Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO INVESTUOTI TURTĄ IR DIDINTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ

 

2023 m. vasario     d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 48 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 18 punktu, 45 ir 49 straipsniais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22, 23 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 4 punktu ir 5.2.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 16 straipsnio 5 dalimi, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. T-324 „Dėl akcijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. T-356 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ 2022-06-23 raštą Nr. S-1788 „Dėl tinklų perdavimo Aviacijos ir Pročiūnų gatvėse, Šiauliuose“ ir 2022-08-01 raštą Nr. S- 2226 „Dėl lietaus nuotekų tinklų perdavimo UAB „Šiaulių vandenys“ nuosavybėn“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus 2022-11-09 raštą Nr. GE-856 „Dėl inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų) perdavimo UAB „Šiaulių vandenys“ nuosavybėn, didinant nepiniginiu įnašu bendrovės įstatinį kapitalą“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2022-12-15  pasiūlymą Nr. S-4551 „Dėl sprendimo investuoti Savivaldybės turtą“ ir įvertinusi MB „Eksperts“ 2022-09-19 Nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr. 22/09-085, kuri pateikta Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir 2022-10-06 viešai paskelbta, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1Investuoti ir kaip nepiniginį įnašą perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“ Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – inžinerinius (lietaus nuotekų šalinimo) tinklus (nepriklausomo turto vertintojo nustatyta turto vertė – 5 687 900 Eur), nurodytus šio sprendimo priede, didinant uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatinį kapitalą 5 687 888,80 Eur (penkiais milijonais šešiais šimtais aštuoniasdešimt septyniais tūkstančiais aštuoniais šimtais aštuoniasdešimt aštuoniais Eur 80 ct) ir išleidžiant 196 405 (šimtą devyniasdešimt šešis tūkstančius keturis šimtus penkis) vnt. paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena – 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni Eur 96 ct) nominaliosios vertės, o 11,20 Eur (vienuolika Eur 20 ct) sudarytų akcijų priedą (akcijos nominaliosios vertės perviršį).

2.  Nustatyti, kad:

2.1. akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliajai vertei;

2.2. visos išleistos naujos akcijos perduodamos Šiaulių miesto savivaldybei.

3. Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ generaliniam direktoriui parengti naują uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ įstatų redakciją, pateikti juos tvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui ir įregistruoti Juridinių asmenų registre.

4. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą ir akcijų pasirašymo sutartį ir atlikti kitus reikalingus veiksmus, susijusius su įstatinio kapitalo didinimu.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniams teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras