Projektas Nr. TSP-                                                                                

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PASLAUGOS TEIKIMO

 

2021 m. rugpjūčio d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, 4 dalimi, Elektromobilių įkrovimo stotelių perdavimo savivaldybėms tvarka, patvirtinta viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 2-94 „Dėl Elektromobilių įkrovimo stotelių perdavimo savivaldybėms tvarkos“ ir atsižvelgdama į Elektromobilių įkrovimo stotelių 2020 m. gegužės 22 d.  perdavimo-priėmimo aktą Nr. 3, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti, kad:

1.1 elektromobilių viešojo įkrovimo paslauga vartotojams Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje teikiama šiose vietose: prie Kupiškio autobusų stoties esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje Gedimino g. 96, Kupiškyje, prie Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a., Kupiškio m., esančioje automobilių parkavimo, prie Lėvens tvenkinio esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje Marių g. 9, Aukštupėnų k., Kupiškio r.

1.2. elektromobilių viešojo įkrovimo paslauga vartotojams Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje teikiama neatlygintinai iki 2021 m. gruodžio 31 d.

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras      

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotoja

Gintarė Balanoškaitė-Skardžiuvienė