Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMO NR. VIII-1159 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                                           d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

11 straipsnis. Ūkininko sodybos statybos sąlygos

1. Žemės ūkio paskirties žemėje, išskyrus miesto teritoriją, ūkininkas gali statyti vieną ūkininko sodybą, kai jos statybos galimybė numatyta savivaldybės lygmens bendrojo plano ir (ar) vietovės lygmens bendrojo plano, jeigu jis parengtas, sprendiniuose. Nauja ūkininko sodyba statoma nuosavybės teise priklausančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, ne mažesniame kaip 3 hektarai.

2. Leidimas statyti ūkininko sodybą išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu. Šiuo atveju statinio projekte turi būti suprojektuota visa ūkininko sodyba, išskyrus atvejus, kai nauji statiniai statomi esamoje ūkininko.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d., išskyrus šio straipsnio 2 dalį.

2. Šio įstatymo nuostatos netaikytinos iki jo įsigaliojimo pradėtiems rengti statinių (ūkininko sodybos) projektams dėl kurių buvo pasirašyta projektavimo darbų sutartis (kai teisės aktų numatytais atvejais yra privaloma parengti statinio projektą, tačiau nėra privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą) ar gauti specialieji reikalavimai ir nuo jų gavimo dienos nepraėjo daugiau kaip 5 m., taip pat pradėtoms statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūroms.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

 

 

 

 

Teikia Seimo nariai

Simonas Gentvilas

Juozas Baublys

Kazys Starkevičius

Algimantas Salamakinas

Guoda Burokienė

Aurimas Gaidžiūnas

Kęstutis Mažeika