Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 3-734 „DĖL AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. ______________ d. Nr. ____

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 11 straipsnio 7 dalimi ir įgyvendindamas 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, nuostatas,

1. Pakeičiu Autobusų stočių veiklos nuostatus ir išdėjau juos nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad Autobusų stočių veiklos nuostatų 14.7 papunktis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Susisiekimo ministras

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. ___________ d. įsakymu Nr. __________

 

AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Autobusų stočių veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reguliuoja stočių naudojimą ir jų darbo tvarką.

2. Nuostatai privalomi visoms Lietuvos Respublikos autobusų stotims.

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse.

 

II SKYRIUS

AUTOBUSŲ STOČIŲ PASKIRTIS IR NAUDOJIMOSI STOČIŲ PASLAUGOMIS TVARKA

 

4. Autobusų stoties vadovas turi užtikrinti, kad būtų laikomasi Kelių transporto kodekso 11 straipsnio 1 dalyje nustatytos autobusų stoties paskirties.

5. Vežėjai, turintys leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais (išskyrus miesto), sudaro sutartis su maršrute esančių autobusų stočių savininkais (valdytojais) ir su stočių, prižiūrinčių autobusų eismo tvarkaraščių būklę reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų (išskyrus miesto) stotelėse (1 priedas), savininkais (valdytojais).

6. Sutartyje su vežėju negali būti įtraukti nesąžiningos ir (arba) nepagrįstos sąlygos arba reikalaujama vykdyti papildomas sąlygas, kurios dėl jų pobūdžio arba komercinės paskirties nesusijusios su keleivių vežimu.

7. Autobusų stoties savininkai (valdytojai) privalo patvirtinti autobusų stoties darbo reglamentą ir paskelbti jį viešai (autobusų stoties interneto svetainėje).

8. Keleiviams turi būti pateikiama nešališka informacija ir užtikrinama, kad informacija apie visus dalyvaujančius vežėjus būtų vienodai prieinama neteikiant pirmenybės vienam iš jų.

9. Autobusų stotis objektyviai, išsamiai, nediskriminuodama ir nešališkai teikia dalyvaujančių vežėjų tvarkaraščius. Informacijos klasifikavimo kriterijai negrindžiami jokiu veiksniu, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiu su vežėjo tapatybe, ir taikomi nediskriminuojant nė vieno dalyvaujančio vežėjo.

10. Informacija apie vežėją pateikiama taip, kad vartotojai galėtų atpažinti vežėją.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI AUTOBUSŲ STOTIMS IR JŲ FUNKCIJOMS

 

11. Autobusų stotys turi turėti interneto svetainę, kurioje skelbiama keleiviams ir vežėjams aktualia informacija.

12. Autobusų stotyje turi būti:

12.1. keleivių laukiamoji salė ir patalpos stoties darbuotojams;

12.2. keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo peronai;

12.3. autobusų stovėjimo tarp reisų aikštelės;

12.4. sanitariniai mazgai;

12.5. patalpos autobusų ekipažų poilsiui;

12.6. bilietų kasos;

12.7. bagažo saugyklos.

13. Autobusų stotyje gali būti maitinimo, spaudos platinimo punktai, miesto ir tarpmiestinis telefono ryšiai keleiviams.

14. Keleiviams aptarnauti, autobusų stoties personalo darbui ir reguliariam autobusų eismui užtikrinti autobusų stotyje būtina teikti šias paslaugas:

14.1. bilietų pardavimo:

14.2. dispečerinės;

14.3. informacijos teikimo;

14.4. kontrolės;

14.5. bagažo saugojimo;

14.6. smulkių siuntų vežimo (jei tokia paslauga teikiama);

14.7. neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims turi būti teikiama pagalba, atitinkanti 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2011 L 55, p. 1), nuostatas.

15. Teisę į aptarnavimo pirmumą autobusų stotyse turi neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys, senyvo amžiaus  keleiviai.

16. Bilietų pardavimo funkcijos:

16.1. parduoti bilietus į tos pačios dienos reisus;

16.2. parduoti bilietus iš anksto (taip pat – grįžimui iš kitų miestų);

16.3. išduoti nustatyta tvarka užpildytus žiniaraščius apie parduotus bilietus autobusų ekipažams.

17. Išankstinis bilietų (bagažo kvitų) pardavimas ir užsakymų jiems priėmimas pradedamas ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki išvykimo dienos ir baigiamas išvykimo išvakarėse. Jeigu užsakovas bilietų (bagažo kvitų) neatsiima: užsakytų iš anksto – per dvi paras, užsakytų tai pačiai dienai – likus 1 valandai iki išvykimo, užsakymas anuliuojamas ir bilietai (bagažo kvitai) parduodami bendra tvarka.

18. Dispečerinės funkcijos:

18.1. kontroliuoti, ar autobusai atvyksta į stotį laiku, ar laiku pastatomi į aikšteles ir išvyksta pagal numatytą tvarkaraštį;

18.2. organizuoti ir kontroliuoti smulkių siuntų vežimą (kur tokia paslauga teikiama);

18.3. sutrikus reguliariam autobusų eismui, nedelsiant apie tai pranešti vežėjui ir informacijos tarnybai;

18.4. rinkti iš autobusų ekipažų žinias apie pasikeitusias eismo sąlygas bei pablogėjusią kelių ir autobusų stotelių būklę maršrutuose, visa tai registruoti kelių būklės žurnale, surinktą informaciją teikti keleiviams, atitinkamoms kelius aptarnaujančioms tarnyboms bei vežėjams; atitinkamoms savo ir kitų stočių tarnyboms teikti informaciją apie nepatenkinamą eismo tvarkaraščių būklę arba kai jų nėra autobusų stotelėse;

18.5. maršrutuose pablogėjus eismo sąlygoms, apie tai pranešti stoties vadovui arba jį pavaduojančiam asmeniui; pagal jų nurodymus dispečeris privalo sustabdyti autobusų eismą iš autobusų stoties; pagerėjus eismo sąlygoms ir stoties vadovybei leidus, atnaujinti eismą;

18.6. organizuoti vairuotojų neblaivumo (girtumo) tikrinimą, apie tai pažymint kelionės lape, autobusų ekipažų priešreisinį patikrinimą (privalomų ekipažams dokumentų turėjimą) ir tarpreisinį poilsį bei teikti vežėjams informaciją apie nustatytus pažeidimus, kai vežėjai ir autobusų stočių savininkai (valdytojai) dėl to yra sudarę atitinkamas sutartis;

18.7. pranešti kitoms autobusų stotims apie laikiną eismo nutraukimą bei jo atnaujinimą;

18.8. pranešti apie autobuso techninį gedimą maršrutu keleivius vežančiam vežėjui, kartu su vežėju imtis skubių priemonių sugedusį autobusą pakeisti techniškai tvarkingu;

18.9. skelbti autobusų stotyje apie autobusų atvykimą, išvykimą, vėlavimą ir nutraukiamus reisus bei teikti kitą keleiviams reikalingą informaciją;

18.10. registruoti duomenis apie eismo reguliarumą eismo registracijos lape ir žymėti autobusų atvykimo ir išvykimo laikus kelionės lapuose;

18.11. pranešti maršrute esančioms autobusų stotims apie autobuso vėlavimą, reiso nutraukimą arba sutrumpinimą, maršruto pakeitimą, o galinei stočiai – ir apie autobuso tipo ar talpos pakeitimą.

19. Rekomenduojama dispečerio darbo vietą įrengti tokioje stoties vietoje, iš kurios būtų gerai matomos autobusų išvykimo bei atvykimo aikštelės.

20. Dispečerinėje įrengiamas autobusų atvykimo (išvykimo) laiko žymėjimo kelionės dokumentuose postas. Jei yra sąlygos, tikslinga jį įrengti atvykimo ir išvykimo peronuose, naudojant distancinį valdymą iš dispečerinės. Kai dispečerinė nedirba, laikas kelionės dokumentuose turi būti žymimas automatiniu būdu.

21. Dispečerinėje turi būti:

21.1. keleivių ir bagažo vežimą reglamentuojanti informacija (dėl tarifų, vežimo lengvatų, keleivių vežimo taisyklių taikymo ir kt.);

21.2. vietinio (išskyrus miesto), tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutų tvarkaraščiai;

21.3. šalies autobusų stočių dispečerinių, informacijos tarnybų, vežėjų vadovų kontaktinė informacija;

21.4. autobusų eismo registracijos lapas;

21.5. autobusų stoties darbo ataskaita;

21.6. kelių būklės žurnalas;

21.7. kelius prižiūrinčių tarnybų sąrašai, telefonai, kelių schema;

21.8. vairuotojų neblaivumo (girtumo) tikrinimo specialioji (-iosios) techninė (-ės) priemonė (-ės) ir tikrinimų registracijos žurnalas.

22. Autobusų stoties darbo ataskaita sudaroma kasdien pagal įregistruotus autobusų eismo registracijos lape pažeidimus bei įvertinant operatyvius pakeitimus autobusų eisme.

23. Pranešimai apie nutrauktus reisus bei nereguliarų autobusų eismą kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos perduodami atitinkamam vežėjui. Lietuvos transporto saugos administracijai, taip pat savivaldybėms (dėl vietinio (išskyrus miesto) susisiekimo maršrutų) tokie pranešimai pagal atskirus vežėjus pateikiami kartą per ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 20 dienos.

24. Kontrolės funkcijos – išvykstančių į maršrutus ir grįžtančių iš maršrutų autobusų eismo tvarkaraščių laikymasis, jų apipavidalinimas, sanitarinė būklė, ekipažų kelionės dokumentai, keleivių bilietai.

25. Stotyse bagažas saugomas stoties vadovo nustatyta tvarka.

26. Autobusų stoties teritorijoje rasti daiktai atiduodami į šios autobusų stoties bagažinę arba į kitą stoties vadovo nustatytą vietą, žinomą ekipažams ir keleiviams.

27. Daiktai grąžinami savininkui, bet prieš tai jis turi atlyginti daikto išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias išlaidas.

28. Autobusų stotyse turi būti vizuali informacija. Stoties darbuotojai informaciją turi teikti žodžiu ir telefonu, taip pat stoties interneto svetainėje. Informacija turi būti glausta, tiksli, patikima. Autobusų stočių valdytojai negali naudoti telefono ryšio numerio, kuriuo skambinant būtų taikoma didesnė telefono ryšio paslaugų kaina, negu nustatyta vartotojo ir telefono ryšio paslaugų teikėjo sutartyje.

29. Kai kurias stoties funkcijas gali teikti kitos įmonės pagal sutartis su stoties savininku (valdytoju).

 

IV SKYRIUS

PRIVALOMA INFORMACIJA KELEIVIAMS

 

30. Autobusų stoties keleivių laukiamojoje salėje turi būti pateikta ši informacija:

30.1. vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo tvarkaraščiai;

30.2. vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutų schemos;

30.3. stendas operatyviai informacijai pateikti;

30.4. išrašai iš keleivių ir bagažo vežimo taisyklių, informacija apie lengvatas keleiviams;

30.5. informacija apie autobusų stoties tarnybų išdėstymą bei jų darbo laiką;

30.6. informacija apie stoties teikiamas paslaugas keleiviams.

30.7. informacija apie kompetentingas įstaigas (pavadinimai, adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai), kurioms keleiviai gali pateikti pasiūlymus, pageidavimus ir pastabas dėl vietinio (priemiestinio) arba tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų, stotelių, tvarkaraščių ir pan.

31. Autobusų stoties peronuose turi būti pateikta ši informacija:

31.1. išvykimo peronuose – maršrutų krypčių pavadinimai ir išvykstančių autobusų eismo tvarkaraščiai;

31.2. atvykimo perone – tolimojo ir tarptautinio susisiekimo autobusų atvykimo tvarkaraščiai.

32. Autobusų stoties keleivių laukiamojoje salėje ir peronuose turi būti teikiama garsinė ir interaktyvi vaizdinė informacija keleiviams apie autobusų eismą ir jo pasikeitimus.

 

V SKYRIUS

PASLAUGŲ TARIFAI

 

33. Autobusų stotyse paslaugų teikimo vežėjams tarifus nustato paslaugų teikėjai. Autobusų stotys visiems vežėjams, vežantiems keleivius tos pačios susisiekimo rūšies (vietinio (priemiestinio), tolimojo arba tarptautinio susisiekimo) maršrutais, taiko vienodus paslaugų tarifus.

34. Paslaugų keleiviams teikimo kainas nustato autobusų stočių savininkai (valdytojai).

 

VI SKYRIUS

AUTOBUSŲ STOČIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

 

35. Autobusų stoties veiklą kontroliuoja stoties steigėjas (valdytojas) ir kiti priežiūros ir kontrolės teisę turintys pareigūnai.

36. Kontrolės teisę turintys pareigūnai autobusų stotyje kontroliuoja išvykstančių į maršrutus ir grįžtančių iš maršrutų autobusų eismo tvarkaraščių laikymąsi, jų apipavidalinimą, sanitarinę būklę, ekipažų kelionės dokumentus, keleivių bilietus.

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

37. Už autobusų stočių ir stotelių eksploatavimą pažeidžiant šiuos nuostatus, taip pat tvarkaraščių, informacinių skelbimų, neatitinkančių nustatytų funkcinių ir techninių reikalavimų, naudojimą stočių savininkai (valdytojai) atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_____________

 

 

 

Autobusų stočių veiklos nuostatų

1 priedas

 

Savivaldybės, kurių teritorijose autobusų stotys prižiūri autobusų eismo tvarkaraščių būklę reguliariojo susisiekimo autobusų maršrutų (išskyrus miesto) stotelėse

 

Eil. Nr.

Autobusų stotis

Adresas

Savivaldybės

 

1

2

3

4

1.

Alytaus

Alytus, Naujoji g. 17L

Alytaus m., Alytaus r.

2.

Anykščių

Anykščiai, A. Vienuolio g. 1

Anykščių r.

