Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

REZOLIUCIJA

DĖL HIBRIDINĖS AGRESIJOS ATRĖMIMO

 

2021 m. liepos d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

 

konstatuodamas, kad nedraugiškos Lietuvai valstybės vykdo hibridinę agresiją prieš Lietuvos Respubliką, kurios metu, pažeidžiant tarptautinės teisės normas ir nesilaikant prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų, organizuoti užsieniečių iš trečiųjų šalių srautai, nelegaliai kertantys Lietuvos Respublikos sieną, instrumentalizuojami padėčiai Lietuvoje destabilizuoti ir sukelti žalą Lietuvos valstybei, o taip pat buvo pagrobtas civilinis orlaivis ir juo skrendantys žmonės bei atliekami kiti neteisėti veiksmai;

išreikšdamas susirūpinimą, kad ši hibridinė agresija gali būti plėtojama, išnaudojama ir tapti pagrindu naujo pobūdžio grėsmėms plataus masto karinių pratybų „Zapad“ kontekste;

pabrėždamas Lietuvos Respublikos įsipareigojimą apsaugoti Europos Sąjungos ir NATO išorinę sieną nuo nelegalios migracijos srautų, kurių tik nežymią dalį sudaro bona fide pabėgėliai ir kurie gali tapti priedanga į Europos Sąjungos ir NATO šalis patekti asmenims su teroristinėmis ir nusikalstamomis sąsajomis;

įvertindamas, kad dėl nedraugiškų režimų organizuojamos nelegalios tarptautinės migracijos ir valstybėje susidariusios ekstremaliosios situacijos kyla grėsmė Lietuvos Respublikos konstitucinei santvarkai ir visuomenės rimčiai;

 

nutaria siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

 

1 straipsnis

Imtis visų priemonių hibridinės agresijos grėsmei suvaldyti ir užkardyti.

 

2 straipsnis

Hibridinės agresijos atrėmimo metu pasitelkti Lietuvos kariuomenę, kuri teiktų paramą valstybės sienos apsaugai pasienio ruože tarp Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos.

 

3 straipsnis

Visu valstybinės sienos su Baltarusijos Respublika perimetru per kaip įmanoma trumpesnį laiką pastatyti fizinį gynybinį barjerą, galintį padėti apsaugoti Lietuvos Respublikos teritoriją nuo dabartinės ir kitų galimų hibridinės agresijos rūšių ir užkirsti prielaidas susikurti masinės migracijos kanalui per Lietuvos Respublikos teritoriją į kitas Europos Sąjungos ir NATO šalis.


4 straipsnis

Užtikrinti, kad nelegalios migracijos srautų organizatoriai, įskaitant Baltarusijos fizinius ir juridinius asmenis, būtų patraukti atsakomybėn, jiems būtų pritaikytos nacionalinės ir Europos Sąjungos sankcijos, baudžiamasis persekiojimas, prireikus – inicijuoti nelegalios migracijos organizavimo ir skatinimo tarptautinį tyrimą.

 

5 straipsnis

Esant pagrįstam poreikiui užsieniečiams iš trečiųjų šalių, nelegaliai kirtusiems Lietuvos Respublikos sieną ir neturintiems asmens tapatybę įrodančių dokumentų, atsižvelgiant į hibridinės atakos, kurios vykdymui juos panaudoja nedraugiški režimai, pavojingumo laipsnį, galėtų būti taikomos visos sulaikymo, apsaugos ir apgyvendinimo sąlygos, būtinos kylančioms grėsmėms Lietuvos Respublikos konstitucinei santvarkai ir visuomenės rimčiai pašalinti. Kartu pripažįstant migrantų problemos socialinį ir humanitarinį pobūdį, vykdant dėl nelegalios tarptautinės migracijos valstybėje susidariusios ekstremaliosios situacijos valdymą, užtikrinti migrantų ir pabėgėlių žmogaus teisių, įtvirtintų tarptautinėje ir Lietuvos teisėje įgyvendinimą

 

6 straipsnis

Inicijuoti informacinę kampaniją nelegalios migracijos kilmės šalyse, siekiant atgrasyti potencialius migrantus nuo dalyvavimo nusikalstamoje veikloje neteisėtai kertant Lietuvos Respublikos valstybinę sieną.

 

7 straipsnis

Siekti, kad visi Lietuvos Respublikos sieną nelegaliai kertantys užsieniečiai iš trečiųjų šalių, neturintys teisinio pagrindo prašyti pabėgėlio statuso, būtų grąžinti į jų kilmės šalis, tuo tikslu pasinaudojant esamais arba pasirašant naujus susitarimus dėl readmisijos, būtinus jų grąžinimui.

 

8 straipsnis

Jei hibridinė agresija tęsis ir intensyvės, įvertinus jos pavojingumo laipsnį, pradėti konsultacijas su NATO valstybėmis-narėmis, pirmiausia Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, pagal Šiaurės Atlanto sutarties 4 straipsnį, kuriame teigiama, jog „Šalys tarpusavyje konsultuosis, jeigu bet kurios iš jų nuomone, kiltų grėsmė bet kurios Šalies teritoriniam vientisumui, politinei nepriklausomybei ar saugumui“.

 

9 straipsnis


Kreiptis į Europos Sąjungos valstybes nares, Europos Komisiją ir kitas institucijas, kviečiant parodyti solidarumą ir suteikti Lietuvai reikalingą paramą atremiant hibridinę agresiją, tame tarpe pagal ES sutarties 222 str. įtvirtintą solidarumo sąlygą, kuri numato, jog "jei valstybė narė patiria teroro aktą, gaivalinę nelaimę ar žmogaus sukeltą katastrofą, Sąjunga ir valstybės narės veikia bendrai ir solidariai"

 

 

 

 

SEIMO PIRMININKAS