Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMO NR. O3-80 „DĖL ENERGETIKOS, GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO ĮMONIŲ INFORMACIJOS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. ..... d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 57 straipsnio 2 dalimi, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutaria:

1. Pakeisti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių 23.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.1. gamintojai, teikiantys viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, nurodytas Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 2–4 papunkčiuose, gamintojai, sudarę sutartis su perdavimo sistemos operatoriumi dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugų teikimo, ir gamintojai, teikiantys izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo paslaugas, kurių kainos yra valstybės reguliuojamos, elektros energijos gamybos ir veiklos ataskaitą (17 priedas) (ataskaitą pildyti atskirai kiekvienai elektrinei) už pusmetį, per 40 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio pusmečio pabaigos;

2. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas rengiant ir teikiant 2020 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

 

 

 

Tarybos pirmininkas