Projektas Nr. XIVP-2462(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

STRATEGINIŲ PREKIŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1022 PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XIV-1738 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

įstatymas

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 7 straipsnio 7 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) neturi būti įsiteisėjusių teismo sprendimų, priimtų per paskutinius 3 metus, kuriuose būtų pripažinta, kad karinę įrangą gaminanti įmonė karinės įrangos gavėja yra pažeidusi strateginių prekių kontrolę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, arba įsiteisėjusių apkaltinamųjų teismo nuosprendžių ir neišnykusio ar nepanaikinto teistumo sertifikuojamam karinę įrangą gaminančiam fiziniam asmeniui, karinę įrangą gaminančios įmonės gavėjos kontroliuojančiam asmeniui ar juridinio asmens administracijos vadovui dėl padarytų nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų, nusikalstamų veikų Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai, visuomenės saugumui, nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai ir nusikaltimų valdymo tvarkai, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XLII ir XLIII skyriuose;“.

2. Papildyti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 7 straipsnio 7 dalį nauju 5 punktu:

5) karinę įrangą gaminanti įmonė karinės įrangos gavėja (juridinis asmuo) laikoma nepatikima, jeigu jai yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl šios dalies 4 punkte nurodytų nusikalstamų veikų ir yra bent viena iš šių sąlygų:

a) karinę įrangą gaminanti įmonė karinės įrangos gavėja (juridinis asmuo) yra nebaigusi atlikti bausmės už nusikaltimą, pagal Baudžiamąjį kodeksą priskiriamą neatsargiems nusikaltimams;

b) po karinę įrangą gaminančios įmonės karinės įrangos gavėjos (juridinio asmens) bausmės už nusikaltimą, pagal Baudžiamąjį kodeksą priskiriamą nesunkiems arba apysunkiams nusikaltimams, atlikimo arba atleidimo nuo šios bausmės dienos nėra praėję 3 metai;

c) po karinę įrangą gaminančios įmonės karinės įrangos gavėjos (juridinio asmens) bausmės už nusikaltimą, pagal Baudžiamąjį kodeksą priskiriamą sunkiems nusikaltimams, atlikimo arba atleidimo nuo šios bausmės dienos nėra praėję 5 metai;

d) po karinę įrangą gaminančios įmonės karinės įrangos gavėjos (juridinio asmens) bausmės už nusikaltimą, pagal Baudžiamąjį kodeksą priskiriamą labai sunkiems nusikaltimams, atlikimo arba atleidimo nuo šios bausmės dienos nėra praėję 8 metai;“.

3.  Buvusius 1 straipsniu išdėstyto Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 7 straipsnio 7 dalies 5–8 punktus laikyti atitinkamai 6–9 punktais.

4. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 7 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Sertifikato galiojimas sustabdomas, jeigu sertifikuota karinę įrangą gaminanti įmonė karinės įrangos gavėja nebeatitinka nors vieno iš šio straipsnio 7 dalies 2, 3, 6–9 punktuose nustatyto reikalavimo arba neatlieka šio straipsnio 9 dalyje nustatytos pareigos.“

5. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 7 straipsnio 12 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) paaiškėja šio straipsnio 7 dalies 4 ar 5 punkte nurodytos aplinkybės;“.

 

2 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 1 dalį 10 punktu:

10) juridiniam asmeniui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl šios dalies 2 ir (ar) 7 punktuose nurodytų nusikalstamų veikų ir yra bent viena iš šių sąlygų:

a) šis juridinis asmuo yra nebaigęs atlikti bausmės už nusikaltimą, pagal Baudžiamąjį kodeksą priskiriamą neatsargiems nusikaltimams;

b) po šio juridinio asmens bausmės už nusikaltimą, pagal Baudžiamąjį kodeksą priskiriamą nesunkiems arba apysunkiams nusikaltimams, atlikimo arba atleidimo nuo šios bausmės dienos nėra praėję 3 metai;

c) po šio juridinio asmens bausmės už nusikaltimą, pagal Baudžiamąjį kodeksą priskiriamą sunkiems nusikaltimams, atlikimo arba atleidimo nuo šios bausmės dienos nėra praėję 5 metai;

d) po šio juridinio asmens bausmės už nusikaltimą, pagal Baudžiamąjį kodeksą priskiriamą labai sunkiems nusikaltimams, atlikimo arba atleidimo nuo šios bausmės dienos nėra praėję 8 metai.“

2. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) strateginių prekių kontrolę vykdančios valstybės institucijos ar įstaigos gauna susijusios su licencija ar leidimu informacijos, kad atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio asmens, juridinio asmens, juridinio asmens kontroliuojančio asmens ar juridinio asmens administracijos vadovo dėl nusikalstamų veikų, nurodytų šio straipsnio 1 dalies 2 ir 7 punktuose, arba byla dėl šių nusikalstamų veikų perduota teismui.“

3. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) fizinio arba juridinio asmens, įmonę kontroliuojančio asmens ar administracijos vadovo atžvilgiu yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl nusikalstamų veikų, nurodytų šio straipsnio 1 dalies 2 ir 7 punktuose;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas