Projektas Nr. TSP-244

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 37 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-342 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:          

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo      12 d. sprendimą Nr. TS-204 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. gruodžio 1 d.

4. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vedėja

Jurgita Trifeldienė