ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS 

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 

 

2022 m. gegužės   d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 ir 40 punktais,  29 straipsnio 8 dalies 9 punktu ir įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 84 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

(Ne)pritarti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai, arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams adresu: Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            

 

Taryba\ATASKAITOS