Projekto nauja redakcija

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 6 D. SPRENDIMO NR. T-270„DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.           d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 1111 punktą ir jį išdėstyti taip:

1111. Komitetų ir komisijų posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu arba daliai  Tarybos narių fiziškai susirenkant į komitetų ir komisijos posėdžius, o kitai daliai Tarybos narių dalyvaujant nuotoliniu būdu (toliau – mišrusis būdas), laikantis visų Vietos savivaldos įstatyme ir Reglamente nustatytų reikalavimų. Nuotoliniu ir mišriuoju būdu vykstant komitetų ir komisijų posėdžiams, turi būti užtikrintas jų narių tapatybės ir balsavimo rezultatų nustatymas.

1.2. Pakeisti 131 punktą ir jį išdėstyti taip:

131. Tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos patirtoms išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar neapmoka tiesiogiai Savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama iki 0,25 VMDU dydžio išmoka (toliau – išmoka).“

1.3. Pakeisti 132 punktą ir jį išdėstyti taip:

132. Tarybos nariai kiekvieną mėnesį iki einamo mėnesio 10 dienos pateikia Apskaitos skyriui praėjusio mėnesio išlaidų ataskaitą su apmokėjimą įrodančiais dokumentais (ataskaitinio mėnesio laikotarpio PVM sąskaitomis faktūromis, sąskaitomis faktūromis, kasos aparato kvitais, čekiais ir kt.). Dėl pateisinamų priežasčių mero sutikimu ataskaita gali būti pateikiama ir vėliau, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Vėliau nei šiame punkte nurodytais terminais pateiktos ataskaitos nepriimamos ir patirtos išlaidos nekompensuojamos. Išlaidas pateisinantys dokumentai turi būti išrašyti Tarybos nario vardu.

Ataskaitos pateikiamos elektroniniu būdu per DVS „Avilys“ (toliau – „Avilys“). Jei nėra galimybės ataskaitos pateikti per „Avilį“, ji gali būti pateikta tiesiogiai atvykus į Savivaldybę, atsiuntus paštu ar elektroniniu paštu. Teikiant ataskaitą elektroniniu būdu, ji turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu.“

1.4. Pakeisti 133 punktą ir jį išdėstyti taip:

133. Ataskaitos išlaidų suma negali būti didesnė už skiriamos išmokos dydį. Tarybos nariams, pateikusiems ataskaitą su išlaidas pateisinančiais dokumentais, ataskaitoje nurodyta suma išmokama iki to paties mėnesio 20 dienos, pervedant nurodytą sumą į Tarybos nario nurodytą sąskaitą banke.“

1.5. Pakeisti 135 punktą ir jį išdėstyti taip:

135. Išlaidų, susijusių su Tarybos nario veikla, ataskaitos formą tvirtina direktorius. Informacija apie Tarybos narių išmokų panaudojimą yra vieša ir skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 20 dienos.“

1.6. Pakeisti 136 punktą ir jį išdėstyti taip:

136. Kai Tarybos nario įgaliojimai pasibaigė ar nutrūko prieš terminą, nepasibaigus kalendoriniam mėnesiui, išmokos dydis apskaičiuojamas proporcingai to mėnesio dienų skaičiui.“

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1.2–1.6 papunkčiai įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

 

 

Savivaldybės meras