Projektas

Lietuvos Respublikos

sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343

17 ir 18 straipsnių paKEITIMO

įstatymas

 

2017 m.             d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 17 straipsnio 91 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

91. Paslaugų gavėjai, gaunantys pagal paslaugų kvitą teikiamas žemės ūkio, miškininkystės ir namų ūkio paslaugas, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio, miškininkystės ir namų ūkio paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, už paslaugų teikėjus moka 9 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo atlygio sumos, priskaičiuotos paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas.“

 

2 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Pasibaigus kalendoriniams metams, asmenys, nurodyti šio Įstatymo 17 straipsnio 3 ir 4 dalyse, taip pat paslaugų teikėjai, teikiantys žemės ūkio, miškininkystės ir namų ūkio paslaugas pagal paslaugų kvitą, nurodyti šio Įstatymo 17 straipsnio 91 dalyje, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas privalomojo sveikatos draudimo įmokas, atsižvelgdami į šio Įstatymo 17 straipsnio 3, 4, 91, 10 ir 11 dalių nuostatas, ir ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos sumokėti per praėjusius kalendorinius metus sumokėtos privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos ir mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos skirtumą.“

 

2.   Pakeisti 18 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Paslaugų gavėjai, gaunantys pagal paslaugų kvitą teikiamas žemės ūkio, miškininkystės ir namų ūkio paslaugas, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio, miškininkystės ir namų ūkio paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas, atitinkamo mėnesio privalomojo sveikatos draudimo įmokas už paslaugų teikėjus sumoka iki kito mėnesio 15 dienos, tačiau asmenys yra laikomi apdraustais tą kalendorinį mėnesį, kurį sumokėtos įmokos. Tais atvejais, kai einamąjį kalendorinį mėnesį už paslaugų teikėjus privalomojo sveikatos draudimo įmokos nemokamos, įmokas už save jie moka pagal šio Įstatymo 17 straipsnio 9 dalį.“

 

3  straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai:

 

Kazys Starkevičius

 

Edmundas Pupinis