Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lIETUVOS rESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. SPALIO 23 D. ĮSAKYMO NR. D1-857 „DĖL MINIMALIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.                          d. Nr. 

Vilnius

 

P a k e i č i u Minimalius komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 „Dėl Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ ir 91.6 papunktį išdėstau taip:

91.6 iki 2020 m. gruodžio 31 d. aikštelė turi būti įrengta ne mažesniu kaip 10 m atstumu nuo pastato langų ir (ar) durų. Šios aikštelės įrengimo atstumas gali būti mažinamas, bet ne arčiau kaip iki 5 m nuo pastato langų ir (ar) durų tik gavus visų nekilnojamojo turto objekto savininkų ar jų įgaliotų asmenų, kuriems, įrengus komunalinių atliekų konteinerių aikštelę, atstumas bus mažesnis kaip 10 m nuo pastato langų ir durų, sutikimą. Nuo 2021 m. sausio 1 d. aikštelė turi būti įrengta ne mažesniu kaip 20 m atstumu nuo pastato langų ir (ar) durų, o nuo pastatų sienų, kur nėra langų ir durų, ne arčiau kaip 5 m. Šios aikštelės įrengimo atstumas gali būti mažinamas, bet ne arčiau kaip iki 5 m nuo pastato langų ir (ar) durų, tik gavus visų nekilnojamojo turto objekto savininkų ar jų įgaliotų asmenų, kuriems, įrengus komunalinių atliekų konteinerių aikštelę, atstumas bus mažesnis kaip 20 m nuo pastato langų ir durų, sutikimą.“

 

 

 

 

Aplinkos ministras