Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1113 1 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 91 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                          d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (toliau – šis įstatymas) reglamentuoja biudžetinių įstaigų steigimą, pertvarkymą, pabaigą, veiklą ir valdymą, biudžetinių įstaigų vadovų priėmimą į pareigas, kadencijų nustatymą, veiklos vertinimą, atleidimą iš pareigų, jei kiti specialieji įstatymai nenustato kitaip.“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Biudžetinės įstaigos vadovas yra vienasmenis biudžetinės įstaigos valdymo organas. Apie biudžetinės įstaigos vadovo priėmimą į pareigas ar atleidimą iš pareigų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija privalo pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 91 straipsniu

Papildyti Įstatymą 91 straipsniu:

91 straipsnis. Biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimas   į pareigas, jų veiklos vertinimas ir atleidimas

1.  Biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, į pareigas priimami konkurso būdu Vyriausybės nustatyta tvarka, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nustatytą atvejį. Konkursą biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms eiti skelbia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo.

2.  Biudžetinės įstaigos vadovu, dirbančiu pagal darbo sutartį, gali būti tik asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą.

3Asmuo negali būti priimtas į biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, taip pat negali eiti šių pareigų, jeigu:

1)  yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

2)  yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3)  yra pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;

4)  yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

5yra uždraustos organizacijos narys;

6)  yra atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;

7)  jam atimta teisė eiti tokias pareigas.

4.  Biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, į pareigas priimami ketverių metų kadencijai. Kadencijų skaičius neribojamas.

5.  Pasibaigus pirmajai kadencijai, biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, darbo sutartis pratęsiama antrai kadencijai, neskelbiant konkurso biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms eiti, jeigu visi jo kasmetiniai veiklos vertinimai pirmosios kadencijos metu buvo geri arba labai geri. Pasibaigus antrajai kadencijai, biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, atleidžiamas iš pareigų ir darbo sutartis su juo nutraukiama, nemokant jam išeitinės išmokos.

6.  Biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų veikla vertinama Vyriausybės nustatyta tvarka.

7.    Kasmet iki sausio 31 d. savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo, vadovaudamiesi Vyriausybės nustatyta tvarka ir atsižvelgdami į metinio veiklos plano priemones, biudžetinių įstaigų vadovams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nustato metines užduotis, susijusias su biudžetinių įstaigų metinio veiklos plano priemonėmis arba susijusias su metinio veiklos plano priemonėmis ir su biudžetinės įstaigos vidaus administravimu bei veiklos efektyvumo didinimu, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Priėmus į pareigas biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, metinės užduotys ir siektini rezultatai bei jų vertinimo rodikliai nustatomi per vieną mėnesį nuo jo priėmimo į pareigas dienos. Jeigu biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, priimamas į pareigas naujai ketverių metų kadencijai, iki einamųjų metų pabaigos jam galioja einamųjų metų pradžioje nustatytos metinės užduotys ir siektini rezultatai bei jų vertinimo rodikliai. Jeigu, priėmus į pareigas biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, iki einamųjų metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, biudžetinės įstaigos vadovui, dirbančiam pagal darbo sutartį, metinės užduotys ir siektini rezultatai bei jų vertinimo rodikliai nustatomi iki kitų metų sausio 31 d. Prireikus nustatytos metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamaisiais metais gali būti vieną kartą pakeisti arba papildyti, bet ne vėliau kaip iki liepos 1 d.

8.  Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba jos įgaliotas asmuo kasmet iki sausio 31 d. įvertina biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis (išskyrus biudžetinių įstaigų vadovus, dirbančius pagal darbo sutartis, kurie buvo priimti į pareigas praėjusiais metais, iki metų pabaigos likus mažiau negu 6 mėnesiams), praėjusių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius, vadovaudamiesi Vyriausybės nustatyta tvarka. Biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, praėjusių metų veikla gali būti vertinama labai gerai, gerai, patenkinamai ir nepatenkinamai. Jeigu biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, metinė veikla įvertinama nepatenkinamai dvejus metus iš eilės, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija priima sprendimą biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, atleisti iš pareigų ir nutraukia su juo sudarytą darbo sutartį per 10 darbo dienų nuo paskutiniojo kasmetinio veiklos įvertinimo, neišmokant jam išeitinės išmokos.

9.  Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija savo iniciatyva arba gavusi duomenų, kad biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, gali neatitikti šio straipsnio 3 dalyje biudžetinės įstaigos vadovui, dirbančiam pagal darbo sutartį, nustatytų reikalavimų, kreipiasi į kompetentingą valstybės instituciją dėl informacijos apie biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, pateikimo. Jeigu pagal gautą kompetentingos valstybės institucijos informaciją biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, neatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija per 3 darbo dienas po to, kai savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija gauna kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, priima sprendimą biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, atleisti iš pareigų ir nutraukia su juo sudarytą darbo sutartį, nemokant jam išeitinės išmokos.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnį ir šio straipsnio 2 ir 4 dalis, įsigalioja 2017 m. gruodžio 1 d.

2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3Iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas priimti biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie neturi aukštojo išsilavinimo, eina biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, bet ne ilgiau nei ketverius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo. Per šį laikotarpį aukštojo išsilavinimo neįgiję biudžetinių įstaigų vadovai, dirbantys pagal darbo sutartis, atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos.

4Ne vėliau nei likus 30 kalendorinių dienų iki šio įstatymo įsigaliojimo, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija kreipiasi į kompetentingą valstybės instituciją dėl informacijos apie biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, pateikimo. Jeigu pagal gautą kompetentingos valstybės institucijos informaciją biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, neatitinka šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 91 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija per 3 darbo dienas po to, kai savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija gauna kompetentingos valstybės institucijos informaciją apie biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, bet ne anksčiau nei įsigaliojus šiam įstatymui, priima sprendimą biudžetinės įstaigos vadovą, dirbantį pagal darbo sutartį, atleisti iš pareigų ir nutraukia su juo sudarytą darbo sutartį, išmokant jam jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

5Iki šio įstatymo įsigaliojimo į pareigas neterminuotai priimtiems biudžetinių įstaigų vadovams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ketverių metų kadencija nustatoma nuo 2018 m. sausio 1 d. Biudžetinės įstaigos vadovui, dirbančiam pagal darbo sutartį, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka ir terminais pranešama apie darbo sutarties sąlygų (darbo sutarties termino) pasikeitimą ir, gavus biudžetinės įstaigos vadovo, dirbančio pagal darbo sutartį, rašytinį sutikimą, keičiamos jo darbo sutarties sąlygos (darbo sutarties terminas). Jeigu biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį, nesutinka dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis, jis atleidžiamas iš pareigų vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.

6.  Įsigaliojus šiam įstatymui metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai biudžetinių įstaigų vadovams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kurie buvo priimti iki šio įstatymo įsigaliojimo ir kurie sutiko dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis, pirmą kartą nustatomi iki 2018 m. sausio 31 d. Biudžetinių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, praėjusių metų veikla pirmą kartą įvertinama iki 2019 m. sausio 31 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas