Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826

1 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus (toliau – lygių galimybių kontrolierius) bei Žmonių su negalia teisių stebėsenos komiteto prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – komitetas) veiklos teisinius pagrindus ir įgaliojimus, taip pat skundų pateikimą ir tyrimą.“

2. Pakeisti 1 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti Europos Sąjungos teisės aktų, nurodytų šio įstatymo priede, taikymą. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę.“

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 151 straipsniu

Papildyti Įstatymą 151 straipsniu:

151 straipsnis. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė

1. Komitetas, veikdamas pagal lygių galimybių kontrolieriaus patvirtintus nuostatus, vykdo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę bei rengia šios konvencijos įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas.

2. Komitetas sudaromas lygiateisės partnerystės pagrindu iš neįgaliųjų, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, akademinės bendruomenės bei Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovų komiteto nuostatuose nustatyta tvarka.

3. Komitetas sprendimus priima atviru balsavimu paprasta balsų dauguma, komiteto nuostatuose ir komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka.

4. Vykdydamas Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę komitetas turi teisę:

1) nuolat tikrinti, kaip įgyvendinama Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos Fakultatyvus protokolas;

2) reikalauti iš fizinių, juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių pateikti visą informaciją būtiną jo funkcijoms atlikti;

3) sudaryti darbo grupes, pasitelkti ekspertus, atlikti tyrimus;

4) Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, lygių galimybių kontrolieriui bei kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jos padaliniams teikti rekomendacijas dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo;

5) teikti išvadas dėl galiojančių teisės aktų ir teisės aktų projektų atitikties Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijai ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimui.

5. Fiziniai, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai privalo:

1) komiteto reikalavimu pateikti įstatymų nustatyta tvarka prašomą informaciją, dokumentus ir kitą medžiagą, būtiną jo funkcijoms atlikti, leisti susipažinti su reikalaujamais dokumentais bei kita medžiaga;

2) komiteto, komiteto sudarytų darbo grupių nariams ir komiteto pasitelktiems ekspertams sudaryti sąlygas patikrinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimą vietoje, kai šie fiziniai, juridiniai asmenys turi pareigą įgyvendinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo nuostatas teisės aktų nustatyta tvarka;

3) išnagrinėti komiteto rekomendacijas, konsultuotis su komitetu dėl rekomendacijų įgyvendinimo priemonių ir informuoti komitetą apie jo pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus.“

 

3 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5)  tvirtina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos administracijos padalinių, komiteto nuostatus ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių aprašymus;“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                         Justas Džiugelis