjo, jo pareigas ne ilgiau kaip tris mėnesius eina kadenciją baigęs teisėjas, kol bus paskirtas ir prisieks naujas teisėjas.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                Stasys Tumėnas