Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

gyventojų pajamų mokesčio įstatymo NR. IX-1007 6 straipsnio pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2017 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip, gyventojo pajamos apmokestinamos šiais tarifais:

1)      metinė pajamų dalis, neviršijanti 20 000 eurų, apmokestinama 15 procentų mokesčio tarifu;

2)      metinė pajamų dalis, viršijanti 20 000 eurų, bet neviršijanti 30 000 eurų, apmokestinama 16 procentų mokesčio tarifu;

3)      metinė pajamų dalis, viršijanti 30 000 eurų, bet neviršijanti 40 000 eurų, apmokestinama 17 procentų mokesčio tarifu;

4)      metinė pajamų dalis, viršijanti 40 000 eurų, apmokestinama 20 procentų mokesčio tarifu.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1. Šis Įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2018 m. liepos 1 d. priima šio Įstatymo įgyvendinimui reikalingus teisės aktus.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                               Andrius Palionis

Algirdas Sysas

Rasa Budbergytė