Projektas                                                            

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                   d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio ir žemės nuomos mokesčio priedo už valstybinę žemę“ 1.2 papunkčiu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Papildyti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. T-278 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo“ 11  punktu ir išdėstyti jį taip:

11. Nustatyti, kad aukcione išnuomojamų valstybinės žemės sklypų pradinis metinis žemės nuomos mokestis apskaičiuojamas pagal sprendimo 1 punkte nurodytus valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifus. Jei valstybinė žemė išnuomojama aukciono būdu, žemės nuomos mokesčio dydis yra lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui ir negali būti mažesnis už pradinį metinį žemės nuomos mokestį.“

 

 

 

Savivaldybės meras