Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽELDYNŲ ĮSTATYMO NR. X-1241 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19 IR 20 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

 

 

2018 m.                                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Arboretumas – žemės sklypas, kuriame mokslo, pažintinės rekreacijos ir kitais tikslais kaupiami, tiriami ir eksponuojami vietiniai ir introdukuoti sumedėję augalai.

2. Arboristika – sumedėjusių želdinių, jų augaviečių priežiūra ir globa.

3. Atskirasis želdynas – želdynas, esantis tik jam skirtame žemės sklype.

4. Dendrologinis rinkinys – estetiniu, pažintiniu ir mokslo požiūriais vertingas želdynas, apsodintas vietiniais ir (arba) introdukuotais sumedėjusiais ne mažiau kaip 50 rūšių, porūšių, varietetų, formų, veislių augalais.

5. Istorinio želdyno atkūrimas – kompleksinis želdyno tvarkymas, kai grąžinama autentiška želdyno struktūra ir kompozicija.

6. Istorinis želdynas – bet kokio dydžio želdynas, turintis išliekamąją stilistinę, meninę vertę arba priklausantis svarbiems urbanistinės raidos etapams, susijęs su visuomenės, kultūros ar valstybės įvykiais arba asmenybėmis.

7. Gatvės želdiniai – želdiniai, augantys gatvės projekte raudonosiomis linijomis (žyminčiomis žemės juostą, skirtą gatvei ir jos elementams tiesti ir įrengti) apribotoje žemės juostoje gyvenamosios vietovės teritorijoje.

8. Krūmas – augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storumo sumedėjusiais, beveik nuo pat žemės besišakojančiais stiebais.

9. Krūmokšnis – mažas (ne didesnio kaip 0,5 m aukščio) krūmas, su keliais daugiamečiais silpnai sumedėjusiais, beveik nuo pažemio besišakojančiais stiebais.

10. Liana – sumedėjęs augalas vijokliniais stiebais.

11. Mažieji kraštovaizdžio architektūros statiniai – nesudėtingi statiniai: atraminės sienutės, tvorelės, laiptai, lauko baldai ir šviestuvai, lengvų konstrukcijų pavėsinės, stoginės, lieptai, tilteliai, informaciniai statiniai (stendai, skydai, nuorodos ir kiti), skulptūros, aplinkos meno kūriniai, kiti vieno stiliaus teritorijos tvarkymo ir puošybos statiniai.

12. Medis – sumedėjęs augalas, dažniausiai su vienu pagrindiniu stiebu ir laja.

13. Medžių ir krūmų naikinimas – neteisėtas medžių ar krūmų pjovimas, kirtimas, rovimas, laužymas, deginimas, nuodijimas cheminėmis medžiagomis ar kitais būdais, žemės paviršiaus ir (ar) jo lygio aplink medį ar krūmą keitimas (žeminimas, užpylimas ar sandarinimas), darantys poveikį medžių ar krūmų būklei.

14. Miesto ar miestelio sodas – ramiam poilsiui ir renginiams skirtas ne mažesnis kaip 0,5 hektaro atskirasis želdynas, kurio lajų glaudumas – ne mažesnis kaip 70 procentų.

15. Parkas – ne mažesnis kaip 1 hektaro žmogaus sukurtas ar jo pertvarkytas želdynas, kuriame yra meniškai sukomponuotų želdinių, mažųjų kraštovaizdžio architektūros ir (ar) inžinerinių statinių, skirtas poilsio, mokslo, kultūros reikmėms arba pramogoms ir aplinkos kokybei gerinti.

16. Priklausomasis želdynas – želdynas, esantis kito objekto žemės sklype.

17. Privati namų valda – fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausantis Nekilnojamojo turto registre įregistruotas kitos paskirties žemės sklypas, kuriame yra gyvenamasis pastatas (namas) ir (ar) jo priklausiniai (ūkiniai pastatai ir įrenginiai).

18. Privati valda – Nekilnojamojo turto registre įregistruotas žemės sklypas, nuosavybės teise priklausantis fiziniam ar juridiniam asmeniui.

19. Puskrūmis – augalas, kurio tik apatinė ūglių dalis yra daugiametė ir sumedėjusi, o viršutinė dalis yra žolinė.

20. Saugomi želdiniai – dendrologiniu, ekologiniu ar estetiniu aspektu vertingi, kultūros paveldui ir (ar) kraštovaizdžiui reikšmingi, istoriniu ir (ar) kultūriniu požiūriu visuomenei svarbūs sumedėję želdiniai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka skelbiami saugomais ir pripažįstami botaniniais gamtos paveldo objektais.

21. Skveras – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro trumpalaikiam poilsiui skirtas želdynas su vyraujančiomis atviromis erdvėmis, gerinantis miesto, miestelio ir kaimo estetinę ir ekologinę būklę.

22. Suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro arba gali daryti poveikį rengiami želdynų kūrimo ir (arba) tvarkymo dokumentų sprendiniai ar kuriai yra svarbus tų sprendinių įgyvendinimas.

23. Sumedėję želdiniai – augalai, kurių antžeminės dalys (liemenys, stiebai) yra ištisai arba iš dalies sumedėjusios, o atsinaujinimo pumpurai paprastai telkiasi virš dirvos paviršiaus.

24. Sumedėjusių želdinių gerovė – optimalus sumedėjusių želdinių, kaip biologinių subjektų, fiziologinių ir ekologinių poreikių tenkinimas, užtikrinant jų sveikumą, ilgaamžiškumą ir fizinį atsparumą.

25. Valstybinės reikšmės automobilių kelių želdiniai – želdiniai, augantys valstybinės reikšmės automobilių kelio juostoje – žemės juostoje, kurioje nutiestas ar tiesiamas kelias.

26. Valstybinės reikšmės parkas – parkas, turintis ypatingą istorinę, architektūrinę, kultūrinę, mokslinę, estetinę, ekologinę ir dendrologinę vertę.

27. Veja – lygaus (horizontalaus ar nuolaidaus) paviršiaus viena žole ar kelių žolių mišiniu apsėtas prižiūrimas žolynas.

28. Žalioji jungtis – ne siauresnis kaip 20 metrų pločio atskirasis želdynas, jungiantis miesto ir (ar) miestelio želdynus ir miškus mieste ir už jo ribų į želdynų sistemą, skirtas rekreacijai, darantis poveikį oro masių judėjimui ir atliekantis migracijos koridoriaus funkciją.

29. Želdynas – ne mažesnis kaip 0,05 hektaro želdinių žemės sklypas, kuriame gali būti mažųjų kraštovaizdžio architektūros, inžinerinių ir laikinų statinių.

30. Želdiniai – žmogaus pasėti ar pasodinti medžiai (tarp jų ir pasodinti pavieniai ar natūraliai išaugę), krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai, lianos ir žoliniai augalai.

31. Želdinių būklės ekspertizė – želdinių ekologinės ir estetinės būklės tyrimas ir vertinimas.

32. Želdinių žalojimas – veikimas arba neveikimas, kai bloginama sumedėjusių želdinių būklė, fizinis stabilumas ar pažeidžiamos jų gyvybinės funkcijos.

33. Želdyno kūrimas – želdyno projekto rengimas ir įgyvendinimas.

34. Želdyno kūrimo ir (ar) tvarkymo projektas dokumentas, kuriame apibendrinami esamų želdinių duomenys, išsamiai apibrėžiamos jų dendrologinės vertybės, pateikiama želdinių būklės analizė, apibendrinami dešimties metų laikotarpiu numatomi želdinių tvarkybos darbai (sodinimas, kirtimas, atsodinimas).

35. Želdyno naikinimas – veikimas arba neveikimas, dėl kurių blogėja želdyno būklė, mažėja jo teigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės galimybės naudotis juo viešųjų interesų reikmėms.

36. Želdyno pertvarkymas – želdyno planinės erdvinės struktūros keitimas šalinant ne mažiau kaip 20 procentų medžių, krūmų ar žolinių augalų ir sodinant naujus.

37. Želdyno pertvarkymo techninis projektas – dokumentas, kuriame aprašytas želdyno planinės erdvinės struktūros keitimas šalinant ne mažiau kaip 20 procentų sumedėjusių želdinių ar žolinių augalų ir sodinant naujus.

38. Želdyno tvarkymas – želdyno augalijos, mažosios kraštovaizdžio architektūros ir inžinerinių statinių reikiamos būklės palaikymas ar atkūrimas vadovaujantis želdyno tvarkymo projektu.

39. Želdynų apsauga – veiksmų ir priemonių visuma, užtikrinanti želdynų kompozicijos, medžių ir krūmų įvairovės ir sveikumo išsaugojimą ir palaikymą.

40. Želdynų ir želdinių savininkas – valstybė, savivaldybė, fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybėje narėje ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusios įmonės filialas, taip pat užsienio valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus (toliau – fizinis ir juridinis asmuo), įstatymų nustatyta tvarka įgiję nuosavybės teisę arba į žemę, kurioje yra želdynų, želdinių, arba tik į želdinius.

41. Želdynų ir želdinių valdytojas – želdynų ir želdinių savininkas ar savivaldybė, valstybės įmonė ar organizacija, patikėjimo teise valdantys įstatymų nustatyta tvarka jiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais perduotą valstybinėms funkcijoms įgyvendinti valstybinę žemę, kurioje yra želdynų ir želdinių, ar kitas fizinis ar juridinis asmuo, teisėtai įgijęs privačios žemės valdymo teisę ar žemę naudojantis įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu pagrindu, arba turintis tik želdynų ir želdinių valdymo teisę.

42. Želdynų normavimas – atskirųjų želdynų ploto (kvadratiniais metrais), turinčio tekti vienam miesto gyventojui, ar priklausomojo želdyno ploto (procentais) žemės sklype, kuriame tas želdynas yra, normos nustatymas.

43. Želdynų sistema – funkciškai tikslinga ir kompoziciškai vientisa želdynų visuma – gamtinio karkaso dalis, – palaikanti ekologinį stabilumą ir gerinanti žmonių gyvenamosios ir darbo aplinkos sąlygas.

44. Žolinis augalas – augalas, kurio antžeminės dalys nesumedėjusios ir žiemą paprastai nunyksta.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 3 straipsnio 3 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) atskirieji želdynai (parkai, tarp jų ir istoriniai, skverai, miesto ir miestelio sodai, dendrologiniai rinkiniai) neskaidomi į dalis;“.

2.   Papildyti 3 straipsnį 4 dalimi ir ją išdėstyti taip:

4. Dendrologiniu, istoriniu, ekologiniu požiūriu visuomenei svarbių želdynų ar želdinių tvarkymo darbai atliekami tik parengus želdyno kūrimo ir (ar) tvarkymo projektą, informavus visuomenę apie šio projekto rengimo pradžią ir nustatyta tvarka užtikrinus suinteresuotos visuomenės dalyvavimą jo rengimo ir priėmimo procedūrose.“

 

3    straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Aplinkos ministerija, koordinuodama želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir kūrimo valstybinį valdymą, atlieka šias funkcijas:

1) rengia želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, naujų želdynų kūrimo strategiją ir kitus teisės aktus, metodinius nurodymus;

2) kontroliuoja želdynų ir želdinių inventorizavimą, apskaitą, želdinių būklės stebėseną, duomenų apie želdynus, želdinius bazių kūrimą, teikia metodinę paramą;

3) organizuoja ir koordinuoja želdynuose augančių augalų genetinių išteklių atrinkimą ir kaupimą, jų priskyrimą augalų nacionaliniams genetiniams ištekliams, koordinuoja jų išsaugojimą, genetinės medžiagos perkėlimą į Augalų genų banko saugyklą, arboretumus, specialias plantacijas ir kitus biologinius tyrimus;

4) koordinuoja formalųjį ir neformalųjį darbuotojų mokymą, suteikiant jiems atitinkamą želdinių gerovės užtikrinimo, priežiūros, apsaugos, tvarkymo, naujų želdinių veisimo kvalifikaciją;

5) koordinuoja želdinių priežiūros specialistų atestaciją;

6) vykdo leidimų saugotinų sumedėjusių želdinių kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, tvarkymo darbams atlikti išrašymo teisėtumo valstybinę kontrolę;

7) nustato priemonių, naudojamų ūkinėje veikloje sniegui ir ledui tirpdyti, normatyvus, įgyvendina projektus, susijusius su kitų nekenksmingų aplinkai technologijų taikymu;

8) nustato saugotinų sumedėjusių želdinių kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo vertės atlyginimo tvarką;

9) nustato želdyno kūrimo ir tvarkymo projekto ar želdynų projekto, sudarančio dalį kituose projektuose, svarstymo su visuomene ir derinimo su institucijomis tvarką;

10) kontroliuoja želdynų ir želdinių priežiūrai skirtų lėšų panaudojamą.“

 

4    straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 10 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti dalį:

1. Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymą vykdo savivaldybės. Jos:

1) organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdo jų būklės stebėseną, kuria ir tvarko jų duomenų bazes (skaitmenines ir geoinformacines);

2) organizuoja valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugą, pertvarkymą ir priežiūrą, želdynų kūrimą ir naujų želdinių veisimą, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektų rengimą, derina juos;

3) organizuoja želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos veiklą, informuoja apie vyksiančius posėdžius suinteresuotos visuomenės atstovus, jeigu jie yra pareiškę pageidavimą gauti šią informaciją;

4) organizuoja atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir jų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą;

5) nustato lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdynų kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarką ir želdinių atkuriamąją vertę;

6) prieš pradedant teritorijų planavimo darbus, keičiant žemės paskirtį ar ją parduodant, kitais atvejais, estetiniu, ekologiniu, istoriniu požiūriu ar visuomenei svarbius želdinius, Saugomų teritorijų įstatymo ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka skelbia juos saugomais;

7) organizuoja Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka želdynų sistemos ir atskirų jos dalių išskyrimo, atskirųjų želdynų ribų nustatymo, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų apsaugos ir naudojimo privalomuosius reikalavimus nustatančių teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

8) vykdo želdynų ir želdinių būklės, želdynų kūrimo, naujų želdinių veisimo vidaus kontrolę;

9) rengia ir tvirtina Želdynų ir želdinių apsaugos taisykles;

10) su želdynų ir želdinių savininkais ir valdytojais gali sudaryti sutartis dėl želdynų lankymo sąlygų, želdinių apsaugos ir priežiūros, kovos su augalų ligomis ir kenkėjais;

11) vadovaudamosi Aplinkos ministerijos nustatytais sodmenų kokybės reikalavimais ir atsižvelgdamos į rekomenduojamą asortimentą, planuoja sodmenų einamąjį ir perspektyvinį poreikį, reikalingą želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbams atlikti;

12) sprendžia medžių persodinimo, kirtimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo, gydymo klausimus;

13) išduoda leidimus kirsti ar kitaip pašalinti, genėti, persodinti saugotinus želdinius ar atlikti kitus želdynų ir želdinių tvarkymo darbus, informaciją apie gautą prašymą įkelia į duomenų bazę ir per 5 darbo dienas iki leidimo išdavimo per savivaldybės ir vietos visuomenės informavimo priemones informuoja suinteresuotą vietos bendruomenę apie ketinimus išduoti leidimą prašyme nurodytiems darbams atlikti;

14) teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri, kaip atliekami vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išverstų ar nulaužtų medžių, genėjamų medžių, keliančių pavojų žmonėms, pastatams ar eismui, šalinimo darbai, po atliktų darbų per 5 darbo dienas išrašo reikiamus leidimus ir įkelia informaciją apie atliktus darbus į duomenų bazę;

15) gavusi paraišką dėl ketinimo kirsti, pertvarkyti ar naujai įrengti dendrologiniu, istoriniu, ekologiniu požiūriu visuomenei svarbius želdynus ar želdinius, kartu su želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija rengia viešus svarstymus su suinteresuota visuomene, kol pasiekiamas abipusis motyvuotas susitarimas su suinteresuotos visuomenės atstovų dauguma;

16) Aplinkos ministerijos patvirtinta tvarka (suderinta su Lietuvos statistikos departamentu) teikia Lietuvos statistikos departamentui metinę statistinę ataskaitą apie savivaldybės teritorijoje esamus, sutvarkytus, įkurtus naujus želdynus.“

2. Papildyti 10 straipsnį 4 dalimi ir ją išdėstyti taip:

4. Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, kurią sudaro specialistai, neatliekantys šioje srityje kontrolės funkcijų, sprendimus dėl sumedėjusių želdinių priežiūros, tvarkymo ar naikinimo priima  želdynų kūrimo ar  tvarkymo  projekto projektinių pasiūlymų svarstymo  ar statinio projekto rengimo metu iki statybos leidimo išdavimo. Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudėtį ir šios komisijos nuostatus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.“

 

5 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 14 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) dalyvauti valstybės institucijoms  želdynų kūrimo ar tvarkymo projekto projektinių pasiūlymų svarstymo ar  statinio projekto rengimo metu priimant sprendimus dėl želdynų ar želdinių tvarkymo ir kūrimo projektų įgyvendinimo, veisiant, atkuriant sumedėjusius želdinius, saugant juos, tvarkant želdynų aplinką;“.

2. Pakeisti 14 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) gauti visą informaciją apie želdynų ir želdinių inventorizavimą, leidimų išdavimą atliekant šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytus želdinių tvarkymo darbus;“.

3. Pakeisti 14 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) dalyvauti savivaldybės sudarytos želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos posėdyje, apie tai savivaldybės administraciją informavus iš anksto;“.

 

6 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 15 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) išsaugoti želdynus ir želdinius, tinkamai juos tvarkyti, atkurti ir veisti naujus, o nustačius, kad želdiniai sunaikinti, nebuvo užtikrinta jų priežiūra ir apsauga, pagal tuo metu galiojančius įkainius atkurti už ne mažesnės vertės želdynus ir želdinius, negu buvę iki jų sunaikinimo;“.

2. Papildyti 15 straipsnio 1 dalį 3 punktu:

3) leisti atsakingų institucijų specialistams atlikti želdinių inventorizaciją.

3. Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę:

1) privačioje žemės valdoje ir privačioje namų valdoje esančius želdynus ir želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirtini saugotiniems želdiniams, tvarkyti savo nuožiūra, laikydamiesi aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

2) sodininkų bendrijų sklypuose esančius želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugomiems, tvarkyti savo nuožiūra, laikydamiesi aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

3) sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės institucijomis ir savivaldybėmis dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros, kovos su augalų ligomis ir kenkėjais ar dėl užteršto grunto valymo darbų;

4) nustatyti želdynų lankymo sąlygas (laiką, lankymo įkainius);

5) savo nuožiūra kurti želdynus ir parkus.“

 

7 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 16 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) supažindina visuomenę su želdynų ir želdinių tvarkymo projektais ir priima sprendinius, suderintus su suinteresuotos visuomenės dauguma.“

2. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka želdinių būklės ekspertizę privačioje ir valstybinėje žemėje dėl želdinių istorinės, ekologinės, estetinės svarbos ir reikšmingumo visuomenei įvertinimo atlieka nepriklausomi ekspertai. Šių ekspertų sąrašą nustato Aplinkos ministerija.“

 

8    straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Saugotini želdynai ir želdiniai inventorizuojami visuose želdynuose ir želdiniuose, nepaisant žemės nuosavybės formos.“

2. Papildyti 18 straipsnį 9 dalimi:

9. Saugotinų želdynų ir želdinių inventorizavimo darbų valstybinę kontrolę vykdo Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos.“

3. Papildyti 18 straipsnį 11 dalimi:

11. Leidimai kirsti, pertvarkyti saugotinus želdynus ar želdinius išduodami tik atlikus želdinių inventorizaciją ir duomenis suvedus į duomenų bazę.“

 

9 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Rengiant teritorijų planavimo projektus, pirmumo tvarka yra sužymimi inventorizuoti saugotini sumedėję augalai ir parengiama bei derinama su visuomene ta teritorijų planavimo projekto dalis, kurioje yra aprašomi želdynų ar želdinių kūrimo ir tvarkymo sprendiniai.“

2. Pakeisti 19 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Želdynų kūrimo ir (ar) tvarkymo projektų rengimo vadovai, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atestuoti specialistai prisiima atsakomybę už tai, kad želdynų kūrimo ir (ar) tvarkymo projektai būtų rengiami ir įgyvendinami laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų.“

3. Papildyti 19 straipsnį 5 dalimi:

5. Ne miškų naudmenose, kai patvirtintas miško įveisimo projektas, taikomi Miškų įstatymo reikalavimai.“

 

10 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Želdiniai priskiriami saugotiniems, jeigu jie atitinka bent vieną šių kriterijų:

1)       auga kurortų ekologinės apsaugos zonoje ir  kurorto statusą turinčiose miestuose ir vietovėse;

2)   auga kultūros paveldo objektų teritorijoje ir jos apsaugos zonoje;

3)      auga geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, išskyrus medžius ir krūmus, kurie kelia pavojų saugiam eismui – yra aukštesni negu atstumas nuo medžio iki pirmojo bėgio;

4)      auga valstybinės ir vietinės reikšmės kelių kelio zonoje, išskyrus sumedėjusius augalus, kurie kelia pavojų saugiam eismui;

5)   auga gamybinių ir kitų objektų sanitarinėje apsaugos zonoje;

6)   auga bendrojo naudojimo valstybinėje žemėje;

7)   auga privačioje valdoje ir privačioje namų valdoje;

7) auga miestų ir miestelių teritorijoje;

8) yra kaimo teritorijoje augantys medžiai: kietieji lapuočiai, liepos ir kadagiai;

9) yra kaimo teritorijoje augantys medžiai: beržai, eglės ir pušys, kurių skersmuo 1,3 metro aukštyje yra didesnis kaip 20 centimetrų arba kurių kelmo skersmuo yra 30 centimetrų;

10) yra deklaruotuose laukuose augantys medžiai: ąžuolai, uosiai, klevai, liepos, gluosniai, guobiniai, kurių skersmuo 1,3 metro aukštyje yra didesnis kaip 16 centimetrų;

11) yra paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostoje augantys ąžuolai, beržai, klevai ir uosiai, kurių skersmuo didesnis kaip 8 centimetrai, kiti medžiai, kurių skersmuo 1,3 metro aukštyje didesnis kaip 16 centimetrų;

12) yra gatvių ir kapinių želdiniai.“

2. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Želdiniai priskiriami nesaugotiniems ir leidimo juos kirsti, kitaip pašalinti ar genėti nereikia, jeigu jie yra:

1) vaismedžiai, vaiskrūmiai, natūraliai išaugę krūmai;

2) medžių savaiminukai, kurių skersmuo 1,3 m aukštyje yra ne didesnis kaip 8 cm, natūraliai išaugę krūmai, puskrūmiai ir krūmokšniai;

3) ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių išaugę želdiniai;

4) sodininkų bendrijų individualiuose sodo sklypuose augantys želdiniai;

5) melioracijos grioviuose ir  pylimų (polderių) šlaituose augantys želdiniai;

6) ant įrašytų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą slenksčių, greitviečių, vandens pralaidų, drenažo rinktuvų ir sausintuvų, siurblinių, tvenkinių žemės užtvankų, pylimų, drėkinimo vamzdynų, šulinių, vandens nuleistuvų ir 15 m atstumu nuo jų pakraščio, griovio priežiūros juostoje augantys želdiniai;

7) invazinėms medžių rūšims, išskyrus medžius, augančius miesto teritorijoje, priskirti medžiai aplinkos ministro nustatyta tvarka;

8)   formuojamos gyvatvorės.“

 

11straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Saugotinų želdynų ir želdinių inventorizacija turi būti baigta per 3 metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo ir kartojama kas 10 metų.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministras iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia Seimo nariai:

 

Kęstutis Bacvinka

 

Kęstutis Mažeika