Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 2.72 STRAIPSNIo PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

201    m. .........................d. Nr. ......................

Vilnius

 

1 straipsnis. 2.72 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.72 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Juridinių asmenų registro duomenys ir registre saugomų dokumentų kopijos teikiami juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka. Registro tvarkytojas juridinio asmens, kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra suteiktas paramos gavėjo statusas, pateiktą šio kodekso 2.66 straipsnyje 4 dalyje nurodytą metinį pranešimą (konsoliduotąjį metinį pranešimą) ar veiklos ataskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo gavimo dienos turi neatlygintinai viešai paskelbti registro tvarkytojo interneto svetainėje.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas