Projektas 2

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IX (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo ... d. Nr. IX-

Vilnius

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 89 straipsnio 6 dalimi, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programą (pridedama).

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

teikia:

Seimo Pirmininkas

Viktoras Pranckietis

 

 

Seimo Pirmininko

pirmoji pavaduotoja

Rima Baškienė

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2020 m. rugsėjo .. d.

nutarimu Nr. IX-

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IX (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMA

(2020 M. RUGSĖJO 10 D. – LAPKRIČIO MĖN.)

 

I SKYRIUS

 

I. VEIKLOS KRYPTYS

 

1. Darni, atsakinga ir sveika visuomenė.

2. Švietimo, kultūros ir mokslo kokybės bei efektyvumo didinimas.

3. Viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas.

4. Darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra.

5. Saugi valstybė.

 

II. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IX (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS PRIORITETAI

 

1. Visuomenės sveikatos ir saugumo užtikrinimas bei koronaviruso (COVID-19) naujojo plitimo grėsmės ir jos padarinių šalinimas.

2. 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių, 2021 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir 2021 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto teikimas.

3. Socialinės atskirties mažinimo priemonių įgyvendinimo tęstinumas. Neįgaliųjų socialinės integracijos stiprinimas.

4. Korupcijos prevencijos priemonių efektyvinimas ir šešėlinės ekonomikos mažinimas (viešųjų pirkimų sistemos efektyvinimas, statybininkų tapatybės identifikavimo kortelės įvedimas, prekybos neapdorotu tabaku veiklos reglamentavimas).

5. Lietuvos įsipareigojimų dėl Europos Sąjungos klimato kaitos ir energetikos politikos tikslų iki 2030 metų įtvirtinimas.

6. Vykdomų reformų įgyvendinimo kontrolė (švietimo, sveikatos apsaugos, mokesčių, inovacijų, šešėlinės ekonomikos mažinimo ir pensijų srityse).

III. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NARIŲ INFORMACINIAI PRANEŠIMAI APIE KORONAVIRUSO (COVID-19) PADARINIŲ MAŽINIMĄ, PRIIMTŲ TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMĄ

 

IV. KORONAVIRUSO (COVID-19) NAUJOJO PLITIMO GRĖSMĖS IR JOS PADARINIŲ ŠALINIMO PRIEMONĖS

 

1. Teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir jų priežiūros teisinio reguliavimo tobulinimas.

2. Mechanizmo nepertraukiamai svarbiausių valstybės institucijų, įstaigų veiklai užtikrinti kilus pandemijai šalyje ir asmeninės apsaugos priemonių ir medicinos priemonių (prietaisų) trūkumui išvengti sukūrimas.

3. Valdymo įmonių ir gyvybės draudimo bendrovių valdomų pensijų fondų prisidėjimas prie steigiamo Pagalbos verslui fondo finansavimo ir pensijų fondų galimybių daugiau investuoti į vietinį verslą išplėtimas.

4. Valstybės informacinių išteklių valdymo ir tvarkymo vienoje sistemoje sutelkimas, Lietuvos statistikos departamentui suteikus teisę atlikti užsakomuosius tyrimus, tenkinant vartotojų poreikį greitai gauti statistinę informaciją.

5. Valstybės ar savivaldybės įmonių mažesnių pelno įmokų į valstybės ar savivaldybės biudžetą nustatymas dėl karantino, ekstremaliosios situacijos metu apribotos veiklos, išsaugant šių įmonių finansinį likvidumą ir tvarų šių įmonių veiklos tęstinumą.

6. Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų tiekėjų (mobiliojo ryšio operatorių) bendradarbiavimo reglamentavimas dėl informacijos teikimo apie mobiliojo ryšio vartotojus, esančius užsienio valstybėje ar jos tam tikroje dalyje, ypatingų aplinkybių ar kitų aplinkybių, dėl kurių kyla grėsmė žmonių gyvybei, sveikatai ir (ar) saugumui, atvejais.

7. Ikiteisminio tyrimo metu atliekamų veiksmų, notarinių veiksmų atlikimo ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo posėdžių organizavimo reglamentavimas nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino atvejais.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-4959,

XIIIP-4960

Socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 11, 13, 19, 23, 24 ir 241 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK, TTK

rugsėjis–lapkritis

2.

nereg.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo
Nr. I-1367 5 ir 54 straipsnių pakeitimo
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

3.

XIIIP-4799,

XIIIP-4800

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo Nr. VIII-1212 2, 8, 45, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 491 straipsniu įstatymo projektas įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

4.

nereg.

Oficialiosios statistikos įstatymo Nr. I-270
2, 3, 4, 6, 13, 14, 17 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 81
straipsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

5.

XIIIP-5037

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo
Nr. I-722 15 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

rugsėjis

6.

XIIIP-4754

Baudžiamojo proceso kodekso papildymo 82 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

TTK

rugsėjis–lapkritis

7.

XIIIP-4757

Notariato įstatymo
Nr. I-2882 28, 36, 37 ir 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 281 straipsniu
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

TTK

rugsėjis–spalis

8.

XIIIP-4671,

XIIIP-5108

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, URK

rugsėjis

 


 

 

V. RESPUBLIKOS PREZIDENTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ PASIŪLYMAI ĮGYVENDINANT VEIKLOS KRYPTIS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DARNI, ATSAKINGA IR SVEIKA VISUOMENĖ

 

1. Priklausomybių prevencija (mažinant alkoholio, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių prieinamumą, priklausomybių daromą žalą asmeniui ir visuomenei, efektyvinant alkoholio ir tabako kontrolę). Greitosios medicinos pagalbos veiklos efektyvinimas.

2. Bendruomeninių paslaugų neįgaliesiems ir jų šeimoms sukūrimas ir plėtra, skatinant neįgaliųjų savarankiškumą ir galimybių jiems suteikimą. Socialinio verslo plėtros skatinimas.

3. Lietuvos įsipareigojimų dėl Europos Sąjungos klimato kaitos ir energetikos politikos tikslų iki 2030 metų įtvirtinimas.

4. Miško ekosistemų išsaugojimas, bendrųjų miškų ūkio reikmių reglamentavimo tobulinimas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-1561,

XIIIP-1819,

XIIIP-3854,

XIIIP-4046,

XIIIP-4047

XIIIP-5121,

nereg.

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

EK, SRK, PPK, LVŽSF

rugsėjis–lapkritis

2.

XIIIP-815,

XIIIP-3603,

XIIIP-3849,

XIIIP-3903,

XIIIP-4620

ES,

nereg.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

ERK, SRK, PPK, LSDDF,
TS-LKDF

rugsėjis–lapkritis

3.

nereg.

Greitosios medicinos pagalbos įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRK

lapkritis

4.

XIIIP-5015

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
Nr. I-2044 2, 6, 18 ir 201 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 251 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK

rugsėjis–spalis

5.

XIIIP-3458,

XIIIP-3459, XIIIP-3460

Socialinio verslo plėtros įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

spalis

6.

XIIIP-4400

ES

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimo

Nr. XI-2375 "Dėl nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos patvirtinimo" pakeitimo"

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK, ERK

rugsėjis

7.

XIIIP-4399

Miškų įstatymo Nr. I-671 1, 2, 3, 4, 7, 11, 15, 18 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 102 ir 151 straipsniais ir Įstatymo papildymo priedu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK

rugsėjis–spalis

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO KOKYBĖS BEI EFEKTYVUMO DIDINIMAS

 

1. Mokslo ir studijų finansavimo struktūros bei valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas, studijų ir mokslo veiklos kokybės gerinimas.

2. Pokyčių švietimo sistemoje teisinio reguliavimo tobulinimas ir kontrolė.

3. Kultūros politikos teisinio reguliavimo sistemos sukūrimas ir valstybės įsipareigojimų kultūros srityje įtvirtinimas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-3846

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 15, 74, 75, 77, 79, 82, 83 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 831 straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ŠMK

rugsėjis–spalis

2.

XIIIP-3604,

XIIIP-3605,

XIIIP-3606

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 2, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 27, 28, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 71, 72, 77, 82, 83, 84, 85, 87, 90 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 251 straipsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ŠMK

rugsėjis–lapkritis

3.

XIIIP-4891,

XIIIP-4892,

XIIIP-4893

XIIIP-4894,

XIIIP-4895,

XIIIP-4896,

XIIIP-4897

Vidaus tarnybos statuto 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, II skyriaus antrojo skirsnio, 25, 27, 29, 32, 35, 42, 53, 55, 59, 63, 66 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Statuto papildymo 121, 191 ir 192 straipsniais įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ŠMK, TTK

rugsėjis–spalis

4.

XIIIP-4463

Kultūros politikos pagrindų įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, KK

rugsėjis–spalis

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VIEŠOJO SEKTORIAUS EFEKTYVUMO IR SKAIDRUMO DIDINIMAS

 

1. Valstybės įmonių valdymo ir priežiūros pertvarkos, biudžetinių įstaigų funkcijų konsolidavimo ir optimizavimo tęstinumas.

2. Viešųjų pirkimų efektyvumo ir skaidrumo didinimas.

3. Viešojo sektoriaus efektyvumo didinimas (įdiegiant valstybės mastu vieną elektroninį langelį, įsteigiant Viešojo sektoriaus darbuotojų registrą).

4. Valstybės informacinių technologijų paslaugų tobulinimas, informacinės visuomenės plėtros spartinimas.

5. Regioninės plėtros, nevyriausybinių organizacijų fondo veiklos vykdymo kontrolė.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-2842,

XIIIP-2843,

XIIIP-2844,

XIIIP-2845,

XIIIP-2846,

XIIIP-2847,

XIIIP-2848,

XIIIP-2849

Transporto veiklos pagrindų įstatymo
Nr. I-1863 2, 4, 6, 9, 14, 15 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, TTK

rugsėjis–lapkritis

2.

XIIIP-3662,

XIIIP-3663,

XIIIP-3664,

XIIIP-3665,

XIIIP-3666,

XIIIP-3667,

XIIIP-3668,

XIIIP-3669,

XIIIP-3670,

XIIIP-3671,

XIIIP-3672,

XIIIP-3673,

XIIIP-3674,

XIIIP-3675,

XIIIP-3676,

XIIIP-3677,

XIIIP-3678,

XIIIP-3679,

XIIIP-3680,

XIIIP-3681,

XIIIP-3682

Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 29, 701 straipsnių pakeitimo ir 73, 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRK, TTK

rugsėjis–spalis

3.

XIIIP-5069,

XIIIP-5070,

XIIIP-5071,

XIIIP-5072,

XIIIP-5073,

XIIIP-5074

Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo
Nr. I-996 4, 5, 6, 10, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

4.

XIIIP-5097,

XIIIP-5098,

XIIIP-5099,

XIIIP-5100,

XIIIP-5101,

XIIIP-5102

Aplinkos monitoringo įstatymo Nr. VIII-529 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

5.

XIIIP-4059,

XIIIP-4060,

XIIIP-4061,

XIIIP-4062,

XIIIP-4063,

XIIIP-4064,

XIIIP-4065,

XIIIP-4066,

XIIIP-4067,

XIIIP-4068,

XIIIP-4069,

XIIIP-4070,

XIIIP-4071,

XIIIP-4072,

XIIIP-4073,

XIIIP-4074,

XIIIP-4075,

XIIIP-4076,

XIIIP-4077

Administracinių bylų teisenos įstatymo
Nr. VIII-1029 23, 24, 25, 33, 52, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 95, 99, 109, 112, 123, 124, 126, 1312, 1314 , 1315, 1316, 133, 134, 135, 139, 141, 150, 158, 160 ir 161 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, TTK, VVSK, ŽTK

rugsėjis–lapkritis

6.

XIIIP-4483 VK,

XIIIP-4484,

XIIIP-4485,

XIIIP-4486,

XIIIP-4487,

XIIIP-4488,

XIIIP-4489

Viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

VVSK

rugsėjis

7.

nereg.

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

lapkritis

8.

XIIIP-4941

Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

KK

rugsėjis–spalis

9.

XIIIP-2834

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 321, 33, 351, 53 straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

10.

XIIIP-4287,

XIIIP-4288,

XIIIP-4289,

XIIIP-4290,

XIIIP-4291,

XIIIP-4877,

XIIIP-4878,

XIIIP-5053,

XIIIP-5054

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas, Vyriausybė

Respublikos Prezidentas, Vyriausybė,

ADK, EK, LSF

rugsėjis–lapkritis

11.

XIIIP-4539 VK,

XIIIP-4540,

XIIIP-4541,

XIIIP-4542,

XIIIP-4543,

XIIIP-4544,

XIIIP-4545,

XIIIP-4546,

XIIIP-4547,

XIIIP-4548,

XIIIP-4549,

XIIIP-4550,

XIIIP-4551,

XIIIP-4552,

XIIIP-5144

Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo
Nr. X-1212 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ADK, TTK

rugsėjis–spalis

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DARNI IR KONKURENCINGA EKONOMIKOS PLĖTRA

 

1. Šešėlinės ekonomikos mažinimas (statybininkų tapatybės identifikavimo kortelės įvedimas, kelių transporto priemonių vairuotojų darbo ir poilsio laiko režimo reglamentavimo užtikrinimas,  prekybos neapdorotu tabaku veiklos reglamentavimas ir kita).

2. Alternatyvių degalų gamybos, vartojimo ir infrastruktūros plėtros reglamentavimas.

3. Atliekų tvarkymo sistemos ir kainodaros tobulinimas, principo „teršėjas moka“ ir gamintojo atsakomybės principo įgyvendinimas.

4. Žemės ūkio gamybos rizikos veiksnių mažinimas, rizikos valdymo fondo įsteigimas. Melioracijos reglamentavimas, žemės reformos ir žuvininkystės valdymo kontrolė.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-3988,

XIIIP-3989,

XIIIP-4053,

XIIIP-4054,

XIIIP-4055,

XIIIP-4056,

XIIIP-4965

Statybos įstatymo
Nr. I-1240 ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo
įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

AAK, TTK,

MSNG

rugsėjis–spalis

2.

XIIIP-4292,

XIIIP-4988

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK

rugsėjis–spalis

3.

XIIIP-5126,

XIIIP-5127

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo
Nr. I-1143 1, 2, 3, 91, 10, 11, 12, 14, 25, 26 straipsnių pakeitimo, II skyriaus pavadinimo, II skyriaus pirmojo skirsnio pavadinimo, IV skyriaus pavadinimo pakeitimo
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

rugsėjis

4.

XIIIP-5057

Administracinių nusižengimų kodekso 455 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

5.

XIIIP-5137

ES,

XIIIP-5138,

XIIIP-5139

Alternatyviųjų degalų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK, EDPK

spalis

6.

XIIIP-5094,

XIIIP-5095,

XIIIP-5096

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo
Nr. IX-886 21 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRK

rugsėjis

7.

XIIIP-5059,

XIIIP-5060,

XIIIP-5061,

XIIIP-5062,

XIIIP-5063,

XIIIP-5064,

XIIIP-5065

Civilinio kodekso 3.51, 3.52, 3.53, 3.61, 3.66, 3.67, 3.73, 3.77, 3.79, 3.85, 3.103 ir 5.7 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 3.541, 3.761 straipsniais įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

8.

XIIIP-3536

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo
Nr. IX-987 2, 7, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

KRK

rugsėjis–spalis

9.

nereg.

Melioracijos įstatymo
Nr. I-323 pakeitimo
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

10.

XIIIP-2469,

XIIIP-4274,

XIIIP-4770,

XIIIP-4771

Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

KRK, MSNG

rugsėjis–lapkritis

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SAUGI VALSTYBĖ

 

1. Korupcijos prevencijos stiprinimas,  kuriant skaidrią apsaugos nuo korupcijos sistemą.

2. Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo mechanizmo tobulinimas.

3. Alternatyvių ginčų sprendimų taikymo administraciniame procese įteisinimas.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-5042,

XIIIP-5043,

XIIIP-5044

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas,

NSGK

rugsėjis

2.

XIIIP-3693

Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo
Nr. IX-2160 pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

URK

spalis–lapkritis

3.

XIIIP-4251,

XIIIP-4252,

XIIIP-4253,

XIIIP-4254,

XIIIP-4255,

XIIIP-4256,

XIIIP-4257

Administracinių bylų teisenos įstatymo
Nr. VIII-1029 20, 23, 27, 28, 31, 33, 43, 56, 78, 117, 134, 138 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 1151 ir 1381 straipsniais įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

TTK

rugsėjis–lapkritis

4.

nereg.

Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo
Nr. XI-2053 2 ir 11 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, EDPK

lapkritis

 

VI. 2021 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ, 2021 METŲ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IR 2021 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO ĮSTATYMAI IR JŲ LYDIMIEJI TEISĖS AKTAI

 

1. 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių, 2021 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir 2021 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto teikimas.

2. Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų, sumažintų pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą, tolesnis kompensavimas
2021 m
.

3. Mažiausiai uždirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimas, užtikrinant teisingesnį darbo užmokestį.

4. Socialinės atskirties ir diferenciacijos tarp atskirų mokinių grupių mažinimas, sudarant sąlygas didesniam mokinių skaičiui dalyvauti sveikos mitybos ugdymo procese, užtikrinant nuoseklų visuotinio nemokamo maitinimo įgyvendinimą – teisę į nemokamus pietus suteikiant mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą 2–4 klasėse.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

spalis

2.

nereg.

Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymo Nr. XIII-2719 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

3.

nereg.

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

4.

nereg.

Socialinės paramos mokiniams įstatymo
Nr. X-686 5, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

5.

nereg.

Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2021 metais, įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

6.

nereg.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2021 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

7.

nereg.

2021 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRK

spalis–lapkritis

8.

nereg.

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

9.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

10.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

11.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2019 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

12.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

13.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Garantinio fondo 2019 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

14.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2019 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

15.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRK

spalis

16.

XIIIP-3429

Seimo nutarimas „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2019 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

spalis

 


 

 

II SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ PERKĖLIMU, PROJEKTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTŲ, Į KURIUOS PERKELIAMOS ARBA KURIAIS ĮGYVENDINAMOS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS, PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg. ES

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 341, 37, 38, 39, 40, 401, 402, 403, 404, 43, 45, 47, 48, 52 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 321 ir 402 straipsniais, 342 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK, KK

rugsėjis–spalis

2.

nereg. ES

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

spalis

3.

XIIIP-4985

ES,

XIIIP-4986

ES,

XIIIP-4987

ES

Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo

Nr. IX-1905 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

rugsėjis

4.

nereg. ES

Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

spalis

5.

XIIIP-5055

ES,

XIIIP-5056

ES

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 92, 12, 13, 40, 57, 64, 71, 711, 75, 78, 781, 79, 84, 85, 90, 116, 117, 120 straipsnių, XII skyriaus penktojo skirsnio, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 43, 93, 132, 141, 341, 531 straipsniais ir XII skyriaus šeštuoju, septintuoju, aštuntuoju skirsniais įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

rugsėjis

6.

nereg. ES

Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

lapkritis

7.

nereg. ES

Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 41 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

lapkritis

8.

nereg. ES

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

lapkritis

9.

nereg. ES

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
Nr. XI‑1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių ir dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, Įstatymo papildymo 151 straipsniu ir 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

lapkritis

10.

XIIIP-5058

ES

Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ Nr. XII-1322 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 37, 43, 52, 67, 72 straipsnių ir priedo pakeitimo bei Įstatymo papildymo 241 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

spalis

11.

XIIIP-4997

ES,

XIIIP-4998

ES

Baudžiamojo proceso kodekso 94, 342, 362, 364, 3655 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 173, 3653, 3654 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

rugsėjis

12.

nereg. ES

Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK, NSGK

lapkritis

13.

XIIIP-5081

ES

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 6 ir 7 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 17 straipsniu ir priedu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

spalis

14.

nereg. ES

Aviacijos įstatymo

Nr. VIII-2066  2, 3, 5, 6, 8, 12, 15, 24, 28, 35, 41, 46, 47, 49, 52 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 411 straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

spalis

15.

XIIIP-4989

ES

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 8, 12, 13, 141, 143, 144, 15, 171, 18, 21, 22, 53 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

rugsėjis

16.

nereg. ES

Augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 24 straipsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo 25, 26, 27, 28, 29, 30  straipsniais ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

lapkritis

17.

nereg. ES

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo Nr. IX-975 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 46 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo ir priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

spalis

18.

nereg. ES

Pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

lapkritis

19.

nereg. ES

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo Nr. IX‑1709 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

lapkritis

20.

nereg. ES

Įstatymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos patvirtinimo

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

lapkritis

21.

XIIIP-4391

ES,

XIIIP-4392

Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo
Nr. XII-1519 pakeitimo
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK, TTK, URK

rugsėjis

22.

nereg. ES

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymo
Nr. VIII-1207 pakeitimo
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRK

spalis

23.

XIIIP-2956 ES

Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo
Nr. IX-1837 14, 42, 58 ir 89 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

rugsėjis

24.

nereg. ES

Geležinkelių transporto kodekso 3, 41, 71, 10, 101, 14, 29, 291, 292, 293, 296, 297 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 299 ir 2910 straipsniais įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

spalis

25.

nereg. ES

Prekybinės laivybos įstatymo Nr. I-1513 2, 84, 86, 88, 89 straipsnių ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

lapkritis

26.

XIIIP-5109

ES

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK, URK, MK

rugsėjis

27.

nereg. ES

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2338 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

lapkritis

 


 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU PRADĖTA EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PAŽEIDIMO PROCEDŪRA ARBA EUROPOS KOMISIJOS PAKLAUSIMAIS DĖL ATITIKTIES EUROPOS SĄJUNGOS TEISEI, PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg. ES

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

spalis

2.

XIIIP-4106

ES,

XIIIP-4107

ES,

XIIIP-4108

ES,

XIIIP-4109

ES,

XIIIP-4110

ES,

XIIIP-4111

ES,

XIIIP-4112

ES,

XIIIP-4113

ES,

XIIIP-4114

ES

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. IX-912 „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

rugsėjis

3.

XIIIP-4454

ES,

XIIIP-4455

ES,

XIIIP-4456

ES

Baudžiamojo kodekso 60, 1471, 1511, 189, 214, 218, 2241 straipsnių ir Kodekso priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK, TTK

rugsėjis–spalis

4.

nereg.

ES

Administracinių bylų teisenos įstatymo
Nr. VIII‑1029 112 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK

lapkritis

5.

XIIIP-4637 ES,

XIIIP-4638,

XIIIP-4639

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 9, 10, 14, 17, 22, 23, 272 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 ir 142 straipsniais ir 2 priedu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

ERK, TTK

rugsėjis–spalis

6.

nereg. ES

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

lapkritis

7.

XIIIP-5129

ES

Civilinio kodekso 6.751 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK, ERK

rugsėjis

 

III SKYRIUS

KITI RESPUBLIKOS PREZIDENTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ, KOMISIJŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

APLINKOS APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-3080,

XIIIP-3245

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 37 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 781 ir 791 straipsniais įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

AAK

spalis

2.

XIIIP-1675,

XIIIP-3555,

XIIIP-4383,

XIIIP-4384,

nereg.

Želdynų įstatymo
Nr. X-1241 pakeitimo
įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

AAK

rugsėjis–spalis

3.

XIIIP-3816,

XIIIP-3817,

XIIIP-3818,

XIIIP-3819,

XIIIP-3820,

XIIIP-3821

Laukinės augalijos įstatymo Nr. VIII-1226 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

AAK

rugsėjis

4.

XIIIP-4648

Augalų veislių apsaugos įstatymo Nr. IX-618 2, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 41 ir 417 straipsnių pakeitimo ir 25, 35 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

5.

XIIIP-2458,

XIIIP-4246

Miškų įstatymo Nr. I-671 pakeitimo įstatymai

Respublikos Prezidentas,

Seimo nariai

Respublikos Prezidentas,

AAK

spalis

6.

XIIIP-1556,

XIIIP-2157,

XIIIP-2416,

XIIIP-2417,

XIIIP-2425,

XIIIP-2459,

XIIIP-2460,

XIIIP-3532,

XIIIP-5103,

XIIIP-5104,

XIIIP-5105

Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

AAK

rugsėjis–spalis

7.

XIIIP-278,

XIIIP-2467,

XIIIP-2468,

XIIIP-3271,

XIIIP-3756

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo
Nr. IX-517 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė, AAK

rugsėjis–spalis

8.

XIIIP-4942,

XIIIP-4943

Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 49 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

9.

XIIIP-3504

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

LKVIAK

LKVIAK

rugsėjis–lapkritis

10.

nereg.

Geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

11.

XIIIP-5091,

XIIIP-5092,

XIIIP-5093

Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo
Nr. VIII-2025 4 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

KRK, LVŽSF

spalis–lapkritis

 


 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

AUDITAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-2183,

XIIIP-2184,

XIIIP-2185,

XIIIP-2188,

XIIIP-2189,

XIIIP-2190,

XIIIP-2191,

XIIIP-2192,

XIIIP-2193,

XIIIP-2194

Valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

ADK

ADK, SRDK

rugsėjis–spalis

2.

XIIIP-3779,

XIIIP-4573

GR,

XIIIP-4597

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 pakeitimo įstatymai

Respublikos Prezidentas,

Seimo nariai

ADK,

LVŽSF

rugsėjis–lapkritis

3.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės finansinio audito“

ADK

ADK

rugsėjis– lapkritis

4.

nereg.

Įstatymai ir Seimo nutarimai dėl valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo

ADK

ADK

rugsėjis– lapkritis

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MOKESČIAI, JŲ ADMINISTRAVIMAS, FINANSAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-4406

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

2.

XIIIP-3953,

XIIIP-4912

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo
Nr. IX-1007 pakeitimo
įstatymai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė

rugsėjis

3.

XIIIP-3851

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo Nr. I-1163 6 ir 7  straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

BFK

rugsėjis

4.

XIIIP-4980

Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo
Nr. XIII-2690 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

BFK, LSDDF

rugsėjis

5.

XIIIP-4415

Bankų įstatymo
Nr. IX-2085 papildymo dešimtuoju1 skirsniu, 79, 81 straipsnių pakeitimo ir 80 straipsnio pripažinimo netekusiu galios
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

6.

XIIIP-1741

Skolų išieškojimo įmonių įstatymas

Seimo nariai

BFK, LSDDF

rugsėjis

7.

XIIIP-3839

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo
Nr. I-1338 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK

rugsėjis

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

EKONOMIKA, VERSLAS, ENERGETIKA, TRANSPORTAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-4293

Atitikties įvertinimo įstatymo Nr. VIII-870 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

rugsėjis

2.

XIIP-4852 VK,

XIIP-4853 VK,

XIIIP-24 ES

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

EK

lapkritis

3.

XIIIP-5032,

XIIIP-5033,

XIIIP-5034

Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 9, 39, 67 ir 75 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas, EK

rugsėjis

4.

XIIIP-4972

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
Nr. XI-1375 201 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

EK, LSDDF

spalis

5.

XIIIP-1651,

XIIIP-3021,

XIIIP-3445

Šilumos ūkio įstatymo
Nr. IX-1565 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

EK, EDPK,

LSDDF,

LVŽSF

rugsėjis

6.

nereg. VK

Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 36 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

rugsėjis

7.

XIIIP-4509,

XIIIP-4510,

XIIIP-4683,

XIIIP-4684,

XIIIP-4685

Aviacijos įstatymo
Nr. VIII-2066 pakeitimo
įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

ADK, EK, LSDDF, LVŽSF

spalis–lapkritis

8.

XIIIP-3227

Mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK

rugsėjis

9.

XIIIP-2913,

XIIIP-2914, XIIIP-2915,

XIIIP-3691,

XIIIP-3876,

XIIIP-4084

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo
Nr. I-722 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

BFK, EK,

LSDDF, LSF

spalis

10.

XIIIP-4636,

XIIIP-4898

Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo
Nr. I-976 8 straipsnio pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

EK, LSDDF, LSF, LVŽSF, MSNG

spalis

11.

XIIIP-4240

GR

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo
Nr. IX-1132 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

EK

rugsėjis

12.

XIIIP-4973,

nereg.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo
Nr. X-764 37 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė,

Seimo nariai

EK, LSDDF

spalis

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIP-4007,

XIIP-4223

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo
Nr. IX-987 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

KRK, LVŽSF,

TS-LKDF

rugsėjis–lapkritis

2.

XIIIP-701,

XIIIP-702,

XIIIP-703,

XIIIP-704,

XIIIP-964

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

KRK,

TS-LKDF

rugsėjis–lapkritis

3.

nereg.

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo
Nr. XI-1307 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 ir 14 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo
įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

4.

XIIIP-5004

Ūkio subjektų, perkančių- parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XII-1907 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK, LVŽSF

rugsėjis

5.

XIIIP-995, XIIIP-996

Veterinarijos įstatymo
Nr. I-2110 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

KRK

rugsėjis–lapkritis

6.

XIIIP-689

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo
Nr. VIII-500 4 ir 19 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

AAK

spalis

7.

XIIIP-249,

XIIIP-1670,

XIIIP-1205,

XIIIP-3873

GR

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 pakeitimo įstatymai

Respublikos Prezidentas,

Seimo nariai

AAK, KRK

rugsėjis–spalis

8.

XIIIP-4382

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo
Nr. VIII-1764 1, 2, 6, 8, 11 ir 17 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

KRK

rugsėjis

9.

XIIIP-3195

Pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK,

TS-LKDF

lapkritis

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

NACIONALINIS SAUGUMAS IR GYNYBA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-5026

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo

Nr. VIII-723 3, 9, 59 ir 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 102 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

rugsėjis

2.

XIIIP-4605,

XIIIP-4606,

XIIIP-4607,

XIIIP-4608,

XIIIP-4609,

XIIIP-4610

Karo policijos įstatymo Nr. VIII-911 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK, TTK

rugsėjis–lapkritis

3.

nereg.

Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo Nr. I-555 1, 3, 8, 9 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

lapkritis

4.

XIIIP-4536

Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo
Nr. XIII-992 2 priedo pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

NSGK,

LVŽSF

rugsėjis

5.

nereg.

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII‑1443 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 46, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK

lapkritis

6.

nereg.

Civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

spalis

7.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms, Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų ir NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose

Respublikos Prezidentas

NSGK

lapkritis

8.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. gruodžio 19 d. nutarimo
Nr. XIII-2710 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose
pakeitimo“

Respublikos Prezidentas

NSGK

lapkritis

9.

XIIIP-4643

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“

Seimo nariai

NSGK

lapkritis

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-1831,

XIIIP-1847,

XIIIP-1995,

XIIIP-2196,

XIIIP-3218,

XIIIP-4681,

XIIIP-4925,

XIIIP-4975,

XIIIP-4976,

nereg.

Darbo kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRDK, ŽTK,

LKVIAK, LSDDF

rugsėjis–spalis

2.

XIIIP-1314,

XIIIP-1637,

XIIIP-1723,

XIIIP-1774,

XIIIP-1775,

XIIIP-1776,

XIIIP-1853

Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRDK

rugsėjis–spalis

3.

XIIIP-2674

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 2 priedo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK,

LKVIAK

rugsėjis–spalis

4.

nereg.

Nedarbo socialinio draudimo įstatymo
Nr. IX-1904 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

rugsėjis–lapkritis

5.

XIIIP-1033,

XIIIP-2347,

XIIIP-2563,

XIIIP-4981

Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRDK, LKVIAK, LSDDF, LVŽSF

rugsėjis–spalis

6.

XIIP-1986

Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijų kompensavimo įstatymo Nr. XII-886 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK,  LLRA-KŠSF, MSNG

rugsėjis–spalis

7.

XIIIP-4088,

XIIIP-4089,

XIIIP-4432

Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

SRDK, PK

rugsėjis–lapkritis

8.

XIIIP-2701

Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos bei jų šeimoms įstatymo Nr. I-954 1 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK

rugsėjis–spalis

9.

XIIIP-4504

Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK,

LVŽSF

spalis–lapkritis

10.

XIIIP-4710,

XIIIP-4961

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo
Nr. XII-1215 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

SRDK

spalis–lapkritis

11.

XIIIP-4983,

XIIIP-4984

Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 51 straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

EK

spalis

12.

XIIIP-2620

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo
Nr. I-2044 13 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

SRDK

rugsėjis–spalis

13.

XIIIP-3565

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK,

LSDDF

rugsėjis–spalis

14.

XIIIP-784

Profesinių sąjungų įstatymo Nr. I-2018 13, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK

rugsėjis–spalis

15.

XIIIP-3182,

XIIIP-3184

Socialinio dialogo skatinimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

SRDK

rugsėjis–spalis

16.

XIIIP-2705,

XIIIP-2706,

XIIIP-2707,

XIIIP-2708

Darbdavių socialinių iniciatyvų skatinimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

EK, SRDK, LSF

rugsėjis–spalis

17.

XIIIP-3350

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo

Nr. VIII-1904 priedėlio IV skirsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK

spalis–lapkritis

18.

XIIIP-3050

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. X-1511 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo“ pakeitimo“

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRDK

spalis–lapkritis

19.

XIIIP-3464

Seimo nutarimas „Dėl Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos patvirtinimo“

Vyriausybė

SRDK

rugsėjis–spalis

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

SVEIKATOS APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-1939,

XIIIP-1118,

XIIIP-4228,

XIIIP-4229,

XIIIP-5050,

nereg.

Farmacijos įstatymo

Nr. X-709 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė

SRK, TTK, LVŽ

rugsėjis–lapkritis

2.

XIIIP-793,

XIIIP-4827,

XIIIP-4828,

XIIIP-4829,

XIIIP-4830,

XIIIP-4831,

XIIIP-4832,

XIIIP-4911,

nereg.

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

SRK, TTK,

LSDDF, LVŽSF

rugsėjis–lapkritis

3.

XIIIP-5115,

nereg.

Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRK,

LVŽSF

spalis–lapkritis

4.

XIIIP-3163,

XIIIP-3205,

XIIIP-3206,

XIIIP-3207,

XIIIP-3784,

XIIIP-3889,

XIIIP-3928,

XIIIP-4378,

nereg.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo
Nr. I-1367 pakeitimo
įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRK

rugsėjis–lapkritis

5.

XIIIP-4738,

nereg.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRK

rugsėjis–spalis

6.

XIIIP-3310,

XIIIP-3312

XIIIP-4216,

XIIIP-4354,

XIIIP-4816,

XIIIP-4927,

XIIIP-5038,

XIIIP-5075,

XIIIP-5076

nereg.

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

SRK, SRDK,

LSDPF, MSNG

rugsėjis–lapkritis

7.

XIIIP-3825,

XIIIP-3826

Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 13 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

SRK,

TS-LKDF

rugsėjis

8.

XIIIP-685,

XIIIP-3234

Psichologų praktinės veiklos įstatymai

Seimo nariai

SRK,

LSDDF

spalis–lapkritis

9.

XIIIP-984

Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo
Nr. I-924 27 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRK

lapkritis

10.

XIIIP-5066,

XIIIP-5067,

XIIIP-5068

Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 14 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

SRK

rugsėjis

11.

XIIIP-4404,

XIIIP-4405, nereg.

Odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRK

spalis–lapkritis

12.

XIIIP-5122

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 8, 81, 9, 10, 101, 104, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 211, 214, 217, 23 straipsnių, Įstatymo priedo  pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRK

spalis

13.

XIIIP-1657,

XIIIP-4672

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

EK

rugsėjis–lapkritis

14.

nereg.

Sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

SRK

spalis

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

ŠVIETIMAS, MOKSLAS, KULTŪRA, SPORTAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-3133,

XIIIP-3794,

XIIIP-3996,

XIIIP-4458,

XIIIP-4596,

nereg.

Švietimo įstatymo
Nr. I-1489
pakeitimo įstatymai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė,

Seimo nariai

Respublikos Prezidentas,

Vyriausybė,

ŠMK, VVSK, LSDDF, LVŽSF

rugsėjis–lapkritis

2.

XIIIP-2862,

nereg.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo
Nr. VIII-822 pakeitimo
įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

ŠMK

spalis–lapkritis

3.

XIIIP-740,

XIIIP-952,

XIIIP-1007,

XIIIP-3061,

XIIIP-4704,

nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

ŠMK, LSF

spalis–lapkritis

4.

nereg.

Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ŠMK

spalis

5.

XIIIP-2675,

XIIIP-2676,

XIIIP-2677,

XIIIP-2678,

XIIIP-2679,

XIIIP-2680,

XIIIP-2681,

XIIIP-2682,

XIIIP-3412,

XIIIP-3649,

nereg.

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė, KK, TTK, LSF

rugsėjis–lapkritis

6.

XIIIP-3899,

XIIIP-3900

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

ŠMK, LSDDF

rugsėjis

7.

XIIIP-4838

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gairių patvirtinimo“

Seimo nariai

ŠMK

rugsėjis

8.

XIIIP-4447

Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo Nr. I-1494 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KK,

TS-LKDF

spalis

9.

XIIIP-5106

Bibliotekų įstatymo
Nr. I-920 61 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

KK, LVŽSF

spalis

10.

XIIIP-4429

Muziejų įstatymo
Nr. I-930 2 straipsnio pakeitimo ir papildymo 61 straipsniu
įstatymas

Seimo nariai

KK, LKVIAK,

LVŽSF

spalis–lapkritis

11.

XIIIP-5142

Seimo nutarimas „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvai pagražinti draugijos metais“

Seimo nariai

LKVIAK

rugsėjis–spalis

12.

XIIIP-5143

Seimo nutarimas „Dėl 2022 metų paskelbimo Lietuvos Valstybės Konstitucijos metais“

Seimo nariai

LKVIAK

rugsėjis–spalis

13.

XIIIP-4926

Seimo nutarimas „Dėl 2022 metų paskelbimo Lietuvos karaimų metais“

Seimo nariai

LKVIAK

rugsėjis–spalis

14.

XIIIP-4442

Seimo nutarimas „Dėl 2023 metų paskelbimo Klaipėdos krašto metais“

Seimo nariai

LKVIAK

rugsėjis–spalis

15.

XIIIP-5123

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 1999 m. vasario
11 d. nutarimo
Nr. VIII-1070 "Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų" pripažinimo netekusiu galios"

Seimo nariai

KK

rugsėjis–spalis

16.

XIIIP-4199,

XIIIP-4963,

nereg.

Sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

ŠMK, JSRK,

MSNG

rugsėjis–spalis

17.

XIIIP-2070,

XIIIP-4932

Valstybės apdovanojimų įstatymo Nr. IX-957 pakeitimo įstatymai

Respublikos Prezidentas, Seimo nariai

Respublikos Prezidentas,

ŠMK, LKVIAK

spalis

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

TEISĖ IR TEISĖTVARKA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIP-4750,

XIIIP-4098,

XIIIP-4993

Seimo statutai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 pakeitimo“

Seimo nariai

VVSK, EPK

rugsėjis

2.

XIIIP-1999,

XIIIP-2419,

XIIIP-4195,

XIIIP-4196,

XIIIP-5077

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė, Seimo nariai

Vyriausybė,

ŠMK, TTK, PK

rugsėjis–lapkritis

3.

XIIIP-4350,

XIIIP-4351,

XIIIP-4459,

XIIIP-4820,

XIIIP-4821,

XIIIP-4822

Civilinio kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

SRDK, ŽTK,

LSDPF

rugsėjis–spalis

4.

XIP-3568,

XIIP-2241,

XIIIP-3250,

XIIIP-3251,

XIIIP-3746,

XIIIP-4502,

XIIIP-4856,

XIIIP-4857,

XIIIP-4858,

XIIIP-4859,

nereg.

Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė, SRK, TTK, ŽTK, LSF, LVŽSF, MSNG

rugsėjis–lapkritis

5.

nereg.

Teismų įstatymo Nr. I-480 551 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

rugsėjis–lapkritis

6.

XIIIP-4135

Advokatūros įstatymo
Nr. IX-2066 7, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 35, 36, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 64 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

TTK

rugsėjis–spalis

7.

XIIIP-5107

Notariato įstatymo
Nr. I-2882 2, 3, 19, 20, 202, 22, 26, 37, 38, 44 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 203 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

8.

XIIIP-4647

Policijos įstatymo
Nr. VIII-2048 1, 19 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

TTK

rugsėjis–spalis

9.

XIIIP-519

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK

lapkritis

10.

XIIIP-4602,

XIIIP-4603,

XIIIP-4604

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 20 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

TTK

rugsėjis–lapkritis

11.

nereg.

Ikiteisminio ginčų dėl mokesčių nagrinėjimo tvarkos įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

12.

XIIIP-4756

Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo
Nr. XII-2111 3, 16 ir 24 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

TTK

spalis

13.

XIIIP-4928

Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo
Nr. VIII-1087 83 straipsnio pripažinimo netekusiu galios
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

lapkritis

14.

XIIIP-4457,

XIIIP-5027,

XIIIP-5028,

XIIIP-5029

Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis–spalis

15.

XIIIP-1015,

XIIIP-1016,

XIIIP-1017,

XIIIP-1018,

XIIIP-1019

Lietuvio paso įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

ŠMK

lapkritis

16.

XIIIP-3778,

nereg.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė, PK, LSF

spalis

17.

XIIIP-1436

Draudimo propaguoti komunizmą arba kitą totalitarinę santvarką viešuosiuose objektuose įstatymas

Seimo nariai

LKVIAK

rugsėjis–lapkritis

18.

XIIIP-5023

Seimo nutarimas „Dėl Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus“

LKVIAK

LKVIAK

rugsėjis–lapkritis

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

UŽSIENIO REIKALAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-5016,

XIIIP-5017,

XIIIP-5018,

XIIIP-5019,

XIIIP-5020

Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 3, 8, 17, 25, 28, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 49, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 95, 96, 97 straipsnių, Įstatymo 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 711, 791 ir 831 straipsniais įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė,

URK

rugsėjis–spalis

2.

XIIIP-4944

Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo
Nr. X-1262 10, 18 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

3.

XIIIP-5110

Pilietybės įstatymo
Nr. XI-1196 2, 7, 12, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 33, 37, 39, 40, 41, 411 ir 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo 211 straipsniu
įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

RINKIMAI, VIETOS SAVIVALDA, VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-1121,

XIIIP-3199,

XIIIP-4596

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 įstatymai

Seimo nariai

VVSK

rugsėjis–lapkritis

2.

XIIIP-4840

Seimo rinkimų įstatymo Nr. I-2721 51, 25, 35, 58, 61, 78, 82 ir 95 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei papildymo 591, 651 ir 781 straipsniais įstatymas

Seimo nariai

NSGK,

LSDDF

rugsėjis

3.

XIIIP-4386

Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo
Nr. IX-985 7, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

VVSK, MSNG

rugsėjis

4.

XIIIP-4204,

XIIIP-5082,

XIIIP-5083,

XIIIP-5084,

XIIIP-5085,

XIIIP-5086,

XIIIP-5087,

XIIIP-5088,

XIIIP-5089,

XIIIP-5090,

nereg.

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

Vyriausybė,

URK, VVSK

rugsėjis –lapkritis

5.

XIIIP-5008,

XIIIP-5009,

nereg.

Vyriausybės įstatymo
Nr. I-464
pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis–lapkritis

6.

XIIIP-2834,

XIIIP-4128,

XIIIP-4159,

XIIIP-4476,

XIIIP-4847

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

VVSK, MSNG

rugsėjis

7.

XIIIP-5046,

XIIIP-5047,

XIIIP-5048,

XIIIP-5049

Laikino tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo
Nr. I-830 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

8.

XIIIP-5078

Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

spalis

9.

XIIIP-4393

Koncesijų įstatymo
Nr. I-1510 3, 23, 66 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymas

VVSK

VVSK

rugsėjis

10.

XIIIP-4698

Gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

VVSK

VVSK

rugsėjis

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

XIIIP-3512

ES,

XIIIP-3513,

XIIIP-4491

Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

ERK, SRDK, ŽTK

lapkritis

2.

XIIIP-2811

Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo Nr. VIII-1517 4, 5 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

LKVIAK

rugsėjis–lapkritis

3.

XIIIP-4967

Laisvės gynėjo-kario savanorio teisinio statuso įstatymas

LKVIAK

LKVIAK

rugsėjis–lapkritis

4.

XIIIP-4760

Seimo nutarimas „Dėl 1990–1991 metų Nepriklausomybės gynėjo vardo“

Seimo nariai

LKVIAK

rugsėjis–lapkritis

5.

XIIIP-5024

Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymas

LKVIAK

LKVIAK

rugsėjis–lapkritis

6.

XIIIP-2422

Įstatymas „Dėl Lietuvos komunistų partijos veiklos vertinimo“

Seimo nariai

LKVIAK

rugsėjis–lapkritis

7.

XIP-1150

Seimo nutarimas „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kauno chasidų sinagogos religinės bendruomenės susitarimui „Dėl nekilnojamojo turto Kaune, Gimnazijos g. 6, grąžinimo Kauno chasidų sinagogos religinei bendruomenei natūra“

Vyriausybė

Vyriausybė

rugsėjis

 

IV SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO FRAKCIJŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

1.

XIIP-4760,

XIIIP-3273,

XIIIP-3465,

XIIIP-4599

Konstitucijos pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDDF, LSF

2.

nereg.

Teisėkūros pagrindų įstatymo
Nr. XI-2220 pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSF

3.

XIIIP-1634,

XIIIP-4213,

XIIIP-4235,

nereg.

Seimo statutai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto
Nr. I-399 pakeitimo“

Seimo nariai

LSDDF, LSF, MSNG,

Seimo nariai

4.

XIIIP-957,

XIIIP-958,

XIIIP-959,

XIIIP-960,

XIIIP-961

Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

Seimo nariai

5.

XIIIP-3926,

XIIIP-4438,

XIIIP-4466,

XIIIP-4467,

XIIIP-4532,

XIIIP-4533,

XIIIP-5045,

nereg.

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSF, LVŽSF, TS-LKDF

6.

XIIIP-750,

XIIIP-1151,

XIIIP-1152,

XIIIP-1327,

XIIIP-2446,

XIIIP-2447,

XIIIP-2448,

XIIIP-3242,

XIIIP-5080,

XIIIP-5111,

XIIIP-5112,

XIIIP-5113,

XIIIP-5114,

nereg.

Civilinio kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSDDF, LSDPF, LSF, LVŽSF, MSNG,

7.

XIIIP-1319

Civilinio proceso kodekso 606, 627, 693, 736, 738, 739 ir 747 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

8.

XIIIP-988,

XIIIP-1708

Baudžiamojo kodekso 310 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF,

Seimo nariai

9.

XIIIP-3891,

XIIIP-3892,

XIIIP-3893,

XIIIP-3894,

XIIIP-3895

Tarėjų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSDDF

10.

XIIIP-4238

Mediacijos įstatymo Nr. X-1702 20 straipsnio 1 punkto pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

11.

XIIIP-4420

Pranešėjų apsaugos įstatymo
Nr. XIII-804 12 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF, MSNG

12.

nereg.

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

13.

XIIIP-5128

Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 1 straipsnio pakeitimo, 23 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo keturioliktuoju skirsniu įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

14.

nereg.

Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII‑1443 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

15.

XIIP-2561

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 42 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

16.

nereg.

Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo Nr. XII-2111 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

17.

nereg.

Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, MSNG

18.

XIIIP-1474

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo Nr.I-1057 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

MSNG

19.

XIIIP-4348

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

20.

XIIIP-3798,

XIIIP-3913,

XIIIP-4389,

XIIIP-4439,

XIIIP-4537,

XIIIP-5117

Valstybės tarnybos įstatymo
Nr. VIII-1316 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF,

MSNG,

TS-LKDF

21.

nereg.

Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo Nr. IX-985 3, 6, 7, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

22.

XIIP-932,

XIIIP-2997,

XIIIP-2998,

XIIIP-2999,

XIIIP-3000,

XIIIP-3423,

XIIIP-3424

XIIIP-3425,

XIIIP-4430,

XIIIP-5000

Seimo rinkimų įstatymo
Nr. I-2721
įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDDF,

TS-LKDF, MSNG

23.

XIIIP-3927

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo Nr. I-532 1, 3, 10, 14, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 48, 50, 55, 63, 72, 73, 74, 75, 77, 82, 86, 87 ir 89 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 101, 841 straipsniais įstatymas

Seimo nariai

MSNG

24.

XIIIP-4431

Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo Nr. IX-1837 86 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

MSNG

25.

XIIP-4660,

XIIIP-1135

Vietos savivaldos įstatymo
Nr. I-533 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDDF

26.

XIIIP-3374,

XIIIP-3375,

XIIIP-3376,

XIIIP-3377

Seniūnų rinkimų įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSDDF, MSNG

27.

XIIIP-4376,

XIIIP-4377

Viešųjų įstaigų įstatymo
Nr. I-1428 13 straipsnio pakeitimo
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LVŽSF

28.

XIIIP-4448

Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 9 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

29.

XIIIP-5013

Vidaus vandenų transporto kodekso Nr. I-1534 30 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

30.

nereg.

Technologijų ir inovacijų įstatymo Nr. XIII-1414 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

31.

nereg.

Turizmo įstatymo Nr. VII-667 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

32.

XIIIP-4723

Aplinkos apsaugos įstatymo
Nr. I-2223 15, 19, 191, 192, 47, 55, 126, 127 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 551 straipsniu įstatymo Nr. XIII-2795 pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

33.

XIIIP-4876

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 47 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

34.

XIIIP-3862,

nereg.

Augalų apsaugos įstatymo
Nr. I-1069
pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LSF

35.

XIIIP-303,

XIIIP-1688

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LVŽSF

36.

XIIIP-2810,

XIIIP-4464,

XIIIP-4465

Miškų įstatymo Nr. I-671 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LVŽSF

37.

XIIIP-5005

Saugomų teritorijų įstatymo
Nr. I-301 7 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

38.

XIIIP-4344,

XIIIP-4345

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

TS-LKDF

39.

XIIIP-3244,

XIIIP-4495,

XIIIP-5039,

XIIIP-4910,

XIIIP-4935,

XIIIP-4936,

XIIIP-4937,

XIIIP-5125,

nereg.

Atliekų tvarkymo įstatymo
Nr. VIII-787 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSDDF, LSF, LVŽSF, MSNG

40.

XIIIP-5040

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

41.

XIIIP-4846

Geriamojo vandens įstatymo
Nr. IX-433 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

42.

nereg.

Teritorijų planavimo įstatymo
Nr. I-1120 pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSF

43.

XIIIP-3419,

XIIIP-3420,

XIIIP-3421

Architektų rūmų įstatymo
Nr. X-914 4 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LVŽSF

44.

XIIIP-3686,

XIIIP-3687,

XIIIP-3688,

XIIIP-3689,

XIIIP-4848,

nereg.

Statybos įstatymo Nr. I-1240 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSF, LVŽSF

45.

nereg.

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

46.

nereg.

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

47.

nereg.

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo Nr. I-798 pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

48.

XIIIP-5119

Žemės įstatymo Nr. I-446 23 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

49.

XIIIP-4511,

nereg.

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, LSDDF

50.

XIIIP-1519

Seimo nutarimas „Dėl valstybinės žemės efektyvaus valdymo ir kontrolės“

Seimo nariai

LSDDF

51.

XIIIP-5052

Žuvininkystės įstatymo
Nr. VIII-1756 14 ir 20 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

52.

XIIIP-4443

Mėgėjų žvejybos įstatymo
Nr. IX-2389 6 ir 11 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

53.

nereg.

Maisto produktų, subproduktų, vaistinių augalų, pašarų antikrizinio reguliavimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

54.

XIIIP-608

Dirvožemio įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

55.

nereg.

Tiekiamų rinkai trąšų įstatymas

Seimo nariai

LSF

56.

XIIIP-4954

Biudžeto sandaros įstatymo
Nr. I-430 4 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

57.

XIIIP-516

Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

58.

XIIIP-4923

Muitinės įstatymo Nr. IX-2183 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

59.

XIIIP-5010

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo Nr. IX-2428 16 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

MSNG

60.

XIIIP-321,

XIIIP-1380,

XIIIP-1381,

XIIIP-1382,

XIIIP-1590,

XIIIP-2996

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSDDF, MSNG

61.

XIIP-3452,

XIIIP-1275,

XIIIP-2589,

XIIIP-3235,

XIIIP-3836,

XIIIP-4594,

XIIIP-4714,

nereg.

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDDF, LVŽSF, MSNG,

TS-LKDF

62.

XIIIP-4116,

nereg.

Pelno mokesčio įstatymo
Nr. IX-675 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

LSDPF,

MSNG

63.

XIIIP-4990,

nereg.

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF, TS-LKDF

64.

XIIP-4220,

XIIP-4221,

XIIIP-1266

Mokesčio finansų įstaigoms įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

65.

XIIIP-3948,

XIIIP-3949

Finansų rinkos dalyvių mokesčio įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

66.

XIIIP-1741

Skolų išieškojimo įmonių įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

67.

XIIIP-2814

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 9, 10, 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

68.

XIIIP-1969,

XIIIP-4591

Azartinių lošimų įstatymo
Nr. IX-325 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

LSDDF, LSDPF

69.

XIIIP-1943

Vartojimo kredito įstatymo
Nr. XI-1253 2 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

70.

XIIIP-3799,

XIIIP-3901,

XIIIP-3902

Darbo kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

TS-LKDF,

MSNG

71.

XIIIP-4528,

XIIIP-4529

Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSF

72.

XIIIP-4335

Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 priedėlio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

MSNG

73.

XIIIP-4600,

XIIIP-4950

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LVŽSF

74.

XIIIP-5149

Vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams įstatymo Nr. XIII-2886 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

75.

XIIP-4132,

XIIIP-1991

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LSDDF

76.

XIIIP-4722

Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

MSNG

77.

XIIIP-3792,

XIIIP-4127

Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF, LVŽSF

78.

XIIIP-372,

XIIIP-373

Išmokų vaikams įstatymo
Nr. I-621 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

79.

XIIIP-3385,

XIIIP-4862

Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. X-1710 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDDF,

LSDPF

80.

XIIIP-3106

Labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

MSNG

81.

XIIP-2030

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 71 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

MSNG

82.

XIIP-2812,

XIIIP-4083

Transporto lengvatų įstatymo
Nr. VIII-1605 pakeitimo
įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, TS-LKDF

83.

nereg.

Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo Nr. I-1626 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

MSNG

84.

XIIP-337,

XIIP-338,

XIIP-339

Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

85.

XIIIP-4888

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 21 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

86.

XIIIP-4593

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 38 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

87.

XIIIP-3864

Alkoholio kontrolės įstatymo
Nr. I-857 2, 16, 161, 17, 18, 22, 28, 29 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-394 5 ir 10 straipsnių pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

88.

XIIIP-1034

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 papildymo 111 straipsniu ir 2, 11, 12, 14, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

89.

XIIP-4756

Psichoterapeutų praktinės veiklos įstatymas

Seimo nariai

LSDDF

90.

XIIIP-5140

Sveikatos draudimo įstatymo
Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo
įstatymas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

91.

XIIIP-4093,

XIIIP-4094,

XIIIP-1725,

XIIIP-3608,

XIIIP-5145,

nereg.

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF, LVŽSF, MSNG

92.

XIIIP-4978,

XIIIP-4979

Profesinio mokymo įstatymo
Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-888 38 straipsnio 1 dalies pakeitimo
įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSDPF

93.

XIIIP-4170

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 2 straipsnio 16, 17 ir 43 dalies, 3 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 56 straipsnio 1 ir 2 dalies, 58 straipsnio 4 dalies, 65 straipsnio 2 ir 3 dalies pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

94.

XIIP-1653,

XIIP-1654

Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSDDF

95.

XIIIP-4934

Reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

96.

XIIIP-5124

Seimo nutarimo „Dėl 2021 metų paskelbimo Stasio Šalkauskio metais“ projektas

Seimo nariai

LVŽSF

97.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl 2022 metų paskelbimo profesinio mokymo metais“

Seimo nariai

LVŽSF

98.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl 2022 metų paskelbimo Bernardo Brazdžionio metais“

Seimo nariai

LVŽSF

99.

XIIIP-2478

Atmintinų dienų įstatymo
Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

100.

XIIIP-4861

Sostinės įstatymas

Seimo nariai

LSDDF, LSDPF

101.

XIIIP-4688

Seimo nutarimas „Dėl Vilniaus metropoliteno projekto“

Seimo nariai

LSDDF

102.

XIIIP-5079

Seimo nutarimas „Dėl Vilniaus-Kauno dvimiesčio projekto“

Seimo nariai

LSDDF

103.

XIIIP-4635

Seimo nutarimas „Dėl jungties Klaipėda-Neringa projekto“

Seimo nariai

LSDDF, LSDPF

104.

XIP-1648,

XIIP-1201,

XIIP-2242

Tautinių mažumų įstatymai

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

105.

XIIP-311

Seimo nutarimas „Dėl 1991 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos- Atkuriamojo Seimo priimto Tautinių mažumų įstatymo
Nr. I-1007 nuostatų įsigaliojimo“

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

106.

XIIIP-5141

Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

107.

XIIIP-4687

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 5, 12 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Seimo nariai

LLRA-KŠSF

 

V SKYRIUS

KITI KLAUSIMAI

 

1. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas.

2. Įstatymų projektai, susiję su Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimu.

3. Seimo narių kreipimaisi į Konstitucinį Teismą.

4. Seimo valdybos, komitetų, komisijų, frakcijų ir Vyriausybės pasiūlytos diskusijos svarbiomis temomis.

5. Seimo rezoliucijos.

6. Seimo nutarimai ir pareiškimai svarbiausiais Europos Sąjungos klausimais.

7. Teisėjų skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, teisėjų atleidimas, pritarimas jų atleidimui.

8. Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių atleidimas ir pritarimas jų atleidimui.

9. Seimui atskaitingų institucijų veiklos ataskaitos.

10. Seimo nutarimai dėl Seimui atskaitingų institucijų ir Seimo komisijų nuostatų, Seimo laikinųjų tyrimo komisijų atliktų parlamentinių tyrimų išvadų.

11. Respublikos Prezidento teikiami teisės aktų projektai.

12. Seimo Pirmininko teikiami teisės aktų projektai.

13. Vyriausybės teikiami teisės aktų projektai.

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

AAK

– Aplinkos apsaugos komitetas

ADK

– Audito komitetas

BFK

– Biudžeto ir finansų komitetas

EDPK

– Energetikos ir darnios plėtros komisija

EK

– Ekonomikos komitetas

EPK

– Etikos ir procedūrų komisija

ERK

– Europos reikalų komitetas

ES

– teisės aktas, susijęs su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje

JSRK

– Jaunimo ir sporto reikalų komisija

KK

– Kultūros komitetas

KRK

– Kaimo reikalų komitetas

LKVIAK

– Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija

LLRA-KŠSF

– Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija

LSDDF

– Lietuvos socialdemokratų darbo frakcija

LSDPF

– Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

LSF

– Liberalų sąjūdžio frakcija

LVŽSF

– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

MK

Migracijos komisija

MSNG

Mišri Seimo narių grupė

nereg.

– neregistruotas

NSGK

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

PK

Peticijų komisija

PPK

Priklausomybių prevencijos komisija

SRDK

– Socialinių reikalų ir darbo komitetas

SRK

– Sveikatos reikalų komitetas

ŠMK

– Švietimo ir mokslo komitetas

TS-LKDF

– Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

TTK

– Teisės ir teisėtvarkos komitetas

URK

– Užsienio reikalų komitetas

VK

– teisės aktas, susijęs su Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės              rekomendacijų įgyvendinimu

VVSK

– Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

ŽTK

– Žmogaus teisių komitetas

_____________________