Projektas

                                                                                                

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO MEDELYNO SENIŪNIJAI

 

2022 m.                        d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimu Nr. T-370 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Šiaulių Medelyno progimnazijos 2022-03-29 raštą Nr. S-181-(3.21) „Dėl panaudos sutarties pratęsimo“ ir Negyvenamųjų pastatų, patalpų ir statinių skirstymo komisijos posėdžio  2022-04-11  protokolą  Nr. VAK-246Šiaulių  miesto savivaldybės  taryba             n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti dešimčiai metų pagal panaudos sutartį Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Medelyno seniūnijai Šiaulių Medelyno progimnazijos šiuo metu patikėjimo teise valdomas 35,27 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Birutės g. 40, Šiauliuose (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje pastatas pažymėtas 1C3b, unikalus numeris 2998-1000-8011, patalpų indeksai pirmame aukšte: 1-50, 51, 63a.), Šaulių miesto savivaldybės administracijos Medelyno seniūnijai jos veiklai vykdyti.

2. Įgalioti Šiaulių Medelyno progimnazijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytų patalpų panaudos sutartį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras