Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO
NR. VIII-2032 2, 6, 9 STRAIPSNIŲ IR 2, 5 PRIEDŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMo
NR. xiii-3420
PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo įstatymo Nr. xiii-3420 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo įstatymą Nr. xiii-3420 ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-2032 2, 6, 9 STRAIPSNIŲ IR 2, 5 PRIEDŲ PAKEITIMO ĮSTATYMo
NR. xiii-3420 PAKEITIMO ir įstatymo papildymo 61 STRAIPSNIU įstatymas

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1.    Elektroninės kelių rinkliavos informacinė sistema – kelių rinkliavos rinkimo sistema, pagal kurią pareiga kelių naudotojui mokėti šią rinkliavą registruojama ir atliekama tik automatinio nustatymo, kad transporto priemonė yra tam tikroje vietoje, būdu, palaikant nuotolinį ryšį su transporto priemonėje montuojama įranga, arba remiantis automatiniu registracijos numerio identifikavimu.

2.    Europos elektroninės kelių rinkliavos paslauga – kelių rinkliavos paslauga, kurią Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjas pagal sutartį teikia Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos gavėjui vienoje ar daugiau Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijų.

3.    Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos gavėjas –kelių naudotojas, sudaręs su Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėju naudojimosi Europos elektroninės kelių rinkliavos paslauga sutartį.

4.    Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjas – subjektas, kuris pagal naudojimosi Europos elektroninės kelių rinkliavos paslauga sutartį sudaro sąlygas Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos gavėjui naudotis šia paslauga, perveda kelių rinkliavas jų rinkėjui ir yra įregistruotas savo įsisteigimo valstybėje narėje.

5.    Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorija kelių tinklas, už važiavimą ar naudojimąsi kurio keliais mokamos kelių rinkliavos naudojant Elektroninės kelių rinkliavos informacinę sistemą.

6.    Kelių naudotojas – transporto priemonės valdytojas, besinaudojantis keliu.

7.    Kelių rinkliava kelių naudotojo mokėtina rinkliava (privalomoji įmoka pagal transporto priemonės tipą ir išmetamųjų teršalų kiekio „Euro“ standartus), mokama už  transporto priemone nuvažiuotą atstumą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais valstybinės reikšmės keliais.

8. Kelių rinkliavos paslauga – paslauga, kuria kelių naudotojui, sudariusiam vieną sutartį su Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėju ar pagrindiniu paslaugos teikėju suteikiama galimybė transporto priemonę naudoti vienoje ar daugiau Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijų, ir kuri apima:

1) individualizuotos transporto priemonėje montuojamos įrangos, kai ši įranga, atsižvelgiant į taikomą technologiją, naudojama Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugai teikti, teikimą kelių naudotojui ir jos funkcijų palaikymą;

2) sutarties su kelių naudotojų sudarymą, kelių rinkliavos rinkimą iš kelių naudotojo ir sumokėjimą paskirtajam kelių rinkliavos rinkėjui;

3) kelių rinkliavos sistemų saugumo ir privatumo politikos įgyvendinimą ir jos laikymąsi.

9. Lietuvos Respublikos Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorija –Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyti valstybinės reikšmės kelių tinklas, už važiavimą ar naudojimąsi kurio keliais mokamos kelių rinkliavos naudojant Elektroninės kelių rinkliavos informacinę sistemą.

10. Pagrindinis kelių rinkliavos paslaugos teikėjas – rinkliavos paslaugos teikėjas, turintis pareigą visiems suinteresuotiems kelių naudotojams teikti kelių rinkliavos paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, turintis teisę į atlygį už šios paslaugos teikimą, prisiimamą riziką ir kitas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos jam nustatytas pareigas ir teises.

11. Paskirtasis kelių rinkliavos rinkėjas – juridinis asmuo, paskirtas kelių rinkliavos rinkėju Lietuvos Respublikos Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijoje, atsakingas už transporto priemonių, važiuojančių Lietuvos Respublikos Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijoje, kelių rinkliavų rinkimą ir veikiantis pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos jam nustatytas pareigas ir teises.

12. Programos finansavimo lėšos – valstybės biudžeto lėšos, akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos pajamos iš kelių rinkliavos, kitų fizinių, juridinių asmenų, organizacijų, jų padalinių ir užsienio valstybių tikslinės lėšos, skirtos Programai finansuoti.

13. Stacionarioji Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga – tam tikrose vietose nejudamai įtvirtinta įranga (greičio matuokliai, vaizdo kameros su duomenų perdavimo įranga ir kt.), skirta Kelių eismo taisyklių pažeidimams fiksuoti.

14. Transporto priemonėje montuojama įranga – visuma aparatinės ir programinės įrangos, kuri teikiant kelių rinkliavos paslaugą naudojama duomenims rinkti, saugoti, tvarkyti ir gauti ar siųsti nuotoliniu būdu ir kuri yra sumontuota arba yra kaip atskiras prietaisas transporto priemonėje.

15. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme.“

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Kelių rinkliava

1. Transporto priemonių, nurodytų šio įstatymo 2 priede, valdytojai moka kelių rinkliavą už naudojimąsi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais valstybinės reikšmės keliais.

2. Kelių rinkliavos dydžius, neviršydama šio įstatymo 2 priede nustatytų ribinių tarifų, kelių rinkliavos mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką nustato Vyriausybė. Nustatyti kelių rinkliavos dydžiai turi būti proporcingi transporto priemonės taršos kiekiui ir keliais nuvažiuotam atstumui. Kai nustatomas kelių rinkliavos nesumokėjimo atvejis, taikoma bauda, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse, ir 112 (vieno šimto dvylikos) eurų kelių rinkliavos mokestis už naudojimąsi mokamų kelių infrastruktūra.

3. Kelių rinkliava nemokama už naudojimąsi keliais važiuojant:

1) Vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie šios ministerijos transporto priemonėmis ar jų junginiais, priskirtais kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;

2) savivaldybių priešgaisrinės tarnybos transporto priemonėmis ar jų junginiais;

3) specialiai neįgaliesiems vežti ir (ar) vairuoti pritaikytomis transporto priemonėmis ar jų junginiais;

4) sveikatos priežiūros įstaigų greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos automobiliais;

5) švietimo įstaigų ir (ar) savivaldybių institucijų kontroliuojamų įmonių specialiai mokiniams (vaikams) vežti pritaikytomis transporto priemonėmis (mokykliniais autobusais), taip pat užsienio šalyse, tarp jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis specialiai mokiniams (vaikams) vežti pritaikytomis transporto priemonėmis (mokykliniais autobusais);

6) transporto priemonėmis ar jų junginiais, naudojamais valstybinės reikšmės keliams prižiūrėti;

7) užsienio šalyse įregistruotomis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kai jomis (jais) vykstama likviduoti stichinių nelaimių ar eismo įvykių padarinių, kai jomis (jais) vežamos labdaros ir humanitarinės pagalbos siuntos;

8) krašto apsaugos sistemos ir užsienio valstybių ginkluotųjų pajėgų transporto priemonėmis ar jų junginiais;

9) vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais (nurodytais leidimuose) važiuojančiomis keleivinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais.

4. Mažiausi kelių rinkliavos ribiniai tarifai taikomi:

1) žemės ūkio veiklos subjektams, kurie atitinka šias sąlygas:

a) verčiasi augalininkyste, kurios veiklos rūšys yra nustatytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (kai ekonominė veikla priskiriama vienai iš šių veiklos grupių: 01.1 Vienmečių augalų auginimas; 01.2 Daugiamečių augalų auginimas, 01.3 Augalų dauginimas);

b) jų metinės pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gautų pajamų;

c) kai gabena jiems priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir turi elektroninį važtaraštį, patvirtinantį, kad krovinio siuntėjas, gavėjas ir vežėjas sutampa;

2) tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais važiuojančioms keleivinėms transporto priemonėms.

5. Paskirtuoju rinkliavos rinkėju ir pagrindiniu rinkliavos paslaugos teikėju Lietuvos Respublikos Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijoje, taip pat atsakingu subjektu už naujų Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjų įregistravimą Lietuvos Respublikoje Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos skiriamas juridinis asmuo, kuris patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja valstybinės reikšmės keliais.

6. Kelių rinkliava mokama Elektroninės kelių rinkliavos informacinėje sistemoje. Kelių rinkliavos lėšos yra Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos paskirto juridinio asmens, kuris patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja valstybinės reikšmės keliais, pajamos. Šios lėšos naudojamos:

1) mokamų valstybinės reikšmės kelių priežiūrai ir plėtrai;

2) kelių rinkliavos sistemos administravimui ir plėtrai;

3) kelių rinkliavos sistemai sukurti ir įdiegti skirtai paskolai, jei bus suteikta valstybės garantija, grąžinti ir palūkanoms mokėti;

4) Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjams registruoti ir jų atitikčiai nustatytiems reikalavimams vertinti Lietuvos Respublikos Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijoje.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 61 straipsniu

Papildyti Įstatymą 61 straipsniu:

61 straipsnis. Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjams taikomi reikalavimai

1.       Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje įregistruojami Europos
elektroninės kelių rinkliavos paslaugos
teikėjai, kurie yra įsisteigę Lietuvos Respublikos
teritorijoje, pateikia registracijos prašymą ir gali įrodyti, kad jie atitinka šiuos reikalavimus:

1)       turi kokybės valdymo sistemos EN ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemų sertifikavimas“ arba lygiavertį sertifikatą;

2)       turi techninę įrangą Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugai teikti ir Europos Bendrijos deklaraciją ar sertifikatą, patvirtinantį, kad sąveikos sudedamosios dalys atitinka specifikacijas;

3)       turi kompetencijos teikti elektroninės rinkliavos paslaugas arba vykdo veiklą kitose susijusiose srityse ne trumpiau kaip 3 metus, per pastaruosius 5 metus;

4)       jų finansinė padėtis yra tinkama pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatytus kriterijus;

5)       yra parengę visuotinį rizikos valdymo planą, kuriame nurodomos konkrečių rizikų, susijusių su elektroninių rinkliavų, taip pat Europos elektroninės kelių rinkliavos rinkimu, įvertinimo ir mažinimo priemonės, jo auditas atliekamas ne rečiau nei kas dvejus metus;

6) yra geros reputacijos pagal susisiekimo ministro nustatytus kriterijus.

2.       Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje įregistruoti Europos
elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjai:

1)  per 36 mėnesius po jų įregistravimo dienos turi sudaryti Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikimo sutartis, apimančias visas Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijas, esančias bent keturių Europos Sąjungos valstybių narių teritorijose; šie Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjai turi sudaryti Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikimo sutartis, apimančias visas Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijas tam tikroje Europos Sąjungos valstybėje narėje, per 24 mėnesius nuo pirmosios sutarties sudarymo toje Europos Sąjungos valstybėje narėje dienos;

2) sudarę Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikimo sutartis, turi visada išlaikyti visų Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijų aprėptį. Tuo atveju, kai Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjas negali išlaikyti Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijos aprėpties dėl nuo kelių rinkliavos rinkėjo veiksmų priklausančių priežasčių, jis turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo priežasčių išnykimo, atkurti tam tikros Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijos aprėptį;

3) interneto svetainėje turi skelbti informaciją apie Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijų aprėptį ir visus su tuo susijusius pakeitimus, taip pat per vieną mėnesį nuo registracijos dienos turi paskelbti bet kokio jų paslaugų teikimo kitoms papildomoms Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijoms planus ir kasmet skelbti atnaujintus planus;

4) turi viešai skelbti Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos gavėjų atžvilgiu taikomą sutarčių sudarymo politiką;

5) turi pateikti kelių rinkliavos rinkėjui informaciją, kurios reikia kelių rinkliavos rinkėjui siekiant apskaičiuoti ir taikyti kelių rinkliavą už Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos gavėjų transporto priemones, ir pateikti visą informaciją, kuri būtina tam, kad kelių rinkliavos rinkėjas galėtų patikrinti, kaip Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjai apskaičiuoja Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos gavėjų transporto priemonėms taikomą kelių rinkliavą;

6) turi užtikrinti, kad Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjo rizikos valdymo plano auditas atliekamas ne rečiau nei kas 2 metus.

3. Įsiregistravę Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje subjektai, norintys teikti Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugą Lietuvos teritorijoje, turi susiderinti
elektronines sąsajas ir sąveikas susisiekimo ministro nustatyta tvarka ir sudaryti sutartį su paskirtuoju kelių rinkliavos rinkėju.

4. Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje įregistruoti Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjai ir Lietuvos Respublikos Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijoje paslaugas teikiantys Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjai turi teikti Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugas Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos gavėjams su transporto priemonėje montuojama įranga.

5. Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjai, teikiantys Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugą Lietuvos Respublikos Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijoje:

1) turi tvarkyti pripažintos negaliojančia transporto priemonėje montuojamos įrangos, kuri susijusi su jų Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikimo sutartimis su Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos gavėjais, sąrašus; tokie sąrašai turi būti tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų;

2) turi bendradarbiauti su kelių rinkliavos rinkėju siekdami nustatyti įtariamus pažeidėjus; tuo atveju, jei įtariamas kelių rinkliavos nesumokėjimo atvejis, kelių rinkliavos rinkėjas gali gauti iš Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjo duomenis apie transporto priemonę, susijusią su įtariamu kelių rinkliavos nesumokėjimu, ir duomenis apie tos transporto priemonės savininką ar valdytoją, kuris yra šio Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjo klientas; tokius duomenis Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjas turi pateikti nedelsdamas (bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas).

6. Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos turi pateikti už Lietuvos Respublikos Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritoriją atsakingam kelių rinkliavos rinkėjui prašomą informaciją ir duomenis, susijusius su visomis Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjo klientams nuosavybės teise priklausančiomis ar jų valdomomis transporto priemonėmis, kurios konkrečiu laikotarpiu buvo vairuojamos Lietuvos Respublikos Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teritorijoje, už kurią yra atsakingas kelių rinkliavos rinkėjas, taip pat duomenis, susijusius su tų transporto priemonių savininkais ar valdytojais, su sąlyga, kad kelių rinkliavos rinkėjui reikia šių duomenų, norint įvykdyti savo pareigas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atžvilgiu.

7. Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje įregistruotų Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjų atitikties šio straipsnio 1, 2, 4, 5 ir 6 dalyse nustatytiems reikalavimams vertinimas ir stebėsena vykdoma Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

8. Europos elektroninės rinkliavos paslaugos teikėjai išregistruojami iš Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos, kai tenkinama viena iš šių sąlygų:

1) gavus Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjo prašymą;

2) Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjas nebeatitinka šio straipsnio 1, 2, 4, 5 ir 6 dalyse nustatytų registravimo ir veiklos vykdymo sąlygų ir nustatytų neatitikimų nepašalina per 2 mėnesius nuo informavimo dienos.“

 

4 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20) mokesčiams už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones, už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, už eismo ribojimą administruoti ir jų surinkimo priežiūrai atlikti;“.

2. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24) Lietuvos transporto saugos administracijos veiklai, susijusiai su eismo dalyvių švietimu eismo saugumo srityje, viešojo transporto informacijai apdoroti, viešojo transporto kelionių duomenų ir transporto įvykių informacinėms sistemoms palaikyti ir tobulinti;“.

3. Papildyti 9 straipsnio 1 dalį nauju 27 punktu:

27) akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ veiklai, susijusiai su valstybinės reikšmės kelių tinklo priežiūra;“.

4. Buvusį 9 straipsnio 1 dalies 27 punktą laikyti 28 punktu.

5. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vyriausybė nustato Programos finansavimo lėšų naudojimo tvarką. Programos finansavimo lėšų naudojimo tvarką įgyvendina akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Programos finansavimo lėšų naudojimo šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms kelių reikmėms atliekant viešuosius pirkimus priežiūrą vykdo CPVA. Šio įstatymo įgyvendinimą prižiūri Susisiekimo ministerija.“

6. Pakeisti 9 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Programos finansavimo lėšos naudojamos pagal per mėnesį nuo valstybės biudžeto patvirtinimo Vyriausybės patvirtintą trejų metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatą, kuri rengiama vadovaujantis Susisiekimo ministerijos strateginiu veiklos planu. Iki trejų metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos laikotarpio pirmųjų metų pabaigos akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija ir savivaldybių institucijos gali pasirašyti sutarčių dėl antraisiais ir trečiaisiais metais planuojamo šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų veiklų finansavimo ne didesnei kaip 80 procentų atitinkamų metų Programos finansavimo lėšų sumai. Trejų metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmata sudaroma ir vykdoma Vyriausybės nustatyta tvarka.“

7. Pakeisti 9 straipsnio 6 dalies nuostatą iki dvitaškio ir ją išdėstyti taip:

6. Trejų metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje šio straipsnio 2 dalyje nustatytoms veikloms, taip pat skoloms (jeigu jų yra) sumokėti ir išlaidoms kompensuoti, kai deklaruojamos patirtos ir apmokėtos išlaidos už praėjusiais finansiniais metais atliktus darbus ir suteiktas paslaugas, kurių vertė neviršijo praėjusiais finansiniais metais planuotų asignavimų, numatoma 33 procentai Programos finansavimo lėšų, iš kurių iki 9 procentų Vyriausybės nustatyta tvarka paskirstoma atrinktiems valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti, likusi dalis, ne mažiau kaip 91 procentas,  akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos paskirstoma taip:“.

8. Pakeisti 9 straipsnio 9 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) tolimojo, vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų, dviračių, autocisternų, kuriomis vežami degalai į Kuršių neriją, ir transporto priemonių, kuriomis gabenamas biokuras į Kuršių neriją;“.

 

5 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir

plėtros programos

finansavimo įstatymo

2 priedas

 

KELIŲ RINKLIAVOS RIBINIAI TARIFAI

Eil.

Nr.

Transporto priemonės tipas, kategorija, klasė ir grupė, emisijos klasė, didžiausioji leidžiamoji masė

Ribiniai tarifai už nuvažiuotą kilometrą, eurais

1.

 

 

Autobusai

M2

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios transporto priemonės

transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir vieną sėdimą vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 5 t

0,035–0,07

M3

A

B

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

transporto priemonė, kuri turi daugiau kaip 8, bet ne daugiau kaip 22 sėdimas vietas keleiviams ir vieną sėdimą vietą vairuotojui ir kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 5 t

0,035–0,07

M3

I–III

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

transporto priemonė, kurioje telpa daugiau kaip 22 keleiviai, neįskaitant vairuotojo

0,035–0,07

2.

 

 

Krovininės transporto priemonės

N1

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

iki 3,5 t (įskaitytinai)

0,035–0,07

N2

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

nuo 3,5 t iki 12 t (įskaitytinai)

0,05–0,10

N3

nuo EURO 0 iki VI ir mažiau taršios

transporto priemonės

nuo 12 t didžiausiosios leidžiamosios masės

0,08–0,16

Pastaba. Didžiausioji leidžiamoji masė nurodyta pagal Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą.“

 

6 straipsnis. Įstatymo 5 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 5 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

kelių priežiūros ir plėtros programos

finansavimo įstatymo

5 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1242.

2. 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra su paskutiniais pakeitimais, padarytais  2022 m. vasario 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2022/362.

3. 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/520 dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus Sąjungoje.“

 

 

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus 4 straipsnį ir šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalis, įsigalioja
2024 m. liepos 1 d.

2. Šio straipsnio 6 dalis įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

3. Šio straipsnio 7 dalis galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d.

4. Šio įstatymo 4 straipsniu keičiamo 9 straipsnio 1 dalies 24 punktas, 3, 4 ir 6 dalys įsigalioja 2023 m. sausio 3 d.

5. Iki 2024 m. sausio 1 d. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

6. Kelių rinkliavos sistemos sukūrimo ir įdiegimo finansavimui užtikrinti akcinei bendrovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai Vyriausybė suteikia valstybės garantiją dėl ne didesnės negu 90 milijonų eurų paskolos.

7. Kelių rinkliavos sistemos sukūrimo ir įdiegimo finansavimui užtikrinti valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai Vyriausybė skiria suteikia valstybės garantiją dėl ne didesnės negu 90 milijonų eurų paskolos.

8. Kelių rinkliavos sistemos metinės administravimo išlaidos neturi viršyti 10 procentų gautų metinių kelių rinkliavos pajamų, išskyrus išlaidas Europos elektroninės kelių rinkliavos paslaugos teikėjams registruoti ir jų atitikties nustatytiems reikalavimams vertinimui finansuoti.

9. Iki šio įstatymo įsigaliojimo išduoti kelių naudotojo mokesčio sumokėjimą patvirtinantys dokumentai galioja Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas