Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS POLITIKŲ DARBO UŽMOKESČIO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos valstybės politikų, išskyrus Lietuvos Respublikos Prezidentą ir  savivaldybių tarybų narius, darbo užmokesčio dydžius.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

Šio įstatymo nustatyti darbo užmokesčio dydžiai taikomi valstybės politikams:

1) Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui;

2) Lietuvos Respublikos Seimo nariams;

3) Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui;

4) ministrams;

5) merams.

 

3 straipsnis. Valstybės politikų darbo užmokestis

1. Valstybės politikų darbo užmokestis apskaičiuojamas šio įstatymo priede atitinkamą valstybės politikui nustatytą pareiginės algos koeficientą padauginus iš Seimo patvirtinto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio.

2. Savivaldybės mero pareiginei algai taikytinas koeficientas nustatomas atsižvelgiant į savivaldybės gyventojų skaičių, nustatytą pagal kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais vyko paskutiniai savivaldybių tarybų rinkimai, sausio 1 dienos gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo interneto svetainėje Lietuvos Respublikos gyventojų registro tvarkytojo nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais. Nustatyti pareiginės algos koeficientai galioja iki pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio.

3. Jeigu savivaldybės teritorijoje yra kurortinė teritorija, savivaldybės merui šio įstatymo priedo 5 punkte nustatytas pareiginės algos koeficientas didinamas 4 procentais, o jeigu savivaldybės teritorijoje yra kurortas, savivaldybės merui šio įstatymo priedo 5 punkte nustatytas pareiginės algos koeficientas didinamas 5 procentais.

4. Duomenys apie valstybės politikų darbo užmokestį yra vieši. Šie duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

4 straipsnis. Įstatymo taikymas

Seimo Pirmininko ir Seimo narių darbo užmokesčio dydis pradedamas taikyti nuo pirmojo naujai išrinkto Seimo posėdžio dienos, Ministro Pirmininko darbo užmokesčio dydis – naujai išrinkus Seimą nuo paskyrimo Ministru Pirmininku dienos, ministrų darbo užmokesčio dydis – naujai išrinkus Seimą nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinimo dienos, savivaldybės mero darbo užmokesčio dydis – nuo pirmojo naujai išrinktos savivaldybės tarybos posėdžio dienos.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos

valstybės politikų

darbo užmokesčio įstatymo

priedas

 

VALSTYBĖS POLITIKŲ PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAI

 

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas

5,5

2.

Lietuvos Respublikos Seimo nariai:

 

2.1.

Pirmininko pirmasis pavaduotojas

4,8

2.2.

Pirmininko pavaduotojai, Seimo opozicijos lyderis

4,7

2.3.

Komitetų pirmininkai

4,5

2.4.

Komitetų pirmininkų pavaduotojai

4,3

2.5.

Pakomitečių pirmininkai, nuolatinių komisijų pirmininkai

4,2

2.6.

Nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai

4,1

2.7.

Frakcijų vadovai, kai frakcijos dydis:

Seniūnai

Seniūnų pavaduotojai

2.7.1.

nuo 7 iki 10 narių

4,2

4,1

2.7.2.

nuo 11 iki 20 narių

4,3

4,2

2.7.3.

nuo 21 iki 30 narių

4,4

4,3

2.7.4.

nuo 31 iki 40 narių

4,5

4,4

2.7.5.

daugiau kaip 40 narių

4,6

4,5

2.7.6.

kiti Seimo nariai

4,0

3.

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas

5,5

4.

Ministrai

4,9

5.

 

Savivaldybių merai, kai savivaldybės teritorijoje gyvena

per 500 tūkst. gyventojų

nuo 100 tūkst. gyventojų iki 500 tūkst. gyventojų

nuo 50 tūkst. gyventojų iki 100 tūkst. gyventojų

nuo 15 tūkst. gyventojų iki 50 tūkst. gyventojų

iki 15 tūkst. gyventojų

4,0

3,8

3,6

3,4

3,2