3.

Biržų

Biržai, J. Basanavičiaus g. 1

Biržų r.

4.

Druskininkų

Druskininkai, Gardino g. 1

Druskininkų

5.

Eišiškių

Šalčininkų r. sav., Eišiškės, Vilniaus g. 47

Šalčininkų r., pagal susitarimą kartu su Šalčininkų AS

6.

Gargždų

Gargždai, Klaipėdos g. 35

Tik Gargždų miesto teritorijoje

7.

Ignalinos

Ignalina, Geležinkelio g. 8

Ignalinos r.

8.

Jonavos

Jonava, Turgaus g. 1

Jonavos r.

9.

Joniškio

Joniškis, Vilniaus g. 54

Joniškio r.

10.

Jurbarko

Jurbarkas, Vydūno g. 7

Jurbarko r.

11.

Kaišiadorių

Kaišiadorys, J. Misiūno a. 1

Kaišiadorių r., Elektrėnų

12.

Kauno

Kaunas, Vytauto pr. 24

Kauno m., Kauno r.

13.

Kėdainių

Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 93

Kėdainių r.

14.

Kelmės

Kelmė, V. Putvinskio g. 3

Kelmės r.

15.

Klaipėdos

Klaipėda, Butkų Juzės g. 9

Klaipėdos m., Klaipėdos r.

16.

Kretingos

Kretinga, Stoties g. 2

Kretingos r.

17.

Kryžkalnio

Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Kryžkalnio k.

Tik Kryžkalnio AS teritorijoje

18.

Kupiškio

Kupiškis, Gedimino g. 96

Kupiškio r.

19.

Kuršėnų

Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Vilniaus g. 45A

Šiaulių r., pagal susitarimą kartu su Šiaulių AS

20.

Lazdijų

Lazdijai, Vilniaus g. 48

Lazdijų r.

21.

Marijampolės

Marijampolė, Stoties g. 2B

Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos

22.

Mažeikių

Mažeikiai, Respublikos g. 17

Mažeikių r.

23.

Molėtų

Molėtai, Vilniaus g. 2

Molėtų r.

24.

Naujosios Akmenės

Naujoji Akmenė, V. Kudirkos g. 21

Akmenės r.

25.

Nidos

Nida, Naglių g. 18E

Neringos

26.

Pakruojo

Pakruojis, Vilniaus g. 22

Pakruojo r.

27.

Palangos

Palanga, Klaipėdos pl. 42

Palangos m.

28.

Panevėžio

Panevėžys, Savanorių a. 5

Panevėžio m., Panevėžio r.

29.

Pasvalio

Pasvalys, Vilniaus g. 39

Pasvalio r.

30.

Plungės

Plungė, Stoties g. 35

Plungės r., Rietavo

31.

Prienų

Prienai, Vytauto g. 11

Prienų r., Birštono

32.

Radviliškio

Radviliškis, Gedimino g. 31A

Radviliškio r.

33.

Raseinių

Raseiniai, Vilniaus g. 87

Raseinių r.

34.

Rokiškio

Rokiškis, Panevėžio g. 1

Rokiškio r.

35.

Skuodo

Skuodas, Vilniaus g. 34

Skuodo r.

36.

Šakių

Šakiai, Aušros g. 3

Šakių r.

37.

Šalčininkų

Šalčininkai, Vilniaus g. 56

Šalčininkų r., pagal susitarimą su Eišiškių AS

38.

Šiaulių

Šiauliai, Tilžės g. 109

Šiaulių m., Šiaulių r., pagal susitarimą kartu su Kuršėnų AS

39.

Šilalės

Šilalė, Tauragės g. 1

Šilalės r.

40.

Šilutės

Šilutė, Geležinkelio g. 1A

Šilutės r., Pagėgių

41.

Širvintų

Širvintos, Plento g. 27

Širvintų r.

42.

Švenčionių

Švenčionys, Stoties g. 11

Švenčionių r.

43.

Tauragės

Tauragė, Dariaus ir Girėno g. 38A

Tauragės r.

44.

Telšių

Telšiai, Gedimino g. 3A

Telšių r.

45.

Trakų

Trakai, Vytauto g. 90

Trakų r.

46.

Ukmergės

Ukmergė, Vytauto g. 111

Ukmergės r.

47.

Utenos

Utena, A. Baranausko g. 7

Utenos r.

48.

Varėnos

Varėna, Savanorių g. 5

Varėnos r.

49.

Vilkaviškio

Vilkaviškis, Vytauto g. 103

Vilkaviškio r.

50.

Vilniaus

Vilnius, Sodų g. 22

Vilniaus m., Vilniaus r.

51.

Zarasų

Zarasai, Savanorių g. 7

Zarasų r., Visagino m.

 

 

_____________