Projektas (2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 1, 2, 3, 15 IR 55

STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2.  Šis įstatymas taikomas  tiek, kiek šiame  įstatyme reglamentuojamų  visuomeninių  santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Universiteto ligoninė – visų lygių asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje kartu su valstybiniu universitetu (toliau – universitetas) vykdomos visų pakopų medicinos, odontologijos studijų krypčių studijos, atliekami moksliniai tyrimai, keliama sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacija. Universiteto ligoninės dalininkai – valstybė ir universitetas.“

2. Papildyti 2 straipsnį nauja 14 dalimi:

14. Padalinys įstaigos struktūrinis vienetas ar tokiame struktūriniame vienete esantis  kitas struktūrinis vienetas.“

3. Buvusią 2 straipsnio 14 dalį laikyti 15 dalimi.

4. Pakeisti 2 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

15. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai  atlyginimo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos  biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos  priežiūros viešosios įstaigos (toliau –  LNSS viešosios įstaigos) ir biudžetinės įstaigos (toliau – LNSS biudžetinės įstaigos). LNSS viešosioms ir biudžetinėms  įstaigoms Viešųjų  įstaigų įstatymas ir Biudžetinių įstaigų įstatymas taikomi tiek, kiek to nereglamentuoja šis įstatymas;“.       

 

4 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų, vadovų pavaduotojų, padalinių ir filialų vadovų ir sveikatos priežiūros specialistų priėmimas į darbą

1. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu penkeriems metams. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, išskyrus įstaigas, kuriose dirba dešimt ar mažiau sveikatos priežiūros specialistų, turinčių  medicinos ir (ar) odontologijos praktikos licenciją, vadovai pareigas toje pačioje įstaigoje gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina atitinkamos įstaigos steigėjas (steigėjai).

2. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pavaduotojai į darbą priimami viešo konkurso būdu penkerių metų kadencijai. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų padalinių ir filialų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pavaduotojų kadencijų skaičius neribojamas. Pasibaigus kadencijai, LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos vadovas ir vadovo pavaduotojai atleidžiami iš pareigų.

3. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovais, vadovų pavaduotojais, padalinių ir filialų vadovais gali būti nepriekaištingos reputacijos asmenys, kurie atitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

4. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai privalo tobulinti vadovavimo įstaigai gebėjimus. Privalomo tobulinimosi tvarką nustato sveikatos apsaugos ministras.

5. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis neatitinka Valstybės tarnybos įstatyme valstybės tarnautojui nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų (toliau – nepriekaištingos reputacijos reikalavimai).

6. Asmuo, siekiantis eiti LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos vadovo, vadovo pavaduotojo, filialo ar padalinio vadovo pareigas, turi užpildyti sveikatos apsaugos ministro patvirtintos formos  deklaraciją, kurioje būtų pateikti duomenys dėl jo atitikties nepriekaištingos reputacijos  reikalavimams. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių LNSS valstybės ir savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pareigas einantys asmenys neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, atitinkamos įstaigos steigėjas ar visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą dėl įstaigos vadovo atšaukimo. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių vadovų pavaduotojų, filialų ir padalinių vadovų pareigas einantys asmenys  neatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, sprendimą dėl tolesnių darbo santykių su LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetine ar viešąja įstaiga tęstinumo Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka ir pagrindais priima LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos vadovas.

7. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai negali dirbti ir šių įstaigų padalinių ar filialų vadovais.

8. Universitetų ligoninių sveikatos priežiūros specialistai į darbą priimami viešo konkurso būdu. Viešą konkursą universiteto ligoninių sveikatos priežiūros specialistų pareigoms eiti sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo universiteto ligoninės vadovas.

9. Šio straipsnio nuostatos taikomos ir krašto apsaugos ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro, vidaus reikalų ministro, teisingumo ministro valdymo sričių asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovams, jų pavaduotojams, padalinių ir filialų vadovams.“

 

5 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

55 straipsnis. Įstaigos vadovo nušalinimo ir laikinojo administratoriaus skyrimo tvarka

1. Įstaigos vadovas nušalinamas ir laikinasis administratorius skiriamas, jeigu:

1) įstaiga nepašalina nustatytų pažeidimų ar trūkumų ir dėl to kyla grėsmė, kad jos teikiamos paslaugos bus netinkamos ir kenks pacientų sveikatai, tačiau dar yra reali galimybė pataisyti padėtį;

2) įstaigoje tais pačiais metais pasikartoja hospitalinės infekcijos protrūkis dėl įstaigos organizacinės veiklos trūkumų;

3) įstaigoje tais pačiais kalendoriniais metais yra daugiau kaip vienas mirties atvejis dėl  įstaigos specialisto ar specialistų kaltės.

2. Laikinasis administratorius skiriamas ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.  Laikinojo administratoriaus motyvuotu prašymu sveikatos apsaugos ministras gali pratęsti šį terminą iki vienų metų.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnį, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras iki 2020 m. spalio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

7 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai, universitetų ligoninių padalinių ir filialų vadovai ir universitetų ligoninių sveikatos priežiūros specialistai įsigaliojus šiam įstatymui toliau eina atitinkamai įstaigos vadovo, universiteto ligoninės padalinio ar filialo vadovo ar universiteto ligoninės sveikatos priežiūros specialisto pareigas iki kadencijos, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nuostatas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo, pabaigos.

2. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų pirmoji kadencija pradedama skaičiuoti asmenį priėmus į pareigas po šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

 

Seimo Sveikatos reikalų komiteto vardu teikia

Komiteto pirmininkė Asta Kubilienė