Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

METROPOLITENO ĮGYVENDINIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                       d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

siekdamas gerinti investicijų aplinką, inovacijų diegimą į viešąjį transportą;

vadovaudamasis Europos Komisijos raginimu veiksmingai spręsti transporto keliamų spūsčių ir ekologines problemas bei, naudojant kuo mažiau žalos aplinkai darantį transportą, pagerinti Lietuvos miestuose gyvenančių žmonių gyvenimo sąlygas;

siekdamas sudaryti teisines sąlygas naujos specialios viešojo transporto sistemos – metropoliteno – įgyvendinimui;

pripažindamas būtinybę vystyti civilinės saugos infrastruktūrą ir konstatuodamas galimybę metropoliteną efektyviai naudoti civilinėje saugoje;

skatindamas diegti ekonomiškai efektyvias susisiekimo sistemas;

atsižvelgdamas į įvairių visuomenės sluoksnių kelis dešimtmečius vykusių diskusijų metu susiformavusią nuomonę,

priima šį Lietuvos Respublikos metropoliteno įgyvendinimo įstatymą.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslas

1. Šio įstatymo paskirtis ir tikslas – sukurti palankias teisines ir organizacines sąlygas, padedančias Lietuvos miestuose įgyvendinti naujas visuomeninio transporto sistemas – metropolitenus.

2. Šiame įstatyme nustatytas metropoliteno sistemų planavimas, metropoliteno sistemos projekto įgyvendinimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė), savivaldybių, kuriose įgyvendinami metropolitenų projektai, investuotojo ir metropolitenų projektų įgyvendinimo bendrovių funkcijos ir tarpusavio santykių bendrieji principai.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Metropolitenas – atskiro eismo antžeminė, požeminė ar estakadinė bėginio transporto sistema miestų gyventojams aptarnauti.

2. Metropoliteno įmonė – sertifikuotas ūkio subjektas, teikiantis keleivių ir bagažo vežimo metropoliteno transportu paslaugas.

3. Metropoliteno projekto įgyvendinimo bendrovė (toliau – projekto įgyvendinimo bendrovė) – juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas – įgyvendinti metropoliteno sistemos projektą.

4. Metropoliteno sistema statinių ir įrenginių visuma metropoliteno veiklai užtikrinti.

5. Metropoliteno sistemos projektas (toliau – metropoliteno projektas) – rinkinys techninių, finansinių ir kitų dokumentų metropolitenui projektuoti, statyti ir eksploatuoti.

6. Metropoliteno transportas – sudedamoji viešojo transporto dalis, skirta viešiesiems poreikiams tenkinti – keleiviams ir bagažui vežti naudojantis metropoliteno sistema.

7. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

METROPOLITENO PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS

 

3 straipsnis. Metropoliteno sistemų planavimas

Savivaldybės, kurios apsisprendė dėl metropoliteno poreikio, organizuoja visus metropolitenui įrengti reikalingus teritorijų planavimo, sprendinių parengimo ir jų priėmimo darbus Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka.

 

4 straipsnis. Planuojamų metropoliteno sistemų įgyvendinimo organizavimas

1. Savivaldybės institucijos organizuoja jos teritorijoje planuojamos metropoliteno sistemos statybą, pasirinkdama metropoliteno projekto įgyvendinimo ir dalyvavimo metropoliteno projekte būdą.

2. Savivaldybės institucijoms priėmus sprendimą dėl metropoliteno poreikio, savivaldybės institucijos įstatymų nustatyta tvarka gali inicijuoti metropoliteno projekto pripažinimą ypatingos valstybinės svarbos arba valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Sprendimą dėl ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu įstatymų nustatyta tvarka priima Lietuvos Respublikos Seimas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

5 straipsnis. Metropoliteno projekto ir sistemos įgyvendinimas

Metropoliteno projektas įgyvendinamas pagal pasirinktą jo įgyvendinimo būdą atitinkamuose teisės aktuose nustatyta tvarka:

1) savivaldybės ar jos kontroliuojamos įmonės vykdomas projektas;

2) investicijos valdžios ir privataus subjektų partnerystės pagrindu;

3) koncesijos pagrindu.

 

6 straipsnis. Metropoliteno projekto įgyvendinimas taikant koncesiją

1. Koncesijos sutartis dėl metropoliteno projekto įgyvendinimo gali būti sudaroma ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui. Koncesijos sutarties terminas negali būti ilgesnis už laikotarpį, per kurį koncesininkas pagrįstai gali tikėtis atgauti investicijas, reikalingas metropoliteno projektui įgyvendinti, ir būtų gauta investuoto kapitalo grąža, atsižvelgiant į investicijas, būtinas metropoliteno projektui įgyvendinti. Investicijos apima pradines investicijas ir investicijas, atliktas įgyvendinant koncesijos sutartį.

2. Metropoliteno projektą įgyvendinant koncesijos būdu, šio įstatymo 10 straipsnyje numatyta viešųjų paslaugų teikimo sutartis nėra sudaroma, o viešųjų paslaugų teikimo sąlygos ir reikalavimai yra nustatomi koncesijos sutartyje.

3. Pasibaigus koncesijos sutarčiai, visa metropoliteno sistema ir jai įrengti suteikta žemė ir teritorijos koncesijos sutartyje nustatyta tvarka nuosavybės teise įstatymų numatyta tvarka perduodamos valstybei arba savivaldybei, kurios teritorijoje yra metropoliteno sistema. Tuo atveju, kai įgyvendinant metropoliteno koncesiją dalyvauja valstybė, visas įgyvendinant šį projektą sukurtas turtas perduodamas valstybės nuosavybėn, o tuo atveju, kai įgyvendinant metropoliteno koncesiją dalyvauja savivaldybė – savivaldybės nuosavybėn.

 

7 straipsnis. Metropoliteno projekto įgyvendinimas taikant institucinės viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdą

Metropoliteno projektą įgyvendinant institucinės viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 4 dalies nuostatos netaikomos ir savivaldybė gali turtą investuoti įsigydama steigiamos akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcijų, visuotiniame akcininkų susirinkime valstybei arba savivaldybei suteikiančių mažiau kaip 50 procentų balsų.

 

8 straipsnis. Metropolitenų trasų parinkimas, žemės suteikimas

1. Metropoliteno ribas bendrajame plane ir kituose planavimo dokumentuose nustato savivaldybės, kuriose įgyvendinamas metropoliteno projektas, teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Žemė ir žemės gelmių ertmės metropoliteno sistemos statybai suteikiamos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

metropoliteno transporto VEIKLOS REGuliavimas

 

9 straipsnis. Metropoliteno transporto veiklos reguliavimas, saugus metropoliteno naudojimas ir metropoliteno įmonių sertifikavimas

1. Metropoliteno transporto viešojo administravimo, metropoliteno transporto sistemos valdytojų veiklos, valstybės pagalbos diegiant metropoliteno transportą miestuose, metropoliteno transporto sistemos valdytojų teisinį statusą, jų santykį su metropoliteno transporto sistemos savininkais ir naudotojais, visuomenės aptarnavimo įsipareigojimais, saugaus eismo užtikrinimą reglamentuoja Transporto veiklos pagrindų įstatymas ir šis įstatymas.

2. Vadovaudamosi gamintojo nustatytais metropoliteno standartais ir techninėmis taisyklėmis,  metropoliteno riedmenų ir infrastruktūros  gamintojo standartais ir techninėmis taisyklėmis, savivaldybės, kurios teritorijoje yra metropolitenas, nustatytais reikalavimais ir metropoliteno eismo saugos taisyklėmis, metropoliteno įmonės parengia ir įgyvendina eismo saugos valdymo sistemas.

3. Metropoliteno įmonės, pageidaujančios naudotis metropoliteno infrastruktūra ir vykdyti keleivių ir bagažo vežimo metropoliteno transportu veiklą, privalo turėti sertifikatą.

4. Sertifikatas patvirtina, kad:

1) metropoliteno įmonė turi eismo saugos valdymo sistemą, atitinkančią metropoliteno standartų, metropoliteno eismo saugos ir metropoliteno posistemių techninių taisyklių ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra metropolitenas, nustatytus reikalavimus ir metropoliteno įmonė laikosi minėtų reikalavimų;

2) metropoliteno įmonė užtikrina saugų metropoliteno infrastruktūros projektavimą, valdymą, priežiūrą ir naudojimą bei metropoliteno eismo valdymą ir organizavimą.

5. Valstybinei geležinkelio inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos priima sprendimus dėl sertifikatų išdavimo metropoliteno įmonėms, šių sertifikatų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, atnaujinimo ir pakeitimo.

6. Sertifikatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, atnaujinimo ir pakeitimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.

7. Metropoliteno eismo saugos reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.

 

10 straipsnis. Viešųjų keleivių vežimo metropoliteno transportu paslaugų teikimas

1. Savivaldybės nustato viešųjų keleivių vežimo metropoliteno transportu paslaugų (toliau – viešosios paslaugos) poreikį ir organizuoja jų teikimą, sudarydamos viešųjų paslaugų teikimo sutartis.

2. Viešųjų paslaugų sutarčių turinys, trukmė, jų sudarymo sąlygos ir tvarka, vežėjų nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijai apskaičiuoti taikomos taisyklės nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos 2007 m. spalio 23 d. Reglamente (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančiame Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 (OL 2007 L315, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007). Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija pagal Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 priede išdėstytas taisykles.

3. Keleivių ir bagažo vežimo tarifus, sąlygas ir tvarką, taip pat metropoliteno įmonės, keleivio, bagažo siuntėjo (gavėjo) teises, pareigas ir atsakomybę, metropoliteno transportu keliaujančių neįgaliųjų arba ribotos judėsenos asmenų apsaugą ir pagalbos taisykles nustato savivaldybė, kurios teritorijoje yra metropolitenas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, kitais transporto teisės aktais ir atsižvelgdama į sudarytų sutarčių nuostatas.

 

11 straipsnis. Metropoliteno sistemos objektų panaudojimas civilinės saugos sistemoje

1. Metropoliteno sistemos objektų panaudojimas civilinės saugos sistemoje reguliuojamas Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nustatyta tvarka.

2. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, įgyvendindama civilinės saugos sistemos uždavinius, nustato metropoliteno sistemos objektų panaudojimo gyventojų evakavimui ir (ar) kolektyvinei apsaugai reikalavimus.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki 2017 m. gruodžio 31 d.  priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas