Projektas

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario     d.   Nr. T-

Naujoji Akmenė

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 33 straipsnio 2, 14 dalimis,  Akmenės  rajono  savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašą (pridedamas).

2. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos  2017 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. T-75(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės  seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais (Savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimas Nr. T-157).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono  savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Akmenės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gyvenamųjų vietovių (seniūnaitijų) bendruomenių atstovų – seniūnaičių –rinkimų organizavimo ir vykdymo tvarką Akmenės rajono savivaldybėje.

2Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais.

3. Seniūnaitijų gyventojai, turintys teisę rinkti Akmenės rajono savivaldybės tarybą (toliau – Savivaldybės taryba), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir šio Aprašo nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius. Seniūnaitis renkamas 4 metams, bet ne ilgiau negu iki išrinkus Savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis.

Jeigu seniūnaitis išrenkamas naujuose seniūnaičio rinkimuose likus ne daugiau kaip metams iki Savivaldybės tarybos rinkimų, artimiausiuose seniūnaičių rinkimuose toje seniūnaitijoje seniūnaitis nerenkamas ir tokio seniūnaičio kadencija trunka iki kitų seniūnaičių rinkimų, tai yra ilgiau negu 4 metus.

4 Seniūnaičių rinkimai organizuojami ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai į pirmąjį Savivaldybės tarybos posėdį susirenka ir prisiekia naujai išrinktos Savivaldybės tarybos nariai.

5. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais. Seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka Savivaldybės administracija, skiriama išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per metus.  Šios išmokos dydį ir atsiskaitymo tvarką nustato Savivaldybės taryba.

6. Seniūnaičių rinkimų datą skelbia Akmenės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktorius arba Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimu – seniūnas.

7. Seniūnaičių rinkimus organizuoja ir vykdo atitinkamos seniūnijos seniūnas.

8. Seniūnaičių rinkimų data, rinkimų būdas ir kita aktuali informacija apie seniūnaičių rinkimus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, viešai Savivaldybės ir seniūnijų patalpose, skelbimų lentose (kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse visuomenės informavimo priemonėse  ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki rinkimų dienos.

9. Jei rinkimų metu nepavyksta išrinkti visų seniūnaitijų seniūnaičių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ne vėliau kaip per 2 mėnesius tvirtinamas naujas seniūnaičių rinkimo grafikas tose seniūnaitijose, kuriose seniūnaičiai nebuvo išrinkti.

 

II SKYRIUS

KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS REGISTRAVIMO TVARKA

 

10. Kandidatus į seniūnaičius turi teisę siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos (toliau – rinkėjai).

11. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

12. Atvejai, kuomet asmuo negali būti renkamas seniūnaičiu, numatyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir jais vadovaujasi seniūnijos, registruodamos kandidatus į seniūnaičius.

13. Siūlymai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami seniūnijos, kurioje renkamas seniūnaitis, seniūnui.

14. Kandidatų į seniūnaičius registracija prasideda po rinkimų datos paskelbimo ir baigiasi likus 3 kalendorinėms dienoms iki rinkimų.

15. Kandidatų į seniūnaičius siūlymo forma (toliau – siūlymas, 1 priedas) skelbiama  seniūnijose, seniūnijų patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt.

16. Kandidatai į seniūnaičius siūlomi:

16.1. raštu – kandidatai į seniūnaičius gali būti teikiami atitinkamos seniūnaitijos gyventojui (-ams) atėjus į seniūniją ir užpildžius siūlymą arba jį atsispausdinus ir atnešus jau  užpildytą;

16.2. elektroninių ryšių priemonėmis – užpildytą siūlymą atsiunčiant seniūnijos elektroniniu paštu (kuris oficialiai skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje).

17. Siūlymai registruojami seniūnijos gaunamų dokumentų registre.

18. Jei gyventojų, bendruomeninių organizacijų pasiūlytas kandidatas į seniūnaičius sutinka balotiruotis, jis seniūnui pateikia rašytinį sutikimą, atitikties deklaraciją (2, 3, 4 priedai), nuotrauką (3x4 cm), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, trumpą visuomeninės veiklos aprašymą.

19. Seniūnas, pasibaigus kandidatų į seniūnaičius registracijos terminui, sudaro kandidatų į seniūnaičius sąrašą, kuriame pasiūlyti kandidatai surašomi abėcėlės tvarka pagal kandidatų pavardes (vardas rašomas prieš pavardę).

20. Nuolat atnaujinamas kandidatų į seniūnaičius sąrašas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta anketos forma iki rinkimų pabaigos yra viešai skelbiami seniūnijose, seniūnijų patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt.

21. Pageidaujantiems kandidatams į seniūnaičius seniūnas visą rinkimų laikotarpį sudaro sąlygas susitikti su gyventojais ir pristatyti savo veiklą.

 

III SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA SENIŪNIJOJE

 

22. Nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus seniūnaitijose, seniūnaičiai jose renkami atviru balsavimu gyventojų susirinkime arba gyventojams balsuojant raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis Savivaldybės interneto svetainėje. Išrinktu seniūnaičiu laikomas daugiausia balsų gavęs kandidatas.

23. Apie seniūnaičių rinkimo būdą seniūnas informuoja seniūnaitijos gyventojus Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, viešai Savivaldybės ir seniūnijų patalpose, skelbimų lentose (kur jos oficialiai įrengtos), ir vietinėse visuomenės informavimo priemonėse  ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki rinkimų dienos.

24. Skelbime apie seniūnaičio rinkimus turi būti nurodyta seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, pavadinimas, gyventojų susirinkimo vieta, laikas, susirinkimo organizatorius bei išvardijamos seniūnaitijai priklausančios teritorijos. Kandidatų į seniūnaičius sąrašas skelbiamas pasibaigus kandidatų registracijai, likus 3 kalendorinėms dienoms iki rinkimų.

25. Seniūnaičių rinkimai galimi, jei įregistruojamas bent vienas kandidatas. Kandidatas gali atšaukti savo kandidatūrą. Atšaukdamas kandidatūrą kandidatas seniūnui turi pateikti rašytinį atsisakymą.

26. Renkant seniūnaitį gyventojų susirinkime:

26.1. Susirinkimui  pirmininkauja seniūnas, sekretoriaus funkcijas atlieka seniūno paskirtas seniūnijos darbuotojas.

26.2. Gyventojai susirinkime registruojami rinkėjų registracijos lapuose (5 priedas).

26.3. Susirinkusiems seniūnaitijos gyventojams užsiregistravus registracijos lape ir įvertinus, kad pagal dalyvių skaičių seniūnaičių rinkimus galima vykdyti, iš susirinkusių seniūnaitijos gyventojų išrenkami ne mažiau kaip 2 gyventojai (ne kandidatai į seniūnaičius), kurie balsavimo metu skaičiuos balsus (toliau – balsų skaičiuotojai).

26.4. Susirinkimo pirmininkas rinkėjams perskaito kandidatų į seniūnaičius sąraše abėcėlės tvarka (pagal pavardes) įrašytų kandidatų vardus ir pavardes. Kiekvienam kandidatui suteikiama teisė prisistatyti. Kandidatui prisistatyti skiriama iki 10 minučių. Po prisistatymo kandidatui gali būti užduodami klausimai. Klausimų ir atsakymų trukmė – iki 15 minučių.

26.5. Susirinkimo pirmininkas perskaito kandidatų į seniūnaičius sąraše pirmu numeriu įrašyto kandidato vardą ir pavardę ir pasiūlo rinkėjams balsuoti pakeliant ranką už šį kandidatą.

26.6. Gyventojams pakėlus rankas už šį kandidatą, balsų skaičiuotojai  suskaičiuoja, kiek balsų atiduota už šį kandidatą. Balsų skaičių sekretorius įrašo į susirinkimo protokolą (6 priedas).

26.7. Tuo pačiu būdu balsuojama už likusius kandidatus.

26.8. Balsuoti galima tik už vieną kandidatą.

26.9. Baigus balsavimo  procedūrą, susirinkimo pirmininkas rinkėjams paskelbia atiduotų rinkėjų balsų skaičių už kiekvieną kandidatą.

26.10. Išrinktu seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia  susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų.

26.11. Užpildžius Protokolą, susirinkimo pirmininkas paskelbia susirinkusiems rinkėjams balsavimo rezultatus.

26.12. Rinkėjai, nesutinkantys su balsavimo rezultatais, iš karto po rinkimų turi teisę raštu teikti pastabas ir pretenzijas. Pastabos ir pretenzijos pridedamos prie Protokolo kopijos ir kartu su ja perduodamos Savivaldybės administracijos direktoriui. Išnagrinėjus pastabas ir pretenzijas, visa medžiaga grąžinama seniūnijai ir joje saugoma.

26.13. Rinkėjų pastabas ir pretenzijas nagrinėja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri sprendimą turi priimti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

27. Renkant seniūnaitį raštu:

27.1. skelbime nurodytose vietose: Savivaldybės interneto svetainėje, seniūnijos patalpose yra paskelbtas balsavimo raštu biuletenis (7 priedas), Kandidatų į seniūnaičius sąrašas skelbiamas pasibaigus kandidatų registracijai, likus 3 kalendorinėms dienoms iki rinkimų;

27.2. gyventojai, turintys teisę rinkti atitinkamos seniūnaitijos seniūnaitį, užpildo balsavimo biuletenį ir iki skelbime nurodyto rinkimų pabaigos termino jį pristato į seniūniją (pasirinkdami pristatymo būdą);

27.3. seniūno sudaryta komisija iš seniūnijos darbuotojų suskaičiuoja gautus biuletenius, užpildo protokolą ir rinkėjams paskelbia rezultatus Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, viešai Savivaldybės ir seniūnijų patalpose, skelbimų lentose (kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse visuomenės informavimo priemonėse.

28. Balsuojant elektroninių ryšių priemonėmis Savivaldybės interneto svetainėje:

28.1. Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, viešai Savivaldybės ir seniūnijų patalpose, skelbimų lentose (kur jos oficialiai įrengtos) Kandidatų į seniūnaičius sąrašas skelbiamas pasibaigus kandidatų registracijai, likus 3 kalendorinėms dienoms iki rinkimų;

28.2. seniūnaičio rinkimai vyksta Savivaldybės interneto svetainėje realiuoju laiku elektroninėmis ryšio priemonėmis laikantis visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užtikrinant  rinkėjų tapatybės bei jų balsavimo rezultatų nustatymą;

28.3. rinkimus ir balsavimą organizuoja ir vykdo seniūnas ir jo sudaryta komisija, kurie identifikuoja kiekvieną rinkėją, jų balsavimo rezultatus, užfiksuoja gautus rezultatus;

28.4. seniūno sudaryta komisija suskaičiuoja balsavimo rezultatus, surašo protokolą, seniūnas elektroninėmis ryšio priemonėmis paskelbia balsavimo rezultatus. Protokolas saugomas seniūnijoje, o protokolo kopija pateikiama Savivaldybės administracijos direktoriui.

 

IV SKYRIUS

GALUTINIŲ RINKIMŲ REZULTATŲ TVIRTINIMAS IR SKELBIMAS

 

29. Seniūnai per 5 darbo dienas išrinktų seniūnaičių sąrašą kartu su protokolų kopijomis ir išrinktų seniūnaičių nuotraukomis (3x4) pateikia Administracijos direktoriui.

30. Galutinius rinkimų rezultatus, išnagrinėjus visus skundus, protestus ar pretenzijas dėl vykusių rinkimų į seniūnaičius (jei buvo paduoti), patvirtina Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo rinkimų skelbia per visuomenės informavimo priemones, seniūnijų skelbimų lentose, Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt .

31. Išrinktam seniūnaičiui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rinkimų įteikiamas Administracijos direktoriaus nustatytos formos seniūnaičio pažymėjimas, pasirašytas Savivaldybės mero.

32. Seniūnaičių pažymėjimai registruojami Savivaldybės administracijos dokumentų valdymo sistemos Seniūnaičių pažymėjimų registre.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniai rinkimai vykdomi vadovaujantis šiame Apraše nustatyta tvarka. Pakartotiniuose rinkimuose netaikomas šiame punkte nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.

34. Seniūnaitis gali atsisakyti savo pareigų pateikęs seniūnui prašymą.

35. Jeigu seniūnaitis atsisako savo įgaliojimų, negali atlikti pareigų dėl neįgalumo ar netekto darbingumo arba miršta, organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai šio Aprašo nustatyta tvarka.

36. Jei seniūnaičio įgaliojimų laikotarpiu atsiranda Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytų aplinkybių, dėl kurių jis negalėtų būti renkamas seniūnaičiu, seniūnaitis privalo atsistatydinti per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo. To nepadarius laiku, Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu pripažįsta seniūnaičio įgaliojimus nutrūkusiais prieš terminą.

37. Savivaldybės administracijai ar (ir) seniūnijai gavus skundą dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos pažeidimo, Savivaldybės administracijos direktorius per 3 darbo dienas nuo skundo registravimo Savivaldybės administracijoje dienos sudaro darbo grupę iš 3 valstybės tarnautojų skundui išnagrinėti. Skundas išnagrinėjamas per 5 darbo dienas nuo darbo grupės sudarymo dienos ir išvados teikiamos Administracijos direktoriui. Administracijos direktorius, atsižvelgęs į darbo grupės išvadas, turi teisę priimti sprendimą skundą atmesti arba  pripažinti rinkimų rezultatus atitinkamoje seniūnaitijoje negaliojančiais ir pavesti seniūnui organizuoti naujus rinkimus vadovaujantis Aprašo nuostatomis. 

38. Aprašo papildymai ir pakeitimai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akmenės rajono savivaldybės

seniūnaičių rinkimų organizavimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Kandidato į seniūnaičius siūlymo forma)

 

 

......................................

seniūnui

 

 

KANDIDATO Į SENIŪNAIČIUS

SIŪLYMAS

 

__________________

(data)

 

 

Seniūnaičių rinkimams organizuoti siūlau (-ome) kandidatu į ________________

 

seniūnaitijos seniūnaitį asmenį ______________________________________________________,

(vardas, pavardė)

kurio deklaruota gyvenamoji vieta: _________________________________________________.

 

 

 

Siūlantis (-ys) asmuo (-enys):

 

Eil.

Nr.

Gyventojo vardas, pavardė

Adresas

Kontaktai

 

 

 

 

 

 

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akmenės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sutikimo forma)

 

______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

______________________________________________________________________________

(adresas, telefonas)

 

 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

_____________________  seniūnijos seniūnui

 

 

SUTIKIMAS

 

20__m. ____________________d.

 

 

Aš,  ___________________________ sutinku dalyvauti _______________ seniūnijos

(vardas, pavardė)                                           (pavadinimas)

____________________ seniūnaitijos seniūnaičio rinkimuose.

(pavadinimas)

 

 

PRIDEDAMA:

1. _______________________________________________________, ______ lapai (-ų).

(pridedamo dokumento pavadinimas)

2. _______________________________________________________, ______ lapai (-ų).

 

3. _______________________________________________________, ______ lapai (-ų).

 

4. _______________________________________________________, ______ lapai (-ų).

 

 

Pastaba. Sutinku, kad mano, kandidato į seniūnaičius, nuotrauka, kiti asmens duomenys** būtų skelbiami per visuomenės informavimo priemones: Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, vietinėje spaudoje, seniūnijų svetainėse, oficialiose seniūnijų skelbimų lentose.

 

Tvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi.

_________________                                        __________________________________

(parašas)                                                                                           (vardas ir pavardė) 

 

* Esu informuotas, kad šiame prašyme / skunde / pareiškime nurodyti mano (ir mano šeimos narių) asmens duomenys (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis) bus tvarkomi šio prašymo / skundo / pareiškimo nagrinėjimo tikslais. Patvirtinu, kad visa mano pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

Jūsų duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina Jūsų prašymui / skundui / pareiškimui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius). Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite www.akmene.lt

 

**Asmens duomenų tvarkymo tikslas – sudaryti sąlygas seniūnaitijų gyventojams susipažinti su siūlomu kandidatu į seniūnaičius.

 

Akmenės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Sutikimo tvarkyti asmens duomenis forma)

 

________________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

________________________________________________________________________________

(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefonas)

 

 

Akmenės rajono savivaldybės administracijai

 

 

SUTIKIMAS

TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

 

20____ m. ________________ d.

Naujoji Akmenė

 

Sutinku, kad Akmenės rajono savivaldybės administracija tvarkytų mano asmens duomenis*, gautų informaciją apie mano deklaruotą gyvenamąją vietą.

 

 

Pastaba. Jūsų pateikti dokumentai, kuriuose nurodyti asmens duomenys, bus saugomi Akmenės rajono savivaldybės administracijoje ir niekam neperduodami.

 

Asmens duomenų šaltiniai:

Asmens duomenys gaunami iš Gyventojų registro.

 

Tvarkomų asmens duomenų sąrašas:

Vardas ir pavardė, asmens kodas;

Deklaruota gyvenamoji vieta (vardas ir pavardė, gimimo metai, adresas).

 

 

 

 

 

Su informacija susipažinau: ______________________________________________

(prašymą pateikusio asmens parašas, v ardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

*Asmens duomenų tvarkymo tikslas – kandidatas į seniūnaičius turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius – užtikrinti šios Vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 5 dalies nuostatos laikymąsi.

 

 

 

 

 

 

Akmenės rajono savivaldybės

seniūnaičių rinkimų organizavimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

(Kandidato į seniūnaičius atitikties eiti pareigas deklaracijos forma)

 

 

KANDIDATO Į SENIŪNAIČIUS ATITIKTIES EITI PAREIGAS DEKLARACIJA

 

 

Statusas

Parašas

Ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą?

 

 

 

Ar esate įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys?

 

 

 

Ar esate teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje?

 

 

Ar esate savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas?

 

 

 

Tvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi.

Sutinku, kad Akmenės rajono savivaldybės administracija tvarkytų mano asmens duomenis* ir gautų informaciją apie mano teistumą ir veiksnumą.

 

 

 

_________________            __________________________________         _________________

(parašas)                                                                                          (vardas ir pavardė)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Asmens duomenų tvarkymo tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 6 dalį (koks asmuo negali būti renkamas seniūnaičiu).

 

 

 

 

 

Akmenės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS AMINISTRACIJOS .............................SENIŪNIJOS .......................................... SENIŪNAITIJOS SUSIRINKIME

DALYVAVUSIŲ GYVENTOJŲ

REGISTRACIJOS LAPAS

 

20.......m. ....................... d.

(data)

 

Eil. Nr.

Gyventojo vardas ir pavardė

Gyventojo deklaruota gyvenamoji vieta

Gyventojo parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

Akmenės rajono savivaldybės

seniūnaičių rinkimų organizavimo

tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Gyventojų susirinkimo protokolo forma)

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTARCIJOS _______________________ SENIŪNAITIJOS

(seniūnaitijos pavadinimas)

SENIŪNAIČIO RINKIMŲ PROTOKOLAS

 

__________________

(data)

 

Rinkimų pradžia _______________, rinkimų pabaiga ___________ ______.

(laikas)                                                                        (laikas)

Komisijos pirmininkas ________________________________

(vardas ir pavardė)

Komisijos sekretorius _________________________________

(vardas ir pavardė)

 

Rinkimai vykdomi pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20___ m. ______________ ___ d. įsakymu Nr. ____sudarytą Seniūnaičių rinkimų grafiką.

Kandidatai į Akmenės rajono savivaldybės administracijos _________________ seniūnaitijos seniūnaičius:

_______________________________________________________________________________

(kandidatų vardai ir pavardės)

 

Rinkimuose dalyvavusių gyventojų skaičius ____________.

BALSAVIMO REZULTATAI:

Eil. Nr.

Kandidato vardas ir pavardė

Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius

PAKARTOTINIO BALSAVIMO REZULTATAI

Eil. Nr.

Kandidato vardas ir pavardė

Už šį kandidatą atiduotų balsų skaičius

Rinkimuose dalyvavo ____ proc. _________________ seniūnaitijos gyventojų (netaikoma pakartotiniams rinkimams).

 

____________________ seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas (-a) __________________________.

(seniūnaitijos pavadinimas)                                                                                   (vardas ir pavardė)

 

Pirmininkas                                ___________________          _____________________________

(parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

Sekretorius                                 _________________              _____________________________

(parašas)                                                  (vardas ir pavardė)

 

Su seniūnaičių rinkimų rezultatais susipažinome ir pretenzijų neturime:

________________________________________________________________________________

(kandidato (-ų) vardas (-ai)  ir pavardė (-ės), parašas (-ai), data)

 

Akmenės rajono savivaldybės seniūnaičių                                                                                       rinkimų organizavimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

 

________________________ SENIŪNIJOS ________________________ SENIŪNAITIJOS

(seniūnijos pavadinimas)                                                                  (seniūnaitijos pavadinimas)

 

BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

 

_________________

(pildymo data)

 

Pažymėkite X tik vieną kandidatą, už kurį balsuojate:

 

Kandidato vardas, pavardė

X

 

Pasirašo ____________________________________________________________

(vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta)

 

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma patvirtinta

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. A-159

 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  SPRENDIMO  PROJEKTO

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario    d. Nr. ________

(data)                             

 

Projekto rengėjas –             Bendrojo skyriaus vedėja Audronė Prišmontienė           

Pranešėjas komitetų posėdžiuose – Bendrojo skyriaus vedėja Audronė Prišmontienė

1.

Projekto tikslas

Akmenės rajono savivaldybės teritorija mero potvarkiu yra suskirstyta į 39 seniūnaitijas.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą pagrindiniai pakeitimai, numatomi seniūnaičių rinkimų organizavimui:

1. Seniūnaičio rinkimo būdas nepriklauso nuo gyventojų skaičiaus seniūnaitijoje.

2. Panaikinta galimybė atšaukti seniūnaitį iš pareigų.

3. Numatyti trys seniūnaičių rinkimų būdai: buvo numatyta, kad seniūnaičiai renkami atviru balsavimu gyventojų susirinkime. Numatyti dar du būdai: gyventojams balsuojant raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje.

4. Apraše buvo numatyta, kad seniūnaičiai renkami 4 metams, bet ne ilgiau negu iki išrinkus Savivaldybės tarybą surengtuose seniūnaičių rinkimuose bus išrinktas seniūnaitis. Pakeitimas – jeigu seniūnaitis išrenkamas naujuose rinkimuose likus ne daugiau kaip metams iki savivaldybės tarybos rinkimų, artimiausiuose seniūnaičių rinkimuose toje seniūnaitijoje seniūnaitis nerenkamas ir tokio seniūnaičio kadencija trunka iki kitų seniūnaičių rinkimų, tai yra ilgiau negu 4 metus.

5. Pakeistas buvęs aparšo pavadinimas (nebėra sąvokos „atšaukimas”, daugiau redakcinio pobūdžio pataisų.

2.

Kaip šiuo metu teisiškai reglamentuojami projekte aptarti klausimai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

3.

Sprendimui įgyvendinti reikalingi teisės aktai

Nėra

4.

Kokių pozityvių rezultatų laukiama

Seniūnaičiai bus renkami ir atšaukiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

5.

Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimą ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta

Neigiamų pasekmių nenumatoma

6.

Lėšų poreikis sprendimui įgyvendinti;

finansavimo šaltiniai

Lėšos bus reikalingos išrinkus seniūnaičius -  jiems bus mokama išmoka transporto, telefono, ryšio išlaidoms apmokėti: 1 mėn. – 0,03 % MMA, 39 seniūnaičiams per metus bus išmokama apie 7800 Eur.

7.

Įgyvendinimo laikotarpis

Nuo sprendimo priėmimo.

8.

Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados (suder. per DVS):

 

8.1

Teisininkas

 

 

 

8.2

Kalbininkas

 

 

 

Priimtą sprendimą išsiųsti:  seniūnams, seniūnaičiams,paskelbti spaudoje, Buhalterinės apskaitos skyriui.

SUDERINTA
Administracijos direktorius / pavaduotojas

..................................................

20.....  m. .......................... d.