Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-259 „DĖL Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2022 m.                          Nr.

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymą Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 3.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2.3. pagal Taisykles išduotų ar pakeistų taršos leidimų elektronines versijas skelbti Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje arba, jei paraiška leidimui gauti ar pakeisti pateikta per Aplinkosauginių leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS) – šioje sistemoje. Jei leidimas skelbiamas ALIS, AAA interneto svetainėje turi būti pateikta interaktyvi šio leidimo nuoroda į ALIS;“.

1.2. Papildau 3.2.5.4 papunkčiu:

3.2.5.4. iki 2022 m. lapkričio 1 d. pakeisti šio įsakymo 3.2.5.1 papunktyje nurodytą tvarkos aprašą nustatant reikalavimus informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 19, 191, 192, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 193 straipsniu įstatymo Nr. XIII-704 9 straipsnio 4 dalyje nustatytos prievolės Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio antrojoje dalyje nurodyto įrenginio (jo dalies, kelių įrenginių ar jų dalių) eksploatavimui iki 2014 m. liepos 1 d. išduotus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus pakeisti Taisyklių, reikalavimus atitinkančiu taršos leidimu, turinčiu atitinkamas specialiąsias dalis, įvykdymui;“.

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 3.2.7 papunktį.

1.4. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles:

1.4.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2000/60/EB, nustatančia Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 30 d. Komisijos direktyva Nr. 2014/101/ES, 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1137/2008, 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančia kai kurias direktyvas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/851, 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 2004/35/EB, 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatančia šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 96/61/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2021/1416, 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1257/2013 dėl laivų perdirbimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 ir Direktyva 2009/16/EB, 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2193 dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinio dydžio kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo, 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/802 dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse.“

1.4.2. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. neįprastos (neatitiktinės) veiklos sąlygos – įrenginio paleidimas, derinimas, stabdymas, aprašyti įrenginio eksploatavimo dokumente (techniniame reglamente ar kt.), taip pat nuotėkis, gedimas, elektros tiekimo sutrikimas, jei dėl tokio sutrikimo įrenginys negali būti eksploatuojamas laikantis leidimo sąlygų;“.

1.4.3. Papildau 4.6 papunkčiu:

4.5. sąvoka „kūrenamasis (sunkusis) mazutas“ suprantama taip kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomuosiuose kokybės rodikliuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl  Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“.

1.4.4. Papildau 61 punktu:

„61. Kurą deginantys įrenginiai, kurie gali būti perkelti ir naudojami kitoje nekintamoje vietoje stacionarioje būsenoje (toliau – kilnojamieji kurą deginantys įrenginiai), laikomi Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytais įrenginiais. Eksploatuojant kilnojamuosius kurą deginančius įrenginius, atitinkančius Taisyklių 1 priedo 2.1, 2.2 arba 2.5 papunkčių kriterijus, būtina turėti leidimą.“

1.4.5. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Vienas leidimas gali būti išduodamas vienam įrenginiui, jo daliai arba keliems to paties ūkinės veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams (ar jų dalims), esantiems toje pačioje vietoje (t. y. sklype, su juo besiribojančiuose sklypuose ar tik inžinerine infrastruktūra atskirtuose sklypuose). Ūkinės veiklos vykdytojo prašymu, keliems to paties ūkinės veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams (ar jų dalims), atitinkantiems Taisyklių 1 priedo 1.1–1.4 kriterijus ir esantiems vienos savivaldybės teritorijoje, gali būti išduotas vienas leidimas, jei prašydamas tokio leidimo ūkinės veiklos vykdytojas raštu nurodo, kad supranta, kad viename iš įrenginių padarius pažeidimą ar pažeidimus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalyje, Taisyklėse nustatyta tvarka gali būti panaikintas leidimo, išduoto keliems įrenginiams (ar jų dalims), galiojimas. Jei įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis) eksploatuoja, naudoja ar valdo nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu keli ūkinės veiklos vykdytojai, ūkinės veiklos vykdytojams pateikus dokumentus, patvirtinančius ar įrodančius ūkinės veiklos vykdytojų teises ir atsakomybės pasidalijimą, gali būti išduotas vienas leidimas (arba perrašomas, įrašant kelis ūkinės veiklos vykdytojus, jei prieš tai buvo išduotas vienam ūkinės veiklos vykdytojui), jame nurodant ūkinės veiklos vykdytojų rekvizitus ir atsakomybės pasidalijimą.“

1.4.6. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Jei leidimas išduodamas įrenginio daliai ar kelių įrenginių dalims, leidime nurodomas viso įrenginio ar kelių įrenginių pavadinimas (-ai), jo (jų) projektinis pajėgumas, įrenginio dalis (ar įrenginių dalys), kuriai išduodamas leidimas ir jos (jų) projektinis pajėgumas. Įrenginys negali būti dalinamas dalimis (to paties subjekto (ūkinės veiklos vykdytojo) ar tarp kelių subjektų (ūkinės veiklos vykdytojų)) siekiant vykdyti ūkinę veiklą ar eksploatuoti dalį įrenginio be leidimo.“

1.4.7. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Leidimas išduodamas ar pakeičiamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – atranka) ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – PAV įstatymas) tokios procedūros privalomos, ir AAA priėmus atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (toliau – atrankos išvada) ar sprendimą dėl poveikio aplinkai, pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus (toliau – PAV sprendimas), išskyrus atvejus, kai leidimas keičiamas dėl priežasčių, nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos ūkinės veiklos pakeitimu ar išplėtimu, patenkančiu į PAV įstatymo taikymo sritį, arba leidimas, pagal kurį bus vykdoma atrankos išvadoje ar sprendime nurodyta ūkinė veikla, išduodamas turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą ar leidimą naudoti žemės gelmių išteklius arba ertmes, išduotą sprendimo arba atrankos išvados galiojimo metu.“

1.4.8. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Paraiškos tituliniame lape nurodomas ūkinės veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktinio asmens duomenys, ūkinės veiklos objekto pavadinimas ir adresas, Taisyklių 1 priede nurodytas kriterijus (kriterijai), kurį atitinka įrenginys ir, jei atitinka, – Taisyklių 1 priedo 1 priedėlio kriterijus (kriterijai), paraiškos užpildymo data.“

1.4.9. Pakeičiu 25.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.1.1. trumpa aprašomoji informacija apie visus toje vietoje (ar keliose vietose, jei leidimo prašoma vienos savivaldybės teritorijoje esantiems keliems įrenginiams) to paties ūkinės veiklos vykdytojo eksploatuojamus ir (ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą ar išleidimą, nurodant įrenginių techninius parametrus, neatsižvelgiant, ar įrenginiai atitinka Taisyklių 4.3 papunktį, leidimo keitimo tikslą (ką planuojama pakeisti, koks ūkinės veiklos pakeitimo pobūdis, mastas ir pan.);.

1.4.10. Pakeičiu 25.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.1.2. planuojamo eksploatuoti įrenginio ar įrenginių projektinis pajėgumas pagal Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, išsamus įrenginyje ar įrenginiuose vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos, naudojamų technologijų aprašymas (įskaitant išmetamų ar išleidžiamų teršalų šaltinius, išmetamus ar išleidžiamus teršalus, jei jie neįrašyti specialiosiose paraiškos dalyse). Naujam įrenginiui nurodoma statybos pradžia ir planuojama ūkinės veiklos pradžia, esamam įrenginiui, kurio veikimą planuojama pakeisti ar išplėsti – numatoma ūkinės veiklos, pakeitus leidimą, pradžia;“.

1.4.11. Pakeičiu 25.1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.1.10. statybą leidžiančio dokumento numeris ir data, kai jį privaloma turėti teisės aktų nustatyta tvarka, ir nuoroda į jį, jei dokumentas viešai paskelbtas;“.

1.4.12. Pakeičiu 25.1.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.1.11. jei buvo atliktos atrankos ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros – PAV sprendimo ar atrankos išvados data, numeris ir išsami informacija, kaip įgyvendintos ar bus iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios ar ūkinės veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu;“.

1.4.13. Pakeičiu 25.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.2. bendrosios dalies lentelėse – sąrašai planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir cheminius mišinius, kurą,  jų kiekis, informacija apie klasifikaciją, informacija ar medžiagos, įrašytos į autorizuotinų cheminių medžiagų, kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos, vandens taršos prioritetinių pavojingų medžiagų ar pavojingų medžiagų sąrašus, naudojimo, saugojimo ir transportavimo būdai, informacija apie aplinkos taršos riziką, informacija apie susirūpinimą keliančių pavojingųjų medžiagų naudojimo mažinimą ir saugos duomenų lapai; kurą deginančių įrenginių atveju – kuro rūšis pagal Vidutinių kurą deginančių įrenginių normose nurodytas kuro rūšis; deginant kūrenamąjį (sunkųjį) mazutą, – sieros kiekis jame pagal masę.“

1.4.14. Pakeičiu 30.6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.6.2. išmetamų teršalų poveikio aplinkos orui įvertinimas, įskaitant poveikio aplinkos orui įvertinimą neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu (netaikoma kilnojamiems kurą deginantiems įrenginiams, ūkinės veiklos vykdytojo numatomiems laikinai, bet ne ilgiau kaip 1 mėnesį, naudoti vietoje kito kurą deginančio įrenginio, kai kilnojamojo kurą deginančio įrenginio išmetamas teršalų kiekis neviršija laikinai pakeistam kurą deginančiam įrenginiui taikomų į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinių verčių);“.

1.4.15. Papildau 30.6.6 papunkčiu:

30.6.6. stacionarių taršos šaltinių išdėstymo schema su joje pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, pažymėtais stacionarių oro taršos šaltinių numeriais ir pagal  Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore ėminių laboratoriniams tyrimams atlikti ėmimo, matavimų ir tyrimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, nurodytomis įrengtomis ėminių ėmimo vietomis (toliau – stacionarių oro taršos šaltinių išdėstymo schema).“

1.4.16. Pakeičiu 36.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

36.6. dokumentas, įrodantis, kad ūkinės veiklos vykdytojas žemės sklypą ar jo dalį, statinį ar jo dalį, kuriame įrengtas ūkinės veiklos objektas, naudoja ar valdo nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu, jeigu informacijos apie dokumentą nėra Nekilnojamojo turto registre;“.

1.4.17. Papildau 371 punktu:

371. Paraiška leidimui gauti ar pakeisti gali būti teikiama per Aplinkosauginių leidimų informacinę sistemą (toliau – ALIS), užpildžius interneto svetainėje https://www.alisas.lt/ pateiktą formą.

1.4.18. Pakeičiu 41.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

41.1. AAA užregistruoja paraišką, per 3 darbo dienas paskelbia ją (be priedų) viešai AAA interneto svetainėje; jei paraiška gauti ar pakeisti leidimą pateikta per ALIS – šioje sistemoje, ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo gavimo dienos įvertina, ar paraiška pateikta pagal Taisyklių reikalavimus, ar paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, ir (ar) pakanka informacijos ir duomenų, įskaitant informaciją, gautą atliekant PAV įstatyme nustatytas procedūras, jei tokios buvo atliekamos, leidimo sąlygoms nustatyti. Jei paraiška paskelbta ALIS, AAA interneto svetainėje pateikia interaktyvią šios paraiškos nuorodą į ALIS;“.

1.4.19. Pakeičiu 41.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

41.3. paraišką gauti ar pakeisti leidimą su specialiąja paraiškos dalimi „Kvapų valdymas“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gavimo dienos AAA teikia NVSC. Paraiškos derinimas atliekamas šia tvarka:

41.3.1. paraiška su lydraščiu NVSC teikiama el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis vienu iš Taisyklių 37 punkte nurodytų formatų, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Teikimo lydraštyje nurodoma, kad pastabos turi būti pateiktos AAA ir paraišką pateikusiam pareiškėjui. , Nustatant sąlygas kvapų valdymo srityje, turėtų būti vadovaujamasi poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentais, jei toks buvo atliktas ūkinei veiklai, kuriai teikiama paraiška. Teikiant NVSC derinti paraišką dėl leidimo pakeitimo, AAA pateikia nuorodą į interneto svetainę, kurioje paskelbtas leidimas;

41.3.2. NVSC, vykdydamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, privalo ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo paraiškos gavimo iš AAA dienos pagal kompetenciją įvertinti, ar paraiška atitinka visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus kvapų valdymo srityje ir reikalavimus Taisyklių specialiajai leidimo daliai „Kvapų valdymas“, ir atsakyti AAA ir pareiškėjui. Jei NVSC neturi pastabų ar pasiūlymų paraiškai, derina paraišką kartu pateikdamas AAA užpildytą leidimo specialiąją dalį „Kvapų valdymas“. Nustatydamas sąlygas kvapų valdymo srityje, NVSC vadovaujasi poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentais, jei toks buvo atliktas ūkinei veiklai, kuriai teikiama paraiška.“

1.4.20. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Sprendimas priimti paraišką arba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatytais pagrindais, nepriimti paraiškos priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Sprendimas priimti paraišką ir priimta paraiška ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paskelbiami ALIS arba AAA interneto svetainėje, atsižvelgiant į tai, kur buvo paskelbta paraiška.“

1.4.21. Papildau 531 punktu:

531. Leidimo sąlygos nustatomos ir pagrindžiamos remiantis paraiška, Taisyklių 53 punkte nurodytais duomenimis ir dokumentais, įvertinus įrenginio eksploatavimo vietos sąlygas. Leidimo sąlygose įrašoma, kaip turi būti įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje nurodytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, ūkinės veiklos vykdymo (įrenginio eksploatavimo) metu ar užbaigiant ūkinę veiklą.

1.4.22. Papildau 55.4.8 papunkčiu:

55.4.8. stacionarių oro taršos šaltinių išdėstymo schema,“

1.4.23. Papildau 57.6 papunkčiu:

57.6. stacionarių oro taršos šaltinių išdėstymo schema.“

1.4.24. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. Leidimui suteikiamas registracijos numeris; pakeistam leidimui registracijos numeris nekeičiamas. Jei planuojama ūkinė veikla patenka į Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-444 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Patikrinimo tvarkos aprašas) taikymo sritį, sprendime išduoti ar pakeisti leidimą turi būti nurodyta, kad prieš pradėdamas eksploatuoti naują ar pakeistą arba išplėstą įrenginį ūkinės veiklos vykdytojas privalo Patikrinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka pateikti pranešimą apie planuojamą ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžią. Kitais atvejais sprendime turi būti nurodytas reikalavimas prieš 10 darbo dienų raštu informuoti AAA ir AAD apie naujo ar pakeisto arba išplėsto įrenginio eksploatavimo pradžią.“

1.4.25. Pakeičiu 69 punktą ir jį išdėstau taip:

69. Leidimui pakeisti ūkinės veiklos vykdytojas pateikia AAA paraišką ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis. Gali būti teikiama visiškai užpildyta paraiška, tačiau tokiu atveju paraiškoje ar pridedamuose dokumentuose turi būti nurodyta, kurie duomenys keičiasi ir (ar) kuriuos reikia įvertinti keičiant leidimą ir nustatant naujas leidimo sąlygas. Keičiant leidimą, pakeičiama visa specialioji dalis, kurioje pasikeitė duomenys, bendroji dalis, – jei pasikeitė joje nurodyti duomenys ir surašomas naujas leidimo titulinis lapas (viršelis). Jeigu keičiami tik Taisyklių 55.4.2–55.4.4 papunkčiuose nurodyti leidimo priedai, nekeičiant leidimo sąlygų, paraiška neteikiama. Šie dokumentai keičiami pagal šių dokumentų rengimui ir (ar) keitimui nustatytus reikalavimus. Jei keičiami daugiau kaip pusė leidimo punktų ir (ar) lentelių arba jei keičiami mažiau kaip pusė leidimo punktų ir (ar) lentelių, bet ūkinės veiklos vykdytojas pateikė užpildytą paraišką leidimui  pakeisti, turi būti pakeistas visas leidimas. Tokiu atveju AAA turi teisę motyvuotai pareikalauti papildyti paraišką.“

1.4.26. Pakeičiu 72.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

72.1. kai aplinkos monitoringo (stebėsenos) rezultatai  ar kitaip gauti aplinkos kokybės duomenys rodo, kad įrenginio keliama tarša yra leistina, tačiau į leidimo sąlygas reikia įrašyti papildomus teršalus, arba stebėsenos rezultatai rodo, kad daromas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai;“.

1.4.27. Pakeičiu 72.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

72.6. per du mėnesius, gavus informaciją iš AAD apie nustatytus leidimo sąlygų pažeidimus, išskyrus atvejus, kai AAD pateikta informacija atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodytus leidimo panaikinimo pagrindus, kai sprendimas turi būti priimtas Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 12 dalyje nurodytais terminais;“.

1.4.28. Pripažįstu netekusiu galios 72.11 papunktį.

1.4.29. Pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:

74. Peržiūrėdama leidimo sąlygas, AAA naudojasi AAD atliktų tikrinimų rezultatais, ūkinės veiklos vykdytojo atliekamo aplinkos monitoringo (stebėsenos) duomenimis, ir (ar) kita Taisyklėse nustatyta tvarka gauta informacija. Jei nepakanka informacijos leidimo sąlygoms peržiūrėti, įvertinti ir (ar) patikslinti, AAA turi teisę prašyti ūkinės veiklos vykdytojo pateikti papildomą informaciją, įskaitant trūkstamus teršalų išmetimo ar išleidimo monitoringo (stebėsenos) rezultatus ir kitus duomenis. Ūkinės veiklos vykdytojas privalo pateikti šiame punkte nurodytą informaciją AAA ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, jeigu šią informaciją turi, arba per šį terminą raštu paaiškinti, kodėl jos negali pateikti.“

1.4.30. Papildau 791 punktu:

791. Leidimą AAA peržiūri:

791.1. per 20 darbo dienų nuo Taisyklių 72.1, 72.3–72.5, 72.7–72.9 papunkčiuose nurodytos informacijos gavimo dienos;

791.2. per vienerius metus nuo Taisyklių 72.2 papunktyje nurodytų teisės aktų įsigaliojimo dienos, jei juose nenurodyta kitaip. Leidimų sąlygoms peržiūrėti Taisyklių 72.2 papunktyje nustatytu atveju AAA parengia ir patvirtina leidimų peržiūrėjimo planą;

791.3. Taisyklių 72.10 papunktyje nurodytu atveju – per 2 mėnesius nuo nurodytos informacijos iš NVSC gavimo dienos. Šis papunktis netaikomas, kai NVSC pateikta informacija atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodytus leidimo panaikinimo pagrindus, kai sprendimas turi būti priimtas Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 12 dalyje nurodytais terminais.“

1.4.31. Pakeičiu 80 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

80. Peržiūrėjusi leidimo sąlygas, AAA priima sprendimą dėl prievolės pakeisti leidimą, surašo jį ant AAA blanko ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pateikia ūkinės veiklos vykdytojui ir AAD. Sprendimas priimamas šia tvarka:“.

1.4.32. Pakeičiu 85.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

85.1. prieš priimdama sprendimą panaikinti leidimo galiojimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 2–4, 6–8, 10–12 punktuose nurodytais atvejais, AAA per 3 darbo dienas nuo šiuose papunkčiuose nurodytų aplinkybių nustatymo dienos leidimo turėtoją įspėja raštu apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą ir nurodo priežastis, kodėl gali būti panaikintas leidimo galiojimas. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 2, 3, 4, 7, 10–12 punktuose nurodytais atvejais AAA nustato 20 darbo dienų terminą, per kurį asmuo turi pašalinti nurodytas aplinkybes, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 8 punkte nurodytu atveju – nustato 6 mėnesių terminą, per kurį asmuo turi pašalinti nurodytas aplinkybes. Jei leidimo turėtojas per šį laiką pašalina įspėjime nurodytas aplinkybes ir AAD, vadovaudamasis Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 12 dalyje nurodyta aplinkos ministro nustatyta tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 8 punkte nurodytą atvejį, per šį laiką pateikia AAA įrodymus (patikrinimo aktą, privalomąjį nurodymą ar kitą dokumentą, pateiktą Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 12 dalyje nurodyta aplinkos ministro nustatyta tvarka), kad nurodytos aplinkybės pašalintos, leidimo galiojimas nepanaikinamas. Gavusi įrodymus, kad įspėjime nurodytos aplinkybės pašalintos, AAA per 3 darbo dienas priima sprendimą nenaikinti leidimo galiojimo ir pateikia jį leidimo turėtojui ir AAD. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 6 punkte nurodytu atveju terminas, per kurį asmuo turi pašalinti nurodytas aplinkybes, nenustatomas;“.

1.4.33. Pakeičiu 85.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

85.3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 2–4, 7, 10–12 punktuose nurodytais atvejais – per 3 darbo dienas nuo informacijos iš AAD, kad pažeidimas nepašalintas, gavimo dienos, bet ne anksčiau, negu pasibaigia Taisyklių 85.1 papunktyje nurodytas 20 darbo dienų terminas;“.

1.4.34. Pakeičiu 90 punktą ir jį išdėstau taip:

90. Atsižvelgiant į tai, kur paskelbta paraiška, AAA savo interneto svetainėje arba ALIS ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paskelbia išduotų leidimų ar jų pakeitimų (su priedais, nurodytais Taisyklių 55.4.6 ir 55.4.7 papunkčiuose) ir AAA sprendimų dėl leidimų sąlygų patikslinimo ir leidimų galiojimo panaikinimo elektronines versijas. Leidimai su priedais, nurodytais Taisyklių 55.4 papunktyje, turi būti viešai prieinami per visą leidimų galiojimo laikotarpį.“

1.4.35. Pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip:

91. Apie išduotus ar pakeistus leidimus AAA per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti ar pakeisti leidimą priėmimo dienos raštu informuoja AAD, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą ir savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama vykdyti ūkinę veiklą, vykdomąją instituciją, pateikdama nuorodą internete į leidimą; jei leidimas išduotas su Taisyklių 56.7 papunktyje nurodyta specialiąja dalimi – tokia pat tvarka informuojamas ir NVSC. Apie leidimo sąlygų ar rekvizitų patikslinimą AAA ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja AAD; jei leidimas išduotas su Taisyklių 56.7 papunktyje nurodyta specialiąja dalimi – tokia pat tvarka informuoja ir NVSC. Teikiant šią informaciją, nurodoma sprendimo priėmimo data, leidimo numeris, informacija, atlikta procedūra (išduotas, pakeistas leidimas, patikslintos sąlygos, patikslinti rekvizitai ir pan.), įrenginio adresas ir planuojama ūkinės veiklos pradžia.“

1.4.36. Pakeičiu 93.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

93.3. AAA, baigusi administracinę klaidų ištaisymo procedūrą, per 3 darbo dienas raštu informuoja ūkinės veiklos vykdytoją ir AAD apie klaidas, jas nurodo, išsiunčia pataisytą arba naują leidimą ir paskelbia informaciją apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą ar naują leidimą ALIS arba savo interneto svetainėje, atsižvelgiant į tai, kur buvo paskelbtas leidimas.

1.4.37. Pakeičiu 94 punktą ir jį išdėstau taip:

94. Už Taisyklėse nustatytų reikalavimų nesilaikymą taikoma Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme ir (ar) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta administracinė atsakomybė.“

1.4.38. Pripažįstu netekusiu galios 1 priedo 2.3 papunktį.

1.4.39. Papildau 1 priedą 2.4 ir 2.5 papunkčiais:

2.4. vykdoma ūkinė veikla:

2.4.1. medienos plokščių (orientuotų skiedrantų plokščių, smulkintų plokščių arba plaušo plokščių) gamyba, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 60 m3 per parą, bet ne didesnis kaip 600 m3 per parą;

2.4.2. popieriaus ir (ar) kartono gamyba, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 2 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 20 tonų per parą;

2.4.3. pirminis pluošto ir (ar) tekstilės apdorojimas ir (ar) dažymas, kai apdorojimo ir (ar) dažymo pajėgumas ne mažesnis kaip 1 tona per parą, bet ne didesnis kaip 10 tonų per parą;

2.4.4. kailių ir odų rauginimas, kai apdorojimo pajėgumas ne mažesnis kaip 1,2 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 12 tonų gatavos produkcijos per parą;

2.4.5. cemento klinkerio gamyba, kai rotacinių krosnių pajėgumas ne mažesnis kaip 50 tonų per parą, bet ne didesnis kaip 500 tonų per parą, arba kitų krosnių pajėgumas ne mažesnis kaip 5 tonos per parą, bet  ne didesnis kaip 50 tonų per parą;

2.4.6. kalkių gamyba, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 5 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 50 tonų per parą;

2.4.7. stiklo gamyba, kai stiklo lydymo pajėgumas ne mažesnis kaip 2 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 20 tonų per parą;

2.4.8. keraminių gaminių gamyba, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 7,5 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 75 tonos per parą;

2.4.9. ketaus arba plieno gamyba, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 0,25 tonos per valandą, bet ne didesnis kaip 2,5 tonos per valandą;

2.4.10. juodųjų metalų liejimas, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 2 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 20 tonų per parą;

2.4.11. spalvotųjų metalų lydymas ir liejimas, kai švino ir (ar) kadmio lydymo pajėgumas ne mažesnis kaip 0,4 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 4 tonos per parą, arba kitų metalų – ne mažesnis kaip 2 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 20 tonų per parą;

2.4.12. gyvulių skerdenų ir gyvūninių atliekų deginimas, kai deginimo pajėgumas ne mažesnis kaip 5 tonos per parą, bet ne didesnis kaip 50 tonų per parą;

2.4.13. medienos ir medienos produktų pjaustymas, smulkinimas, malimas, šlifavimas, obliavimas, kai apdirbimo pajėgumas didesnis kaip 10 000 m3 per metus, ar cheminis apdorojimas, kai chemiškai apdorojama daugiau 1000 m3 per metus;

2.4.14. asfalto ir (ar) kelio dangos, ir (ar) stogo dangos (čerpių, ruberoidų, klijavimo mastikos) medžiagų gamyba iš bitumo, kai gamybos pajėgumas ne mažesnis kaip 1 tona per parą;

2.5. deginamas kūrenamasis (sunkusis) mazutas, kuriame sieros kiekis pagal masę didesnis kaip 1 proc.“.

1.4.40. Pakeičiu 1 priedo 1 priedėlio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Leidimo specialiąją dalį „Kvapų valdymas“ reikia turėti įrenginiams, kuriuos eksploatuojant privaloma turėti bent vieną Taisyklių 1 priedo 1–6 punktuose nurodytą specialiąją dalį ir kuriuose vykdoma ši ūkinės veikla (pagamintos produkcijos pakuotės svoris neįtraukiamas į galutinį pagamintos produkcijos svorį):“.

1.4.41. Pakeičiu 1 priedo 1 priedėlio 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Biologiškai skaidžių atliekų apdorojimas (išskyrus atvejus, kai apdorojamos tik žaliosios atliekos), biodujų išgavimas, nuotekų dumblo laikymas.“

1.4.42. Pakeičiu 1 priedo 1 priedėlio 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Gamybinių nuotekų valymas nuotekų valymo įrenginiuose, išskyrus naudingųjų iškasenų kasybos ir apdorojimo kasybos sklype susidariusių nuotekų valymą.“

1.4.43. Pakeičiu 1 priedo 1 priedėlio 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Naftos, naftos produktų sandėliavimas ir krova, išskyrus atvejus, kai sandėliuojamas kuras naudojamas to paties ūkio subjekto reikmėms ir sandėliavimas neatitinka Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 1-6 punktų kriterijų, lijalinio vandens tvarkymas.“

2. Nustatau, kad:

2.1. šio įsakymo 1.4.37 papunktis įsigalioja 2026 m. sausio 1 d.;

2.2. ūkinės veiklos vykdytojai, 2024 m. sausio 1 d. ar vėliau pradedantys vykdyti bent vieną Taisyklių 1 priedo 2.4 kriterijuje nurodytą ūkinę veiklą, turi turėti taršos leidimą su dalimi „Aplinkos oro taršos valdymas“, išduotą pagal Taisyklių 1 priedo 2.4 kriterijų;

2.3. ūkinės veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius, kuriems iki šio įsakymo įsigaliojimo pagal Taisyklių 1 priedo 2.3 kriterijų nereikėjo turėti taršos leidimo dalies „Aplinkos oro taršos valdymas“, taršos leidimą su dalimi „Aplinkos oro taršos valdymas“, išduotą pagal Taisyklių 1 priedo 2.4 kriterijų, turi turėti nuo 2025 m. sausio 1 d.;

2.4. ūkinės veiklos vykdytojai, eksploatuojantys įrenginius, kuriems iki šio įsakymo įsigaliojimo reikėjo turėti taršos leidimą su dalimi „Aplinkos oro taršos valdymas“, išduotą pagal Taisyklių 1 priedo 2.3 kriterijų, nuo 2026 m. sausio 1 d. turi turėti taršos leidimą su dalimi „Aplinkos oro taršos valdymas“, išduotą pagal Taisyklių 1 priedo 2.4 kriterijų.

 

 

Aplinkos ministras