Projektas Nr. XIVP-2422(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKĖJIMŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1370 3, 76 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Šio įstatymo X skyriaus ir 91 straipsnio nuostatos taikomos įgyvendinant Reglamento (ES) Nr. 260/2012 10, 11 ir 12 straipsnių, Reglamento (ES) 2015/751 13 ir 14 straipsnių ir Reglamento (ES) 2021/1230 8, 9, 10, 11 ir 12 straipsnių nuostatas.“

 

2 straipsnis. 76 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 76 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Priežiūros institucija prižiūri, kaip laikomasi šio įstatymo, su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, Reglamento (ES) Nr. 260/2012, Reglamento (ES) 2015/751 ir Reglamento (ES) 2021/1230 (toliau šiame skyriuje – šis įstatymas ir (arba) kiti teisės aktai) reikalavimų, ir savo nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pateiktus skundus dėl galimo šio įstatymo ir (arba) kitų teisės aktų pažeidimo (toliau – teisės akto pažeidimas).“

 

3 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009.

2. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis.

3. 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/751 dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas.

4. 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB.

5. 2021 m. liepos 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1230 dėl tarptautinių mokėjimų Sąjungoje (kodifikuota redakcija).

 

_______________________“.

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. birželio 30 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas