Projektas

 

vALSTYBINĖ energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMMO TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMU NR. O3E-855 „DĖL ELEKTROS ENERGETIKOS IR GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTOS ELEKTROS ENERGETIKOS IR GAMTINIŲ DUJŲ ĮMONIŲ REGULIUOJAMOSIOS VEIKLOS ATASKAITŲ PATIKROS TECHNINĖS UŽDUOTIES GALIOJIMO PRATĘSIMO

 

2023 m.                       d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 2 straipsnio 34 dalimi, 8 straipsnio 11 dalies 31 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus
2023 m.                       d. pažymą Nr. O5E-                „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarimo Nr. O3E-386 „Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ pakeitimo ir 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pratęsti Tarybos 2020 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. O3E-855 „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtintos Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties (toliau – Techninė užduotis) galiojimą.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Remiantis Nutarimu patvirtinta Technine užduotimi, turi būti atliekamos energetikos įmonių, nurodytų Techninės užduoties 1 punkte, 2023 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros.

2.2. Remiantis Nutarimu patvirtinta Technine užduotimi, turi būti atliekamos energetikos įmonių, nurodytų Techninės užduoties 1 punkte, kurių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais, 2023–2024 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros.

 

 

 

Tarybos pirmininkas