Projektas

 

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINės ENERGETIKOS reguliavimo tarybos 2008 M. lapkričio 17 D. NUTARIMO NR. O3-187 „DĖL PRIJUNGIMO PRIE GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ ĮMOKŲ IR ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.          d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu, 15 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 5 dalimi, bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2023 m.  d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodiką, patvirtintą Tarybos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1.1. Pakeisti Metodikos 2.5. papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.5. Projekto ataskaitinis laikotarpis (toliau – ataskaitinis laikotarpis) – pilnų kalendorinių metų, kuriems pateikiamos projekto investicijų, veiklos išlaidų, veiklos pajamų, mokesčių, finansavimo, skaičius. Atliekant finansinį vertinimą, prielaidos vertinamos ir skaičiavimai atliekami projekto ataskaitiniam laikotarpiui, kaip nustatyta Metodikos 13 punkte.“

1.2. Pakeisti Metodikos 2.6. papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.6. Projekto atsipirkimo laikotarpis (toliau – atsipirkimo laikotarpis) – pilnų kalendorinių metų, kuriais numatytos projekto veiklos išlaidos, veiklos pajamos ir mokesčiai, skaičius, lygus vartotojų sistemų, skirtų nebuitiniams vartotojams, ir (ar) naujų dujų sistemų atveju – operatoriaus ir asmens, kurio sistema yra prijungiama, pagal Metodikos 13.1 papunktį suderintam metų skaičiui, o vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, atveju pagal Metodikos 13.2 papunktį.“

1.3. Papildyti Metodiką 2.7. papunkčiu:

2.7. Geometrinis ilgis - trumpiausias geometrinis atstumas metrais (m) (bendros vartotojų grupės atveju – tiesiamas atstumas) nuo naujos vartotojo sistemos, skirtos buitiniam vartotojui, dujų apskaitos spintelės (dujų sistemų atsakomybės ribos) iki esamo operatoriaus dujų sistemos dujotiekio prijungimo taško ir (ar) rekonstruojamo dujotiekio.“

1.4. Pakeisti Metodikos 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) pagal Metodiką apskaičiuoja ir tvirtina įkainius, kurie yra nustatomi kiekvienam skirstymo sistemų operatoriui (toliau – SSO arba operatorius) individualiai ir galioja ne ilgiau kaip 12 mėn.“

1.5. Pakeisti Metodikos 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. SSO kasmet, ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki naujų įkainių įsigaliojimo, pateikia Tarybai prašymą tvirtinti arba pratęsti galiojančius įkainius ir duomenis, nurodytus šios Metodikos priede, reikalingus įkainiams apskaičiuoti, kartu pateikdami priede nurodytus duomenis pagrindžiančią informaciją, išskyrus 6 punkte nurodytą atvejį. Operatoriui per paskutinius 4 ketvirčius neprijungus nė vieno naujo vartotojo, Taryba savo nutarimu gali pratęsti anksčiau patvirtintus įkainius.

 

1.6. Pakeisti Metodikos 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. SSO ir perdavimo sistemos operatoriai (toliau – PSO arba operatorius) įmokas arba įmokas buitiniams vartotojams pagal Tarybos patvirtintus įkainius apskaičiuoja šioje Metodikoje nustatyta tvarka, individualiai kiekvienam asmeniui. Apskaičiuota įmoka buitiniams vartotojams negali būti didesnė nei operatoriaus faktiškai patiriamos investicijos.

1.7. Pakeisti Metodikos 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Vartotojo sistemos (vartotojui nuosavybės teise ar kita teisėta valdymo teise priklausančiame žemės sklype ar nekilnojamajame daikte vamzdynų ir įrenginių) įrengimo kaina nėra reguliuojama.“ 

1.8. Pakeisti Metodikos 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Įkainis ir įmoka apskaičiuojami įvertinus vidutinę praėjusių penkerių metų Tarybos nutarimais dėl atitinkamo operatoriaus kainų ir (ar) pajamų viršutinių ribų nustatymo ar koregavimo priėmimo dieną patvirtintomis ir (ar) skelbiamomis prielaidomis dėl įkainio ir (ar) įmokos skaičiavimo ir naujo vartotojo sistemos ar dujų sistemos prijungimo prie dujų sistemos sutarties pasirašymo datą galiojančiu nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) tarifo dydžiu, taikomu pagal 15.2 papunktį.

1.9. Pakeisti Metodikos 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. FGDV(I) apskaičiuojama pagal (1) formulę:

 

; (1)

 

čia:

CFtt-aisiais metais operatoriaus patiriami pinigų srautai, sąlygoti naujų vartotojų sistemų, skirtų nebuitiniams vartotojams, ir (ar) naujų dujų sistemų prijungimo, Eur;

CAPEXt – t-aisiais metais operatoriaus patiriamos investicijos (įskaitant kapitalizuotas veiklos sąnaudas), sąlygotos naujų vartotojų sistemų, skirtų nebuitiniams vartotojams, ir (ar) naujų dujų sistemų prijungimo, Eur;

D – diskonto norma, skirta įvertinti ateities pinigų srautų dabartinę vertę, yra lygi Tarybos nustatytų operatoriaus kainų ir (ar) pajamų viršutinėms riboms apskaičiuoti naudotai investicijų grąžos normai (WACC), proc.;

Pt – t-aisiais metais operatoriaus gautinos pajamos dėl padidėjusių transportuotinų dujų kiekių ir (ar) pajėgumų, sąlygotos naujų vartotojų sistemų, skirtų nebuitiniams vartotojams, ir (ar) naujų dujų sistemų prijungimo, apskaičiuotas pagal šios Metodikos 18 punktą, Eur;

t – metų skaičius nuo investicijų įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos;

OPEXt – t-aisiais metais operatoriaus patiriamų operacinių sąnaudų padidėjimas, apskaičiuotas pagal šios Metodikos 15 punktą, Eur.“

1.10. Pakeisti Metodikos 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. SSO atskaitinė kainos viršutinė riba (Ka) apskaičiuojama pagal (4) formulę:

 

 

; (4)

 

čia:

C t5 – praėjusių penkerių metų SSO reguliuojamos veiklos sąnaudos, nurodytos Tarybos nutarimuose dėl kainų ir (ar) pajamų viršutinių ribų nustatymo ar koregavimo (toliau – Nutarimai) arba Pažymose, kurių pagrindu įvyko SSO pajamų lygio patvirtinimas, Eur.

ROI t5 - praėjusių penkerių metų SSO investicijų grąža, nurodyta Nutarimuose arba Pažymose, kurių pagrindu įvyko SSO pajamų lygio patvirtinimas, Eur.

Q t5 SSO – SSO praėjusių penkerių metų prognozuotas transportuoti dujų kiekis ir (ar) užsakyti pajėgumai, nurodyti Nutarimuose arba Pažymose, kurių pagrindu įvyko SSO pajamų lygio patvirtinimas, MWh arba MWh/parą.“

1.11. Pakeisti Metodikos 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Įmoka buitiniams vartotojams (Pb), išskyrus buitinius vartotojus, kurių prijungiamos vartotojų sistemos yra praeityje suformuotame kvartale, apskaičiuojama pagal (5) formulę:

 

; (5)

 

čia:

Pbuit past – įkainis, kuris taikomas vartotojui nepriklausomai nuo prijungimo atstumo, Eur, apskaičiuojamas pagal Metodikos 28 punktą;

Pm – įkainis, kuris taikomas už kiekvieną reikalingą nutiesti dujotiekio, kurio geometrinis ilgis (bendros vartotojų grupės atveju – tiesiamas ilgis, tenkantis vienai prijungiamai vartotojo sistemai) yra ne didesnis nei 150 metrų, metrą, Eur apskaičiuojamas pagal Metodikos 29 punktą;

A – naujai vartotojo sistemai, skirtai buitiniam vartotojui, prijungti dujotiekio, kurio geometrinis atstumas (bendros vartotojų grupės atveju – tiesiamas atstumas, tenkantis vienai prijungiamai vartotojo sistemai) yra ne didesnis nei 150 metrų, užtikrinančio šios sistemos prijungimą prie dujų sistemos, ilgis. Metodikos 26.3 papunkčio atveju lygus trumpiausiam geometriniam atstumui (bendros vartotojų grupės atveju – tiesiamas atstumas) nuo naujos vartotojo sistemos, skirtos buitiniam vartotojui, dujų apskaitos spintelės (dujų sistemų atsakomybės ribos) iki esamos operatoriaus dujų sistemos dujotiekio prijungimo taško ir (ar) rekonstruojamo dujotiekio, m.

Pm>150 – įkainis, kuris taikomas už kiekvieną reikalingą nutiesti dujotiekio, kurio geometrinis ilgis (bendros vartotojų grupės atveju – tiesiamas ilgis, tenkantis vienai prijungiamai vartotojo sistemai) yra didesnis nei 150 metrų, metrą, Eur apskaičiuojamas pagal Metodikos 291 punktą;

A>150 – naujai vartotojo sistemai, skirtai buitiniam vartotojui, prijungti dujotiekio, kurio geometrinis atstumas (bendros vartotojų grupės atveju – tiesiamas atstumas, tenkantis vienai prijungiamai vartotojo sistemai) yra didesnis nei 150 metrų užtikrinančio šios sistemos prijungimą prie dujų sistemos, ilgis. Metodikos 26.3 papunkčio atveju lygus tiesiamo dujotiekio atstumui nuo naujos vartotojo sistemos, skirtos buitiniam vartotojui, dujų apskaitos spintelės (dujų sistemų atsakomybės ribos) iki esamos operatoriaus dujų sistemos dujotiekio prijungimo taško ir (ar) rekonstruojamo dujotiekio, m.

1.12. Papildyti Metodiką 271 punktu:

271. Įmoka buitiniams vartotojams (Pb), kurių prijungiamos vartotojų sistemos yra praeityje suformuotame kvartale, apskaičiuojama pagal (51) formulę:

 

; (51)

čia:

Pbuit past – įkainis, kuris apskaičiuojamas pagal Metodikos 28 punktą;

Pm – įkainis, kuris apskaičiuojamas pagal Metodikos 29 punktą.“

1.13. Papildyti Metodiką 291 punktu:

291. Pm>150 apskaičiuojamas pagal (71) formulę:

 

; (71)

 

CAPEXt buit>150 – t-aisiais metais operatoriaus patiriamos investicijos (įskaitant ir kapitalizuotas veiklos sąnaudas), sąlygotos per praėjusius 4 ketvirčius atliktų investicijų naujų vartotojų sistemų, nutolusių nuo esamos operatoriaus dujų sistemos didesniu nei 150 m geometriniu atstumu (bendros vartotojų grupės atveju – tiesiamu atstumu, tenkančiu vienai prijungiamai vartotojo sistemai) ir skirtų buitiniams vartotojams prijungimo, indeksuotos ΔSSKI, Eur. ΔSSKI – metinis inžinerinių statinių statybos kainų pokytis, apskaičiuotas paskutinių 4 ketvirčių  Valstybės duomenų agentūros skelbiamų mėnesinių Statybos sąnaudų elementų kainų indeksų (SSKI) inžineriniams statiniams vidurkį lyginant su ankstesnių 4 ketvirčių skelbiamų mėnesinių statybos sąnaudų elementų kainų indeksų inžineriniams statiniams vidurkiu, proc.;

Lbuit>150  – paskutinius 4 ketvirčius iki duomenų įkainiams skaičiuoti pateikimo prijungtų

vartotojų sistemų, nutolusių nuo esamos operatoriaus dujų sistemos didesniu nei 150 m geometriniu atstumu (bendros vartotojų grupės atveju – tiesiamu atstumu, tenkančiu vienai prijungiamai vartotojo sistemai) ir skirtų buitiniams vartotojams, apmokestintas atstumas, m, t. y. apmokestinamo atstumo suma (individualiai prijungiamoms vartotojų sistemoms, skirtoms buitiniams vartotojams, geometrinio atstumo ir vartotojų sistemoms, skirtoms bendrai vartotojų grupei prijungti, tiesiamo atstumo suma).“

1.14. Pakeisti Metodikos 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Dujofikuojant sistemas, esančias daugiabučiame gyvenamajame name, laikoma, kad atskira daugiabučio gyvenamojo namo laiptinė yra nauja viena vartotojo sistema, skirta buitiniams vartotojams, ir įmoka naujai vartotojo sistemai, skirtai buitiniam vartotojui, skaičiuojama pagal (5.1) formulę. Skaičiuojant įmoką buitiniams vartotojams, dujas naudosiantiems daugiabučiuose namuose, operatoriaus pagal (7) formulę apskaičiuotas įkainis, taikomas už kiekvieną reikalingą nutiesti dujotiekio metrą, padalijamas iš prie dujų sistemos (dujų sistemos įvado į atskirą laiptinę) galimo prijungti naujų vartotojų (butų) skaičiaus, įskaitant ir jau prijungtus naujus buitinius vartotojus (butus), o pagal (6) formulę apskaičiuotas įkainis, taikomas vartotojui nepriklausomai nuo prijungimo atstumo, nustatomas kiekvienam prie dujų sistemos galimam prijungti buitiniam vartotojui (butui). Asmenys operatoriaus apskaičiuotą įmoką už vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, prijungimą daugiabučiuose namuose praeityje suformuotuose kvartaluose, turi sumokėti jungdamiesi prie dujų sistemos ar daugiabučio namo vartotojų sistemos, nepriklausomai nuo prijungimo momento.“

1.15. Pakeisti Metodikos 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Pbuit apskaičiuojama pagal (10) formulę:

 

; (10)

 

čia:

CFt buitt-aisiais metais operatoriaus patiriami pinigų srautai, sąlygoti naujų vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams prijungimo, Eur;

CAPEXt buit – t-aisiais metais operatoriaus patiriamos investicijos (įskaitant kapitalizuotas veiklos sąnaudas), sąlygotos per praėjusius 4 ketvirčius atliktų investicijų naujų vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams prijungimo, indeksuotos ΔSSKI, Eur. ΔSSKI – metinis inžinerinių statinių statybos kainų pokytis, apskaičiuotas paskutinių 4 ketvirčių Valstybės duomenų agentūros skelbiamų mėnesinių Statybos sąnaudų elementų kainų indeksų (SSKI) inžineriniams statiniams vidurkį lyginant su ankstesnių 4 ketvirčių skelbiamų mėnesinių statybos sąnaudų elementų kainų indeksų inžineriniams statiniams vidurkiu, proc.;

D – diskonto norma, skirta įvertinti ateities pinigų srautų dabartinę vertę, yra lygi laikotarpiui, per kurį planuojama prijungti naujas vartotojų sistemas, skirtas buitiniams vartotojams, Tarybos nustatytų operatoriaus kainų ir (ar) pajamų viršutinėms riboms apskaičiuoti naudotai investicijų grąžos normai (WACC), proc.;

Pt buit – t-aisiais metais operatoriaus gautinos pajamos dėl padidėjusių skirstomų dujų kiekių ir (ar) pajėgumų, sąlygotos naujų vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams prijungimo, apskaičiuotas pagal šios Metodikos 35 punktą, Eur;

t – metų skaičius nuo investicijų įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.“

1.16. Pakeisti Metodikos 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

38. Tuo atveju, kai operatorius vykdo vartotojų sistemų ir (ar) dujų sistemų prijungimą, įvertinęs dujų sistemų perspektyvinę plėtrą, užtikrinančią didesnius dujų sistemos pajėgumus, nei reikia naujiems asmenims prijungti, investicijos, reikalingos naujiems asmenims, įvertinamos rengiant investicijų projektą ir sudarant atskirą sąmatą tokiai dujų sistemai, kuri optimaliai užtikrintų tik naujoms vartotojų sistemoms, dujų sistemoms reikalingus pajėgumus. Apskaičiuodamas prijungimo įmoką asmenims, kurie bus prijungiami prie šių dujų sistemų ateityje, atlikdamas naujas investicijas, operatorius turi teisę pridėti praeityje jau atliktų investicijų dalį, kuri buvo būtina, norint asmeniui užtikrinti jo pageidaujamus pajėgumus.

Kvartalo dujofikavimui įgyvendintos investicijos įkainių nustatymo tikslais vertinamos proporcingai vartotojų skaičiui.“

2. Nustatyti, kad:

2.1. gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos turi pateikti Tarybai duomenis pagal šiuo nutarimu nauja redakcija išdėstytos Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodikos 5 punktą;

2.2. pirmą kartą pagal šį nutarimą nustatant vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, prijungimo prie dujų sistemų įkainius, vadovaujamasi 2022 m. I–IV ketvirčių duomenimis;

2.3. pirmą kartą pagal šį nutarimą nustatyti vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, prijungimo prie dujų sistemų įkainiai, galios iki 2024 m. sausio 1 d.

2.4. prijungimo įmokos ir įkainiai asmenims, pateikusiems prašymą prijungti vartotojo dujų sistemą, naują dujų sistemą prie dujų sistemos iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, skaičiuojami vadovaujantis Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodikos redakcijos, galiojusios iki šio nutarimo įsigaliojimo, nuostatomis.

 

 

Tarybos pirmininkas