Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. D1-912 „DĖL POŽEMINIO VANDENS VANDENVIEČIŲ APSAUGOS ZONŲ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                        d. Nr.
Vilnius

 

1.    P a k e i č i u Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. VAZ projektus, išskyrus Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytu atveju, kai individualiai apsirūpinama geriamuoju vandeniu, rengti gali juridiniai ir fiziniai asmenys ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, turintys Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) išduotą leidimą tirti žemės gelmes, suteikiantį teisę atlikti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą. VAZ projekto rengėjas atsakingas už tinkamą VAZ sudarančių juostų dydžių nustatymą. Gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytu atveju, kai individualiai apsirūpinama geriamuoju vandeniu, VAZ projektą parengia asmuo, kuriam nuosavybės ar patikėjimo teise priklauso Žemės gelmių registre neregistruotas gręžinys arba kuris valdo ir (arba) naudoja tokį gręžinį.“

1.2. Pakeičiu 16.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.1.  M 1:1 000 ar stambesnio mastelio žemėlapis ar planas, kuriems sudaryti naudojami topografiniai planai, kuriame pažymėti požeminio vandens gręžiniai, VAZ 1-osios juostos riba ir žemės sklypų, į kuriuos patenka VAZ, ribos ir nurodyti šių žemės sklypų kadastro numeriai. VAZ erdviniai duomenys teikiami nurodant VAZ 1-osios juostos dydį pagal Aprašo 3 punktą arba teikiamas VAZ erdvinių duomenų rinkinys sudarytas, *tab arba *shp formatais, kur erdviniai objektai turi būti nustatyti 0,1 m tikslumu, rinkinys sudaromas vadovaujantis Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacija;“,

1.3. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17.  Parengtą VAZ projektą, išskyrus Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytu atveju, kai individualiai apsirūpinama geriamuoju vandeniu, turi pasirašyti jį parengęs asmuo, o kai jį rengia juridinis asmuo, – projektą pasirašo ir juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Elektroniniu būdu teikiamas VAZ projektas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.“

1.4. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18.  Aprašo 14 punkte nurodytas asmuo, rengęs VAZ projektą, išskyrus Lietuvos Respublikos gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinojo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytu atveju, kai individualiai apsirūpinama geriamuoju vandeniu, privalo VAZ projektą saugoti 5-erius metus.“

1.5. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21.     Pagal Aprašo 16 punkto reikalavimus parengtas VAZ projektas teikiamas elektroniniu būdu LGT tvirtinti Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka, kai gręžinys, kuriam nustatoma VAZ, registruotas Žemės gelmių registre, arba kartu su gręžinio pasu Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų LGT direktoriaus, nustatyta tvarka, kai gręžinys, kuriam nustatoma VAZ, teikiamas registruoti Žemės gelmių registre. LGT šį VAZ projektą tvirtina Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka, kai jis teikiamas Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka, arba Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, kai jis teikiamas kartu su gręžinio pasu.“

2.    N u s t a t a u, kad:

2.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos gauti požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų projektai nagrinėjami vadovaujantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.

2.2. 2025 m. gegužės 1 d. įsigalioja:

2.2.1. tokia Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo 14 punkto redakcija:

14. VAZ projektus rengti gali juridiniai ir fiziniai asmenys ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis, turintys Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) išduotą leidimą tirti žemės gelmes, suteikiantį teisę atlikti požeminio vandens paiešką ir žvalgybą. VAZ projekto rengėjas atsakingas už tinkamą VAZ sudarančių juostų dydžių nustatymą.“

2.2.2. tokia Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo 17 punkto redakcija:

17.  Parengtą VAZ projektą turi pasirašyti jį parengęs asmuo, kai jį rengia juridinis asmuo, projektą pasirašo ir juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Elektroniniu būdu teikiamas VAZ projektas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

2.2.3. tokia Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo 18 punkto redakcija:

18.  Aprašo 14 punkte nurodytas asmuo, rengęs VAZ projektą, privalo VAZ projektą saugoti 5-erius metus.

2.3. šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Aplinkos ministras