Projektas (2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 5, 9, 53 IR 

54 straipsnių PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                                  d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, (toliau – pareiškėjas) gali teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik gavęs licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai. Išduodamos licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai yra neterminuotos. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi vieną licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai, kurioje nurodomos visos licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias ji šiame straipsnyje nustatyta tvarka įgijo teisę teikti. Šias paslaugas asmens sveikatos priežiūros įstaiga turi teisę teikti tik konkrečiais licencijoje asmens sveikatos priežiūros veiklai nurodytais adresais, išskyrus atvejus, kai pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pobūdį ir paskirtį jos turi būti teikiamos ne tik sveikatos priežiūros įstaigoje ir tai numatyta atskirų paslaugų teikimą reglamentuojančiuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose.“

2.   Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Licencijas asmens sveikatos priežiūros veiklai išduoda, atsisako jas išduoti, licencijų asmens sveikatos priežiūros veiklai (ar jų dalies) galiojimą sustabdo, licencijų asmens sveikatos priežiūros veiklai (ar jų dalies) galiojimo sustabdymą panaikina, licencijų asmens sveikatos priežiūros veiklai (ar jų dalies) galiojimą panaikina, licencijas asmens sveikatos priežiūros veiklai patikslina, licencijų asmens sveikatos priežiūros veiklai sąlygų laikymosi priežiūrą vykdo Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba). Vykdydama šias funkcijas, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, siekdama užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumą ir pacientų saugą, turi teisę gauti iš pareiškėjų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų visą informaciją, įskaitant asmens duomenis (pareiškėjų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, atstovų (fizinių asmenų) vardą ir pavardę, kontaktinius, kvalifikaciją ir atitinkamą asmens sveikatos priežiūros praktiką patvirtinančius duomenis), reikalingus atitikčiai šio straipsnio 4 dalyje nurodytų teisės aktų reikalavimams įvertinti.“

3.   Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai išdavimo, atsisakymo išduoti licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai, licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo, licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai (ar jos dalies) galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai (ar jos dalies) galiojimo panaikinimo, licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai patikslinimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministro patvirtintos Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės.“

4. Pripažinti netekusia galios 5 straipsnio 10 dalį.

5. Pakeisti 5 straipsnio 16 dalį ir ją išdėstyti taip:

16. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba informaciją apie licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai išdavimą, jos galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą, licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai patikslinimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo atitinkamo sprendimo priėmimo dienos paskelbia savo interneto svetainėje Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka.“

6. Pakeisti 5 straipsnio 17 dalį ir ją išdėstyti taip:

17. Už licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai išdavimą ir jos patikslinimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.“

7. Papildyti 5 straipsnį 18 dalimi:

18. Licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai išduodamos ir registruojamos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos valdomoje ir tvarkomoje Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinėje sistemoje šios sistemos nuostatuose nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimai, patvirtinti sveikatos apsaugos ministro įsakymais;“.

 

3 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 53 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) reikalauti ir gauti visą reikalingą informaciją, dokumentus, medžiagą, laboratorinius mėginius, ligonių medicininių apžiūrų ir tyrimų duomenis, įstaigos vadovų ir kitų darbuotojų žodinius ir rašytinius paaiškinimus, įskaitant asmens duomenis, tarp jų ir sveikatos duomenis,  kurie reikalingi patikrinimui atlikti ir paslaugų kokybės, pacientų saugos užtikrinimo bei neteisėtos sveikatinimo veiklos užkardymo tikslams pasiekti;“.

 

4 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 54 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) įstaiga arba jos padalinys (filialas) verčiasi veikla, kuriai neturi licencijos;“.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Popierinės formos licencijos ir licencijos dublikatų išdavimo procedūros, pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektą Seimo Sveikatos reikalų komiteto vardu teikia

komiteto pirmininkė Asta Kubilienė