Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO NR. IX-1691 PAKEITIMO ĮSTATYMO
NR. XIII-1360 2 IR 3 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 29, 30, 31, 32, 33 ir 34 straipsnius ir šio straipsnio 2, 5, 6, 7 dalis, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Pensijų kaupimo įstatymo 29, 30, 31, 32, 33 ir 34 straipsniai įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Lietuvos bankas iki 2018 m. rugsėjo 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, išskyrus teisės aktus, reikalingus šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Pensijų kaupimo įstatymo 29, 30, 31, 32, 33 ir 34 straipsnių nuostatoms įgyvendinti. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Lietuvos bankas šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Pensijų kaupimo įstatymo 29, 30, 31, 32, 33 ir 34 straipsnių nuostatoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus priima iki 2020 m. kovo 31 d.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Pensijų anuitetus pagal sutartis, sudarytas iki 2020 m. birželio 30 d., gyvybės draudimo bendrovės moka laikydamosi sudarytų sutarčių sąlygų iki tol, kol pasibaigs jų mokėjimo terminas.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Pensijų išmokų rūšys ir pensijų išmokų mokėjimas iki 2020 m.
birželio 30 d.

Nuo šio įstatymo įsigaliojimo iki 2020 m. birželio 30 d. išmokų rūšys nustatomos ir pensijų išmokos mokamos pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias iki 2018 m. gruodžio 31 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas