Projektas Nr. TSP-227

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KUPIŠKIO RAJONO KREIPŠIŲ KAIMO VĖŽELIŲ GATVĖS (6v14) IR SKAPIŠKIO MIESTELIO TRUMPOSIOS GATVĖS (6v30) KAPITALINIS REMONTAS“ ĮGYVENDINIMUI

 

2019 m. rugsėjo       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama vietiniams keliams“ įgyvendinimo taisyklėmis, taikomomis 2019 metais pateiktoms paraiškoms“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 3D-445 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama vietiniams keliams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2019 metais pateiktoms paraiškoms,  patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti projekto „Kupiškio rajono Kreipšių kaimo Vėželių gatvės (6v14)  ir Skapiškio miestelio Trumposios gatvės (6v30) kapitalinis remontas“, atitinkančio Kupiškio rajono plėtros iki 2020 m. strateginio plano, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-69 „Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano patvirtinimo“ III prioriteto „Darni gyvenamosios aplinkos plėtra“ 1 tikslo „Plėtoti susisiekimo infrastruktūrą ir užtikrinti saugumą keliuose“ 3.1.1 uždavinio „Gerinti susisiekimo infrastruktūrą“ 3.1.1.5 priemonę „Kupiškio rajono miestelių ir kaimų gatvių rekonstrukcija“, ir Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-20 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 2 strateginio tikslo „Užtikrinti racionalų Savivaldybės teritorijos ir jos infrastruktūros vystymąsi, skatinti žemės ūkio ir verslo plėtrą, formuoti turizmui patrauklaus krašto įvaizdį“ Viešosios infrastruktūros plėtros programos 2 tikslo „Užtikrinti patogų susisiekimą rajone esančiais keliais“ 1 uždavinio „Prižiūrėti rajono gatves ir kelius“ 1 priemonę „Rajono kelių ir gatvių remontas ir priežiūra“,  įgyvendinimui.

2. Prisidėti Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis prie projekto „Kupiškio rajono Kreipšių kaimo Vėželių gatvės (6v14)  ir Skapiškio miestelio Trumposios gatvės (6v30) kapitalinis remontas“ finansavimo ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skirtas finansavimas, ir netinkamų finansuoti, tačiau būtinų projektui įgyvendinti, išlaidų finansavimą skirti iš Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų, gavus Europos Sąjungos fondų finansinę paramą.

3. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių, o jo nesant – Administracijos direktoriaus pavaduotoją pasirašyti su projekto „Kupiškio rajono Kreipšių kaimo Vėželių gatvės (6v14)  ir Skapiškio miestelio Trumposios gatvės (6v30) kapitalinis remontas“ teikimu bei įgyvendinimu susijusius dokumentus.

4. Pavesti Savivaldybės administracijai vykdyti susisiekimo infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas, kiek tai susiję su Savivaldybės nuosavybės ar kita valdymo ir naudojimo teise valdomu turtu.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės  mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo

skyriaus vedėjas

 

Arūnas Valintėlis

 

Projektas suderintas DVS