Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. I-798 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 21, 26 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                        d. Nr.
Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Bendrijos buveinė turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos teritorijoje.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu į bendrijos steigimo iniciatorių (iniciatorius) kreipiasi butų ar kitų patalpų (pastatų) savininkai, norėdami pagal paskelbtą steigiamojo susirinkimo darbotvarkę iš anksto pareikšti savo nuomonę dėl bendrijos steigimo, bendrijos steigimo iniciatorius (iniciatoriai) iki numatomo bendrijos steigiamojo susirinkimo dienos sudaro tokių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų sąrašą su šių savininkų parašais, prie šio sąrašo pridėdami ir šių savininkų pasirašytus išankstinio balsavimo dėl bendrijos steigimo biuletenius. Išankstinio balsavimo dėl bendrijos steigimo biuletenyje turi būti nurodyta:

1) pasirašiusio asmens vardas ir pavardė, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jo numeris ir išdavimo data, juridinio asmens pavadinimas, kodas, teisinis pagrindas atstovauti juridinį asmenį, susirinkimo dalyviui priklausančio buto (butų), kitos patalpos (kitų patalpų), pastato (pastatų) adresas (adresai) ir jų unikalus numeris (unikalūs numeriai);

2) žyma, kad pasirašiusiam asmeniui yra žinomas bendrijos steigimo tikslas, bendrijos steigiamojo susirinkimo vieta, data ir laikas, kad jis susipažino su numatomo bendrijos steigiamojo susirinkimo darbotvarke ir su bendrijos įstatų projektu;

3) pasirašiusio asmens nuomonė bendrijos steigimo, įstatų tvirtinimo, valdymo ir kitų organų rinkimo ir kitais darbotvarkės klausimais; nuomonė turi būti pareikšta aiškiai nurodant, kokiam sprendimui pritariama, nepritariama arba susilaikoma, arba koks sprendimas siūlomas.“

2. Pripažinti netekusia galios 4 straipsnio 6 dalį.

3. Papildyti 4 straipsnį nauja 7 dalimi ir ją išdėstyti taip:

7. Išankstinio balsavimo dėl bendrijos steigimo biuletenio pavyzdinę formą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija. Butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai, kurie iš anksto raštu nepareiškė valios dėl bendrijos steigimo, turi teisę savo valią pareikšti dalyvaudami ir balsuodami bendrijos steigiamajame susirinkime.“

4. Buvusias 4 straipsnio 7 ir 8 dalis laikyti 8 ir 9 dalimis.

5. Pakeisti 4 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Bendrojo naudojimo objektų administratorius, pagal jungtinės veiklos sutartį įgaliotas asmuo ar pastato statytojas privalo per 30 dienų nuo bendrijos pirmininko raštiško pranešimo apie Juridinių asmenų registre įregistruotą bendriją gavimo dienos perduoti įsteigtai bendrijai nepanaudotas butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų kaupiamąsias lėšas, skirtas pastatui (pastatams) atnaujinti ir kitoms bendrosioms reikmėms, taip pat turimus pastato (pastatų) statybos ir techninės inventorizacijos dokumentus bei kitus duomenis ir dokumentus, kurie yra reikalingi pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų administravimui ir kurie yra ar turi būti administratoriaus, įgalioto asmens ar statytojo žinioje.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Bendrijos steigiamąjį susirinkimą šaukia bendrijos steigimo iniciatorius. Jis privalo ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos šiame straipsnyje nustatyta tvarka pranešti visiems butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams apie bendrijos steigiamojo susirinkimo šaukimą, nurodydamas bendrijos steigimo tikslą, susirinkimo vietą, datą, laiką ir darbotvarkę. Šis pranešimas įteikiamas visiems butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams asmeniškai arba registruotu laišku, arba įmetant jį į pašto dėžutes ir ne mažiau kaip 3 savininkams pasirašant dokumentų įteikimo aktą. Kartu su šiuo pranešimu pateikiamas bendrijos steigiamojo susirinkimo įstatų projektas arba informacija, kur ir kokiu laiku (kaip, kokiu būdu) galima susipažinti su bendrijos įstatų projektu.“

2. Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų, įskaičiuojant ir išankstinio balsavimo dėl bendrijos steigimo biuletenius pateikusius, bet steigiamajame susirinkime nedalyvaujančius, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkus.“

3. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Bendrijos steigiamojo susirinkimo sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių ir išankstinio balsavimo dėl bendrijos steigimo biuletenius pateikusių, bet steigiamajame susirinkime nedalyvaujančių, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų balsų dauguma. Jeigu išankstinio balsavimo dėl bendrijos steigimo biuletenius pateikę butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai atvyksta į bendrijos steigiamąjį susirinkimą, jie balsuoja ir priima sprendimus kartu su kitais bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyviais, o jų išankstinio balsavimo dėl bendrijos steigimo biuleteniai laikomi negaliojančiais. Balsuojant dėl bendrijos steigimo, kiekvienas buto ar kitų patalpų (pastato) savininkas turi po vieną balsą. Buto ar kitų patalpų (pastato) bendraturčiams atstovauja vienas asmuo ir jis turi vieną balsą.“

4. Pakeisti 6 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra protokoluojamas. Bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolas turi būti parengtas per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir balsus skaičiavęs asmuo (asmenys). Prie bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo pridedamas šio susirinkimo dalyvių sąrašas su jų parašais ir bendrijos steigiamajame susirinkime nedalyvavusių, bet savo valią dėl bendrijos steigimo iš anksto raštu pareiškusių butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų išankstinio balsavimo dėl bendrijos steigimo biuleteniai. Bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo ir bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinę formą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.“

5. Pakeisti 6 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Jeigu bendrijos steigiamasis susirinkimas numatytu laiku neįvyksta, pakartotinis bendrijos steigiamasis susirinkimas pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę gali būti šaukiamas ne anksčiau kaip po 14 dienų, bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo neįvykusio steigiamojo susirinkimo dienos. Pakartotiniame bendrijos steigiamajame susirinkime galioja neįvykusio steigiamojo susirinkimo išankstinio balsavimo dėl bendrijos steigimo biuleteniai. Pakartotiniam bendrijos steigiamajam susirinkimui taikomos šio straipsnio nuostatos.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) bendrijos narių ir jų atstovų sąrašo ir šio įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka išrinktų bendrijos narių įgaliotinių (jeigu bendrijos įstatuose bendrijos narių įgaliotinių rinkimas yra numatytas) sąrašo (sąrašų) sudarymo ir keitimo tvarka;“.

2. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) bendrijos narių visuotinio susirinkimo (toliau – visuotinis susirinkimas) ir bendrijos narių įgaliotinių susirinkimo (jeigu bendrijos įstatuose bendrijos narių įgaliotinių rinkimas yra numatytas) kompetencija, susirinkimų šaukimo ir balsavimo tvarka, įskaitant slapto balsavimo ir balsavimo raštu tvarką;“.

 

5 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Juridinių asmenų registro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos privalo įregistruoti bendriją arba raštu pranešti bendrijos pirmininkui (valdybai) atsisakymo įregistruoti bendriją priežastis. Atsisakymas įregistruoti bendriją gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 8 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Juridinių asmenų registro tvarkytojas apie bendrijos įregistravimą, išregistravimą ar bendrijos įstatų perregistravimą praneša Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui. Šio pranešimo pagrindu Nekilnojamojo turto registro nuostatuose nustatyta tvarka Nekilnojamojo turto registre padaroma ar panaikinama žyma apie pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų valdymo formą – įsteigtą bendriją.“

 

6 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Visuotinis susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet ne vėliau kaip per 3 mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas ir tuomet, kai reikia  priimti neatidėliotinus sprendimus, siekiant įgyvendinti bendrijos tikslus. Kiekviename visuotiniame susirinkime išrenkamas susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir balsus skaičiuojantis asmuo (asmenys) arba susirinkime turi dalyvauti nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos nariai, jeigu bendrijos įstatuose tokios komisijos rinkimas yra numatytas.“

2. Pakeisti 11 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Visuotiniai susirinkimai turi būti protokoluojami. Visuotinio susirinkimo protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas, sekretorius ir balsus skaičiuojantis asmuo (asmenys) arba nuolatinės balsų skaičiavimo komisijos nariai, jeigu bendrijos įstatuose tokios komisijos rinkimas yra numatytas.“

 

7 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu pagal šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalies nuostatas neįvyko pakartotinis visuotinis susirinkimas ir dėl to bendrija negali įgyvendinti savo tikslų arba kitais bendrijos įstatuose numatytais atvejais, šiame įstatyme ir bendrijos įstatuose nustatyta tvarka gali būti šaukiamas bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas (toliau – įgaliotinių susirinkimas), jeigu bendrijos įstatuose bendrijos narių įgaliotinių susirinkimas yra numatytas.“

 

8 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 14 straipsnio 6 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) informacijos ir dokumentų kopijų (išrašų) pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu;“.

2. Papildyti 14 straipsnio 6 dalį nauju 7 punktu ir jį išdėstyti taip:

7) susirinkimų protokolų (išrašų) paskelbimą butų ir kitų patalpų savininkams;“.

3. Buvusius 14 straipsnio 6 dalies 7-13 punktus laikyti 8-14 punktais.

4. Pakeisti 14 straipsnio 6 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) bendrijos narių ir jų atstovų sąrašo (šio įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka išrinktų bendrijos narių įgaliotinių sąrašo, jeigu bendrijos įstatuose bendrijos narių įgaliotinių rinkimas yra numatytas) sudarymą, tvarkymą, tikslinimą, pateikimą visuotiniam susirinkimui ir bendrijos nariams jų prašymu, taip pat registravimą Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS). Šiame sąraše (šiuose sąrašuose) turi būti nurodyti bendrijos narių ir jų atstovų (bendrijos narių įgaliotinių) vardai ir pavardės, kontaktiniai duomenys (adresas korespondencijai ir (arba) elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Bendrijos narių ir jų atstovų sąrašo (bendrijos narių įgaliotinių sąrašo) duomenys tikslinami ne rečiau kaip kartą per metus, o taip pat į bendriją įstojus naujam nariui ar bendrijos nariui išstojus iš bendrijos (atšaukus arba išrinkus naują bendrijos narių įgaliotinį). Patikslinus bendrijos narių ir jų atstovų (bendrijos narių įgaliotinių) sąrašą, bendrijos pirmininkas per 5 (penkias) darbo dienas patikslintus duomenis apie bendrijos narius ir jų atstovus (bendrijos narių įgaliotinius) turi perduoti ir įregistruoti Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS).“

 

9 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 21 straipsnio 4 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) gauti išsamią informaciją ir dokumentų kopijas (išrašus) apie nustatytas įmokas bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektams išlaikyti ir išsaugoti (remontuoti), kaupiamąsias lėšas pastatui (pastatams) atnaujinti, taip pat apie kitas su pastato (pastatų) priežiūra ir naudojimu ir (arba) su bendrų interesų tenkinimu susijusias įmokas;“.

 

10 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 26 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Bendrija reorganizuojama pagal Civiliniame kodekse nustatytas juridinių asmenų reorganizavimo sąlygas su ypatumais, numatytais šiame įstatyme. Bendrijai taikoma supaprastinta juridinių asmenų reorganizavimo tvarka.“

2. Pakeisti 26 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Bendriją skaidant į mažesnes bendrijas, taikomas bendrijos padalijimo būdas. Bendrijos padalijimo iniciatyvos teisę turi ne mažiau kaip ketvirtadalis butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų, bendrosios dalinės nuosavybės teise susijusių su atskiru pastatu (pastatais), kurį (kuriuos) norima ir galima atskirai valdyti.“

3. Pakeisti 26 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Sprendimas įsteigti naują bendriją ir ją atidalyti nuo esamos bendrijos priimamas laikantis šio įstatymo 4 ir 6 straipsniuose nustatytų sąlygų. Priėmus sprendimą įsteigti naują bendriją ir ją atidalyti, patvirtinus naujai steigiamos bendrijos įstatus ir išrinkus šios bendrijos valdymo organus, naujai steigiamos bendrijos pirmininkas (valdyba) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsteigti naują bendriją priėmimo dienos apie tai raštu praneša esamos bendrijos, nuo kurios atsidalijama, valdymo organui ir pateikia siūlymą parengti esamos bendrijos reorganizavimo sąlygas.“

4. Pakeisti 26 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Esamos bendrijos valdymo organai, bendradarbiaudami su naujai steigiamos bendrijos valdymo organais, per vieną mėnesį nuo naujai steigiamos bendrijos valdymo organo kreipimosi dėl esamos bendrijos reorganizavimo sąlygų parengimo dienos privalo parengti esamos bendrijos reorganizavimo sąlygas bei veiklą tęsiančios bendrijos įstatus (esamos bendrijos įstatus pakoreguotus tiek, kiek tai susiję su esamos bendrijos reorganizavimu), apie šių dokumentų sudarymą paskelbti viešai esamos bendrijos įstatuose nurodytame šaltinyje viešiems pranešimams skelbti ir apie tai raštu pranešti visiems esamos bendrijos nariams, kreditoriams ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Ginčai dėl esamos bendrijos turto ir lėšų padalijimo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.“

5. Pakeisti 26 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Praėjus 30 dienų nuo viešo paskelbimo apie esamos bendrijos reorganizavimo sąlygų ir veiklą tęsiančios bendrijos įstatų parengimą dienos, bendrijos reorganizavimo sąlygas ir veiklą tęsiančios bendrijos įstatus tvirtina reorganizavime dalyvaujančių bendrijų valdymo organai. Bendrijos reorganizavimo sąlygos ir nauji steigimo dokumentai pateikiami Juridinių asmenų registro tvarkytojui.“

6. Pakeisti 26 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Bendrijos reorganizavimas pasibaigia Juridinių asmenų registre įregistravus po reorganizavimo veikiančių bendrijų įstatus.“

 

11 straipsnis. Įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šio įstatymo nuostatos įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija su šio įstatymo įgyvendinimu susijusius teisė aktus priima iki 2018 m. sausio 31 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 

Virginijus Sinkevičius