Projekto

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS
ĮSTATYMO NR. VIII-
275 9 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.       d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) prieš atlikdami virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiąja valiuta arba prieš įnešdami į depozitinę virtualiųjų valiutų piniginę, arba iš jos išimdami virtualiąją valiuta, išskyrus atvejus, kai kliento ir naudos gavėjo tapatybė jau yra nustatyta.“

2. Pripažinti netekusiu galios 9 straipsnio 11 dalies 9 punktą.

3. Papildyti 9 straipsnį 211 dalimi:

211. Virtualiųjų valiutų keityklų operatoriams ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriams draudžiama atidaryti anonimines sąskaitas ar sąskaitas akivaizdžiai fiktyviais vardais, taip pat atidaryti sąskaitas ar kitaip pradėti dalykinius santykius nepareikalavus kliento tapatybę patvirtinančių duomenų arba kilus pagrįstam įtarimui, kad šiuose dokumentuose įrašyti duomenys yra netikri ar suklastoti.“

 

2 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 25 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėju, nekilnojamojo turto agentu, juridinio asmens, kuris vykdo patikos ar bendrovių steigimo, ar administravimo paslaugų teikėjo, nekilnojamojo turto agento, virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą, valdymo ar priežiūros organų nariu arba tokių asmenų naudos gavėju negali būti fizinis asmuo, kuris yra pripažintas kaltu dėl nusikaltimo už kurį baudžiama minimalia daugiau nei 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą. Ši nuostata taip pat taikoma tokio fizinio asmens artimiems pagalbininkams.“

2.   Papildyti 25 straipsnį 5 dalimi:

5. Juridinis asmuo, pradėjęs vykdyti virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą, privalo turėti nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį vadovą ir įregistruotą įstatinį kapitalą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 125 000 eurų.

3.   Papildyti 25 straipsnį 6 dalimi:

6. Pagal šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalį paskirti virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių vadovaujantys darbuotojai negali tuo pačiu metu atstovauti daugiau nei vienam virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui, išskyrus atvejus, kai tie juridiniai asmenys priklauso vienai įmonių grupei.“

4.   Papildyti 25 straipsnį 7 dalimi:

7. Virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklos dalis turi būti vykdoma Lietuvos Respublikoje.

5.   Papildyti 25 straipsnį 8 dalimi:

8. Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo interneto tinklapyje viešai skelbia virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą vykdančių juridinių asmenų sąrašus.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.

2. Juridiniai asmenys, iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pradėję vykdyti ir po šio įstatymo įsigaliojimo dienos toliau vykdantys virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklą, ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 dienos pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dokumentus ir duomenis, kuriais patvirtinamas šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 25 straipsnio 5 dalyje nurodytų reikalavimų vykdymas.

3. Juridiniai asmenys, kurie iki 2022 m. gruodžio 31 dienos nepateikė šio straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos, nuo 2023 m. sausio 1 dienos netenka teisės toliau vykdyti virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklos Lietuvos Respublikoje.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas